Belgie

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

OSN
UNESCO
UNICEF
UNHCR
FAO
WTO
IBRD
MMF
MAAE a další

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

NATO
OECD
ZEU
EBRD
EU
UEBL (Hospodářská unie belgicko-lucemburská)
RE
OBSE

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Smlouva o přistoupení ČR k EU:
Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Athény, 16.4.2003
Vstoupila v platnost 1.5.2004
Publikace :č. 44/2004 Sb.

Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních uzavřená mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Brusel , 19.07.1927
č. 79/1928 Sb.
Vstup v platnost: 23.05.1928

Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Praha , 23.04.1929
Publikace č. 25/1931 Sb.
Vstup v platnost: 04.11.1930

Ujednání mezi vládou československou a vládou belgickou o přijímání cizinců, kteří se chtějí zdokonalit ve svých znalostech odborných a jazykových
Brusel , 16.10.1937
Vstup v platnost: 01.01.1938

Dohoda o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Praha , 06.03.1947
Publikace č. 41/1949 Sb.
Vstup v platnost: 06.03.1947

Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
Praha , 10.03.1948
Publikace č. 42/1949 Sb.
Vstup v platnost: 09.04.1948

Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol
Brusel, 30.09.52
Vstup v platnost: 23.01.67

Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952
Praha, 6.07.64,
Vstup v platnost: 23.01.67

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
Praha , 17.04.68
Publikace č. 110/1969 Sb.
Vstup v platnost: 31.10.68

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Praha , 16.12.196
Publikace č. 95/2000 Sb.
Vstup v platnost: 24.07.2000

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR-UEBL (Union Economique Belgo-Luxembourgeoise).
Vstoupila v platnost 13.2.92
Publikace č. 574/192 Sb

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím
Brusel , 15.06.76
Publikace č. 41/1979 Sb.
Vstup v platnost: 12.08.78

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
Praha , 15.10.84
Publikace č. 59/1986 Sb.
Vstup v platnost: 01.09.86

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Brusel , 16.09.87
Publikace č. 579/1992 Sb.
Vstup v platnost: 22.08.89

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického královstvíspolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Praha, 23.06.91
Vstup v platnost: 23.06.91

Dodatek k Dohodě mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky a Sdružením pro šíření výchovy a vzdělávání v zahraničí A.P.E.F.E.
Praha, 15.05.92
Vstup v platnost není v Dodatku stanoven

Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Belgického království o vzájemných stycích ve vojenské oblasti
Praha, 6.09.94
Vstup v platnost: 06.09.94

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
Brusel , 16.11.95
Publikace č. 40/1996 Sb.
Vstup v platnost: 16.11.95

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice
Praha, 21.12.200,
Publikace č. 9/2001 Sb.
Vstup v platnost: 21.12.2000

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě
Brusel, 06.04.98
Publikace č. 129/2003
Vstoupila v platnost: 23.6.2006

Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou regionu Valonsko ze dne 28.03.2001
Vstoupila v platnost: 22.7.2002
Publikace č. 114/2002

Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a Vlámskou vládou ze dne 12.02.2002
Vstoupila v platnost: 29.5.2003
Publikace č. 99/2003 Sb.

Poznámka:
Dohody, které vstoupily v platnost před rozdělením ČSFR byly převzaty do právního řádu České republiky k 1.1.1993.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice