Albánie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Albánská republika (Republika e Shqiperise)
 

1.2. Rozloha

 • 28 748 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 3 142 065 (INSTAT 2006)

hustota:

 • 121/km2

podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 56 %

Přes 50 % obyvatelstva žilo donedávna na venkově, a Albánie tak patřila v evropském měřítku k zemím s nejnižší urbanizací obyvatelstva. Převážná část venkovanů, zejména ze zaostalých horských oblastí, se však po pádu Hoxhova režimu počátkem 90. let 20. století postupně přemístila do pobřežního pásma, kde založila hustě obydlené příměstské aglomerace kolem Tirany (Vora, Kamza) a dalších větších měst, vybudované chaoticky, bez potřebné infrastruktury. Legalizace nezákonně postavených objektů, bez urbanistického plánu, probíhá až v současnosti.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

věkový průměr 28,3 let

 • 0–14 roků: 26 %
 • 15–59 roků: 60 %
 • 60 roků a více 14 %

Souborové přílohy:

 • Albánie: Graf věkového průměru (23 kB)
  http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=30275

1.5. Národnostní složení

 • Albánci

menšiny:

 • Řekové
 • Makedonci
 • Černohorci
 

1.6. Náboženské složení

 • 55 % muslimové (z toho část jsou stoupenci bektašismu)
 • 15 % pravoslavní
 • 17 % katolíci
 • ost. bez vyznání
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • albánština

Ostatní užívané jazyky:

 • angličtina
 • italština
 • starší generace ruština
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Státní zřízení:

 • parlamentní republika

Nejvyšší zákonodárný sbor:

 • jednokomorový parlament (Lidové shromáždění) se 140 poslanci

Územní členění:

 • 12 regionů, 65 municipalit, 208 komun, 2 900 obcí

Místní výkonné orgány:

 • v čele municipalit a komun je předseda, volený přímo a od r. 2007 se 4 letým mandátem, prefekti jsou jmenováni vládou a působí na úrovni regionů, které navenek reprezentuje regionální rada

Hlavní město:

 • Tirana s předměstím (cca 800 tis. obyvatel)

Významná města:

 • Durres - přístav (280 tis. obyv.)
 • Škodra (250 tis. obyv.)
 • Vlora - přístav (200 tis. obyv.)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

lek /ALL/

 • 1 USD = 90 ALL (kurz - září 2007)
 • 1 EUR = 123 ALL (kurz - září 2007)
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden - Nový rok
 • Duben- Velikonoce dle náboženského vyznání
  • (katolická církev - Řím)
  • (pravoslavná církev - Moskva)
 • 1. května - svátek práce
 • 28. listopadu - Den vlajky
 • 29. listopadu - Den nezávislosti
 • 25. a 26. prosince - Vánoční svátky


Albánští občané slaví vyhlašované církevní svátky bez ohledu na vyznání. Celá země slaví katolické, pravoslavné i muslimské svátky, nověji např. Den jara

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní a ekonomické aktivity vyžadují hodně trpělivosti. Silnou roli v ekonomice má stále stát a státní aparát. „Balkánský styl" se samozřejmě projevuje jak v běžném, tak i v obchodním životě. Setkáte se zde častěji nejen s větším temperamentem, ale i s určitou laxností. Lze očekávat, že při prvním jednání budou albánští partneři příjemní a vstřícní a přednesou celou řadu námětů na budoucí spolupráci. Skutečně plnit dohodnutá témata však začnou jedině tehdy, bude-li to v jejich vlastním zájmu. Urgence častokrát ponechávají bez odpovědi. Svůj zájem a přísliby partnera však dokáží urgovat velice důrazně. Doporučuje se ponechat partnerovi čas na vytvoření důvěry a obchod neuspěchat. Připravte se také na častou jazykovou bariéru, problémy s faxovou a e-mailovou poštou.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Pouze ve větších městech a v turistických oblastech se nacházejí zdravotní střediska, která však nejsou dostatečně vybavena lékařskými nástroji a zdravotnickým materiálem a pomůckami. Na venkově a horských oblastech často neexistuje vůbec žádná lékařská péče. Cestovatelé by měli mít s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají a lékařskou péči vyhledávat jen v nezbytných případech.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Od roku 2003 zatím bez časového upřesnění zavedla AR vůči ČR a dalším několika desítkám vyspělých zemí z pragmatických důvodů jednostranně bezvízový režim, v případě ČR pro cestovní (tj. nikoliv diplomatické či služební) pasy, a to na dobu nejvýše 30 pobytových dnů za účelem turistickým i obchodním. Ohlašovací povinnost cizince na místně příslušném oddělení policie je do 21 pobytových dnů.

Od července 2006 byl zrušen vstupní poplatek (vybírán na hraničních přechodech Albánie a mezinárodním letišti v Tiraně) ve výši 10 EUR pro občany cestující s českým pasem.

Restriktivní opatření pro dovážené a vyvážené osobní a další věci jsou v zásadě shodná s evropskými standardy.

Cestovatel z ČR by se měl před uvažovanou návštěvou Albánie seznámit co nejlépe s teritoriem. Ve vybrané síti prodejen (např. KIWI v Jungmanově ulici v Praze 1 či knihkupectví Luxor na Václavském náměstí) lze již běžně sehnat turistické průvodce Albánií, a to i v češtině (např. z produkce brněnského nakladatelství Kudrna), včetně map, vydaných v SRN či Rakousku. Podrobné mapy horských oblastí jsou však dosud nedostupné. Síť benzínových čerpadel je velmi hustá jen podél hlavních silničních tahů. V horách prakticky neexistuje, na ostatním území je velmi řídká a u většiny stanic nabízejí jen naftu. Je nezbytné počítat s jazykovou bariérou, jak při turistických, tak i obchodních návštěvách. Doporučujeme kontaktovat před cestou do Albánie, zejména pokud jde o cesty do horských oblastí, zastupitelský úřad a informovat se o klimatických podmínkách, aktuální bezpečnostní situaci v zemi apod. Je nutné počítat s nedostatkem elektrické energie a pitnou vodu raději kupovat. Voda v zastaralých vodovodních řadech a studních je často nekvalitní a může být i zdravotně závadná. V přímořské zóně došlo v posledních letech ke zlepšení v ubytovacích kapacitách, zásobování a službách. Infrastruktura ve sféře služeb však má, až na ojedinělé výjimky, dosud k evropským standardům daleko. Ubytovací kapacity v Tiraně a hlavních albánských letoviscích na pobřeží jsou na dobré, u dražší kategorie i velmi dobré úrovni. Ceny dobrých hotelů obecně převyšují evropský průměr. Ve vnitrozemí jsou možnosti ubytování podstatně horší. Výpravu do panenských albánských hor je třeba vždy pečlivě zvážit nejen po technické stránce, ale i po stránce reálného ohodnocení fyzické a psychické zdatnosti turistů. V horách neexistuje turistické značení podobně jakož nejsou ani hotely, horské chaty či salaše. Telefonní signál vč. satelitního nepokrývá hluboká údolí. Lékařská péče v těchto oblastech není jakkoliv zajištěna. Kempy jsou v Albánii neznámým pojmem. Albánští obyvatelé jsou obecně přátelští a vždy ochotni pomoci. Někteří z nich však mohou vidět v cizinci příležitost k možnosti získat bezpracně zisk, ať se již jedná o „volnou tvorbu cen" u ovoce a zeleniny, nebo při směně konvertibilních měn za ALL (albánské leky). Doporučuje se proto měnit valuty v bankách či směnárnách, kterých je ve městech velké množství. Kurs obecně tolerovaných pouličních směnárníků je prakticky na stejné úrovni.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince - po nepokojích v roce 1997 se bezpečnostní situace postupně zlepšila a s výjimkou odlehlých horských oblastí se v současnosti přibližuje evropským standardům. Velká města a hlavní trasy spojující zemi s Makedonií a Černou Horou jsou tak v zásadě bezpečné, a to i v noci. Přenocovat na odlehlých parkovištích však nedoporučujeme. Některé provinční oblasti, zvláště horské oblasti podél hranice s Kosovem, Černou Horou a částečně Makedonií jsou však stále rizikové. Do hor by se měly vydávat jen dobře vybavené výpravy, protože tam takřka kompletně schází jakákoliv infrastruktura pro turisty i horolezce. Výborný zdravotní stav turistů je podmínkou. V horách je žádoucí si obstarat místního průvodce. Zásadně nedoporučujeme přecházet "zelenou hranici" mezi Albánií a sousedními státy. V případě hranice mezi Albánií a Kosovem je třeba mít na zřeteli, že je dosud odminováno cca 80 % z původně zaminovaného území území ( v některých místech minová pole zasahovala až do hloubky 17 km od samotné státní hranice ve směru do albánského vnitrozemí). Rizika související s pohybem v tomto prostoru nadále existují. V případě náročných tras je užitečné informovat o plánované trase a jejím časovém harmonogramu konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně (fax: 00355-4-232159, e-mail: tirana@embassy.mzv.cz .

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v Tiraně
Rruga Skaderbeu 10
Tirana
Tel. 00355 4 234 004, 232 117
Fax 00355 4 232 159
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz
Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně:
Tel. 00355 4 234 004, 232 117
Fax 00355 4 232 159
E-mail: Commerce_Tirana@mzv.cz , Commerce_Tirana@centrum.cz

Generální či honorární konzuláty nebo konzulární jednatelství ČR v Albánii nepůsobí.

Popis spojení z letiště a z centra města

Letiště „Matka Tereza“ (dříve Rinas) leží díky nové dvouproudé komunikaci, otevřené v březnu 2007, necelých 20 km od Tirany. Spojení letiště - Tirana doporučujeme taxi. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Tiranou neexistuje, cestovat lze přes Budapešť (MALEV), Vídeň (Air Austria), Milano (Alitalia) či Bělehrad (JAT).

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Albánii nepůsobí žádná z výše uvedených institucí.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • lékařská první pomoc - 127, 22 22 35
 • policie - 129, 22 81 52 (zásahová jednotka), 126 (dopravní policie), 22 68 01
 • hasiči - 128, 222 222, 222 223

Linka integrovaného záchranného systému 112, vyznačená na většině sanitních vozů, zatím není v provozu.

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • http://www.ata-al.net
 • http://www.albaniannews.com
 • http://www.albania-info.com
 • http://www.www.countryreports.org
 • http://www.www.countryreports.org/country.aspx?countryid=2&countryName=Albania
 • http://www.corporateinformation.com

Albánské vyhledávače:

 • http://www.albnet.net
 • http://www.adawet.net

Prezident AR (Presidenca):

 • http://www.president.al

Parlament AR (Parlamenti Shqiptar):

 • http://www.parlament.al

Vláda AR (Departamenti i Informacionit ne Keshillin e Ministrave):

 • http://www.keshilliministrave.al

Min.zahraničních věcí AR (Ministria e Puneve te Jashtme):

 • http://www.mfa.gov.al

Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky AR (Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes):

 • http://www.mete.gov.al/index.php

Národní agentura pro energii AR - při Ministerstvu průmyslu a energie AR (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare - KESH):

 • http://www.kesh.com.al

Energetický regulační úřad - (Enti Rregullator i Sektorit te Energjise Elektrike):

 • http://www.ere.gov.al

Ministerstvo financí AR (Ministria e Financave):

 • http://www.minfin.gov.al

Generální ředitelství cel AR (Administrata Doganore Shqiptare):

 • http://www.dogana.gov.al

Ministerstvo vnitra AR (Ministria i Brendshëm):

 • http://www.mrp.gov.al

Ministerstvo obrany AR (Ministrija e Mbrojtjes):

 • http://www.mod.gov.al

Ministerstvo veřejných prací, dopravy a telekomunikací AR (Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit):

 • http://www.mpptt.gov.al

Ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a ochrany spotřebitelů AR (Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit ):

 • http://www.mbu.gov.al

Ministerstvo územního uspořádání a turistiky AR (Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit):

 • http://www.mrrtt.gov.al

Ministerstvo evropské integrace (Ministria e Integrimit Europian):

 • http://www.mie.gov.al

Ministerstvo školství a vědy AR (Ministria e Arsimit dhe Shkences:

 • http://www.mash.gov.al

Ministerstvo práce a sociálních věcí AR (Ministria e Punes dhe Ceshtjeve):

 • http://www.mpcs.gov.al

Ministerstvo zdravotnictví AR (Ministria e Shendetesise):

 • http://www.moh.gov.al

Vládní agentura ALB invest:

 • http://www.albinvest.gov.al

Garanční agentura AR (AGA - Agjensia Shqiptare e Garancise) - naše EGAP

 • http://www.aga-al.com

Statistický úřad AR:

 • http://www.instat.gov.al

Centrální albánská banka AR (Banka e Shqiperise ):

 • http://www.bankofalbania.org

Agentura pro veřejné zakázky (Agjencija e Prokurimit Publik):

 • http://www.app.gov.al

Asociace zahraničních investorů ( Foreign Investors Association of Albania):

 • www.fiaalbania.org

Hospodářská obchodní a průmyslová komora Albanie (Bashkimi i Dhomave te Tregtise dhe Industrise te Shqiperese):

 • http://www.cci.gov.al

Svaz obchodních a průmyslových komor v Albánii (Bashkimi i Dhomave te Tregetise dhe Industrise se Shqiperise) - člen Asociace balkánských komor:

 • www.abcinfos.com

Hospodářská obchodní a průmyslová komora - Tirana (Dhoma e Tregtise dhe Industrise - Tirane):

 • http://www.cci.gov.al

Mezinárodní organizace v Albánii

Mezinárodní měnový fond (International Monetery Fund):

 • http://www.imf.org

Evropská Komise v Tiraně (European Commission):

 • www.delalb.ec.europa.eu/en/index.htm

Pravidla účasti v tendrech EU (v tom i Albánie):

 • http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

Monitorovací mise EU (European Union Monitoring Mission):

 • www.eumm.org

Rozvojový program OSN v Albánii (UNDP - United Nations Development Programme in Tirana):

 • http://www.undp.org.al

Světová banka (The World Bank):

 • www.worldbank.org

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and Cooperation in Europe in Albania):

 • www.osce.org

US pomoc (USAID) Albania (US agentura pro mezinárodní pomoc):

 • www.acit-al

Rada Evropy v Albánii:

 • http://www.coe.int
 

1.19. Adresy významných institucí

Prezident AR (Presidenca)
Blv. „Deshmoret e Kombit“
tel. 00355 4 23 07 16, 22 85 03
e-mail: prese@presec.tirana.al
web: http://www.president.al

Parlament AR (Parlamenti Shqiptar)
Blv. „Deshmoret e Kombit“
tel. 00355 4 22 83 33, 23 46 18, 22 76 73, 22 86 98
e-mail: for­_dep@parlament.al
web: http://www.parlament.al

Vláda AR (Departamenti i Informacionit ne Keshillin e Ministrave)
Sali Berisha – předseda vlády
Blv. „Deshmoret e Kombit“
telefon:  00355 4 250474, 003554 228399
fax: 00355 4 237501
email: info@km.gov.al  
web: http://www.keshilliministrave.al  

Min.zahraničních věcí AR (Ministria e Puneve te Jashtme)
Blvd. Zhan D´Ark, Tirana, Albania
tel. 00355 4 36 21 70, 36 40 90
fax 00355 4 36 20 84
e-mail: dshtypi@abissnet.net
web: http://www.mfa.gov.al

Ministerstvo hospodářství, obchodu a energetiky AR (Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes) 
Sheshi „Skenderbej, Albania
tel. 00355 4 36 46 10, 22 84 42, 36 46 10, 22 33 78, 228 467, 228 442
fax. 00355 4 222 655
web: http://www.mete.gov.al/index.php  

Národní agentura pro energii AR – při Ministerstvu průmyslu a energie AR (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare – KESH)
Blloku „Vasil Shanto“, Tirana, Albania
tel. 00355 4 23 42 83, 23 39 83, 271 560
fax 00355 4 23 20 46, 271 559
e-mail: ake@icc-al.en.org
web: http://www.kesh.com.al

Energetický regulační úřad – (Enti Rregullator i Sektorit te Energjise Elektrike)
Rr. “Marsel Kashen”, Nr. 10, Prane Qendres se Gjeofizikes, Tirana, Albania
tel/fax: +355 4 222 963
tel.: (355 42) 580 66, 
fax: (355 42) 22 963,
e-mail: erealb@ere.gov.al
web: http://www.ere.gov.al

Ministerstvo financí AR (Ministria e Financave)
Bulevardi „Deshmoret e Kombit“ Nr. 4, Tirana, Albanie
tel. 00355 4 26 76 54,  22 60 02, 248 640, 22 84 05
fax 00355 4 228 494, 248 641
e-mail: secretary.minister@minfin.gov.al
web: http://www.minfin.gov.al

Ministerstvo financí – sekce daní  (Drejtoria e Pargjithshme e Tatimeve)
Rr. „Mustafa L Leshi“, Nr. 7, Tirana, Albanie
Zelená linka: 00355 800 80 80
fax: 00355 4 37 41 59
http://www.tatime.gov.al

Generální ředitelství cel AR (Administrata Doganore Shqiptare)
Rr. „Sami Frasheri, Nr. 21
tel. 00355 4 24 39 20, 22 68 70
web: http://www.dogana.gov.al

Ministerstvo vnitra AR (Ministria i Brendshëm)
Sheshi „Skenderbej“ N 3, Albánie
tel. 00355 4 23 46 40, 230 019, 234 647
fax 00355 4 23 23 89, 232 389
email: mrp@mrp.gov.al  
web: http://www.mrp.gov.al

Ministerstvo obrany AR  (Ministrija e Mbrojtjes)
Po Box 203/1, Tirana, Albania
tel. 00 355 4 225 726, 00 355 4 234 816
fax 00 355 4 225 726
e-mail: kontakt@mod.gov.al
web: http://www.mod.gov.al

Ministerstvo veřejných prací, dopravy a telekomunikací AR (Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit)
Sheshi „Skenderbej“  Albánie
tel. 00355 4 23 46 47, 230 019, 234 647
fax 00355 4 23 23 89,
e-mail: mpptt@mpptt.gov.al
web: http://www.mpptt.gov.al

Albánské železnice (Hekurudha Shqiptare)
Sokol Kapadini – generální ředitel 
L. Nr. 3 –Rruga „Skanderbej“ – Durres – Albania
tel.: 003555 52 22037,
fax: 00355 52 220 37,
mobil: 00355 68 20 735 23
e-mail: hsh@hsh.com.al

Ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a ochrany spotřebitelů AR (Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit )
Blvd. Deshmoret e Kombit Nr, 2, Tirana, Albania
tel. 00355 4 22 79 24, 23 27 96, 25 70 90, 229 309, 227 920
fax 00355 4 232 796
e-mail: info@dfishery.gov.al; personel@icc.al.eu.org
web: http://www.mbu.gov.al

Ministerstvo územního uspořádání a turistiky AR (Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit)
Sheshi „Skenderbej“, Tirana, Albania
tel. 00355 4 22 78 17, 235 883, 232 477
fax 00355 4 227 879
e-mail: mtt@mtt.gov.al; mppkabineti@albmail.com
web: http://www.mrrtt.gov.al

Ministerstvo evropské integrace (Ministria e Integrimit Europian)
Blv. Deshmoret e Kombit, Pallati, i Kongreseve
tel. 00355 4 22 86 45
web: http://www.mie.gov.al

Ministerstvo spravedlnosti AR  (Ministria e Drejtesise)
Blv. „Zog I“ , Tirana, Albania
tel. 00355 4 25 93 88, 25 93 95, 232 704, 223 127
fax 00355 4 23 45 60, 227 942, 228 340
e-mail: kabinetdretj@albaniaonline.net

Ministerstvo školství a vědy AR (Ministria e Arsimit dhe Shkences)
Rr. e Durresit Nr. 23
tel. 00355 4 22 63 07, 22 31 50, 256 257, 22 47 18, 22 34 89
fax 00355 4 23 20 02
e-mail: rspahia@mash.gov.al
web: http://www.mash.gov.al

Ministerstvo práce a sociálních věcí AR (Ministria e Punes dhe Ceshtjeve)
Rr. Kavajes Str., Tirana, Albania
tel. 00355 4 227942 / 225051 / 226121 / 240412
fax: 00355 4 22834,  22 50 51, 227 942, 228 340
e-mail: cecom@interalb.net
web: http://www.mpcs.gov.al

Ministerstvo zdravotnictví AR (Ministria e Shendetesise)
Blv. Bajram Curri, Nr. 1, Tirana, Albania
tel. 00355 4 36 29 37, 264 900, 262 937,
fax 00355 4 36 25 54, 262 554
web: http://www.moh.gov.al

Ministerstvo životního prostředí AR
Rr. Durresit, 27 Tirana, Albania
tel. 00355 4 270 630, 270 623
fax: 00355 4 270 627
web: http://www.moe.gov.al

Vládní agentura ALB invest 
Denis Kalenja – výkonný ředitel – denis.kalenja@albinvest.gov.al
Bulevard "Gjergj Fishta", Pall."Shallvareve", Tirane, Albania.
tel: +355 4 252 886; +355 4 254 316; +355 4 247 628
fax: +355 4 222 341
email: info@albinvest.gov.al
web: http://www.albinvest.gov.al

Garanční agentura AR (AGA – Agjensia Shqiptare e Garancise) – naše EGAP
Rr. „Donika Kastrioti, Pall. 13-katesh, perball OSBE-se, Tirana, Albanie
tel. 00355 4 247 048/9
fax 00355 4 247 047
e-mail: aga@aga-al.com
web: http://www.aga-al.com

Statistický úřad AR
Rr.“Lek Dukagjini“, Nr.54, Tirana, Albania
tel. 00355 4 222 411, 233 356,  230 484
fax 00355 4 228 300
e-mail: zhdhima@instat.gov.al; root@instat.gov.al
web: http://www.instat.gov.al  

Centrální albánská banka AR (Banka e Shqiperise )
Banka e Shqiperise – Bank of Albania
Sheshi “Skenderbej”, No. l, Tirana, Albania
tel: 00355 4 222152, 222153, 222752
fax: 00355 4 223558
e-mail: public@bankofalbania.org
web: http://www.bankofalbania.org

Agentura pro veřejné zakázky (Agjencija e Prokurimit Publik)
Aparatit  te Keshilitit i Ministrave
Bulevardi:Deshmoret e Kombit
tel. /fax  00355 4 23 04 34
tel. 00355 4 23 26 52
e-mail: infoapp@app.gov.al
web: http://www.app.gov.al

Asociace zahraničních investorů ( Foreign Investors Association of Albania)
pí. Marinela Jazoj – výkonná ředitelka
Rruga: „Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall 1, 3rd floor, No.13
Tirana, Albania
tel./fax 00355 4 269 282
mobil: 00355 068 20 55 818, 069 20 34 469, 068 20 55 818
e-mail: fiaalb@albaniaonline.net
web: www.fiaalbania.org

Svaz obchodních a průmyslových komor v Albánii (Bashkimi i Dhomave te Tregetise dhe Industrise se Shqiperise) – člen Asociace balkánských komor
Rruga e Kavajes 6, Tirana, Albania
tel/fax 00355 4 333934
e-mail: uccial@abissnet.com.al
web: http://www.abcinfos.com

Hospodářská obchodní a průmyslová  komora – Tirana (Dhoma e Tregtise dhe Industrise - Tirane)
Rr. Kavajes, Nr.6, Tirana, Albania
tel: 00355 4 23 54 11, 23 02 84, 230 877, 230 283
fax 00355 4 230 877, 227 997
e-mail: kabineti@abissnet.com.al; uccial@abissnet.com.al
web: http://www.cci.gov.al

Mezinárodní organizace v Albánii

Mezinárodní měnový fond (International Monetery Fund)
Rruga „Lek Dukagjini“ Nr.3, Tirana, Albania
tel. 00355 4 230 821
fax 00355 4 227 732
web: http://www.imf.org      

Evropská Komise v Tiraně (European Commission)
Delegation of the European Commission in Albania
Rruga e Durresit 127/1, Tirana, Albania
tel. 00355 4 228 320
fax 00355 4 230 752

Pravidla účasti v  tendrech  EU (v tom i Albánie)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

Informace o programu CARDS (Program EU na pomoc Albánii):
http://www.delalb.cec.eu.int

CARDS program na léta 2002 – 2006
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/news/ip01_1464.htm

Informace a komunikace v Tiraně: kontaktní osoba Carlo Natale
e-mail: carlo.natale@cec.eu.int

Monitorovací mise EU (European Union Monitoring Mission)
Rr. Grigor Heba, Villa 8, Tirana, Albania
tel. 00355 48 202 372,  202 373
fax: 00355 48 202 374
e-mail: eumm@icc-al.org.

Rozvojový program OSN v Albánii (UNDP – United Nations Development Programme in Tirana)
Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Nr. 35, Tirana, Albanie
tel. 00355 4 233 122, 233 148, 233 149
fax 00355 4 232 075, 234 448
e-mail: fo.alb@undp.org nebo registry.al@undp.org
web: http://www.undp.org.al

Světová banka (The World Bank)
Rr. Deshmoret e Shkurtit No. 34, Tirana, Albanie
tel. 003550 4 240 587
fax. 00355 4 240 590
e-mail: Gminxhozi@worldbank.org
web: http://www.worldbank.org

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and Cooperation in Europe in Albania)
Rr.D. Kastrioti, Villa 6, Tirana, Albania
tel. 00355 4 235 993, 240 001, 240 005
fax 00355 4 235 994, 240 002
web: http://www.osce.org

US pomoc (USAID) Albania (US agentura pro mezinárodní pomoc)
Hotel Sheraton Tirana, Sheshi Italia, Tirana, Albania
tel. 00355 4 266 395
fax 00355 4 266 394
e-mail: DThompson@usaid.gov 
web: www.usaid.gov/al

Rada Evropy v Albánii
Pallati i Kulturés – Kati I
Sheshi Skenderbej, Tirana, Albania
tel. 00355 4 228 419
fax 00355 4 248 940
e-mail: guy.michel.brantner@coealb.org.
web: http://www.coe.int

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Vladimír náplava vypráví o své nové knize o Albánii - Rozhovor s cestovatelem Vladimírem Náplavou o tom, jak vznikla knížka, kterou napsali spolu s Petrem Horkým o Albánii, Kráska se špatnou pověstí, o natáčení stejnojmenného filmu, o horských sceneriích, divokém mořském pobřeží, krevní mstě i mafii
 • Miroslav Náplava o poušti Gobi a Albánii - Rozhovor s dokumentaristou a cestovatelem Miroslavem Náplavou o tom, kdy se opět vydá hledat do mongolské pouště Gobi hledat obřího červa olgoje chorchoje i proč nazývá Albánii kráskou se špatnou pověstí
 • Albánie očima Michala Sedláčka - Michal Sedláček: Albánie
 • Albánská brandy, raki - Ochutnali jste někdy albánské brandy nebo tamní pálenku s názvem raki? Navštívili jsme zemi, kde berou alkohol jako projev svobody a dopřávají si jej např. i jako řidiči v motorestech.
 • Albánie - život řeholní sestry z ČR - Michaela Kubíčková, řeholní sestra z řádu Salesiánek, žije již 12 let v Albánii. Stará se zde o výchovu mladých dívek, založila tu dětský folklórní soubor. Zahraniční zpravodaj Jaromír Janev s ní hovořil nejen o tom, zda se jí stýská po domově.
 • Albánie a hory - Vydali jsme se do hor v Albánii, které ještě donedávna patřily mezi nejnebezpečnější oblasti na světě. Průvodcem nám byl Jaromír Janev.
 • Albánie - vypráví Miroslav Náplava. - V pořadu Vladimíra Kroce vypráví dokumentarista a spisovatel Miroslav Náplava o svérázné Albánii.
 • Vydali jsme se do Albánie, konkrétně na venkov. Pozkoumali jsme malé bunkry a podívali se do historických muzeí. Poslechněte si: Vydali jsme se do Albánie, konkrétně na...
 • Muzeum komunismu v rumunském Sighetu (P. Slinták). Evropská primatoložka v Bai Hokou (D. Hedwig). Albánie do Evropy (D. Ašenbryl). Hliněný tygr (1. díl). Poslechněte si: Muzeum komunismu v rumunském Sighetu (P....
 • Albánie na motorce. To je námět povídání Vladimíra Kroce s dobrodruhem Filipem Weberem. Poslechněte si: Albánie na motorce. To je námět povídání...

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice