Belgie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

Belgické království (nizozemsky Koninkrijk België, francouzsky Royaume de Belgique)

 

1.2. Rozloha

Celkem           30 527,9 km2
Z toho:
Vlámsko:       13 522,3 km2
Valonsko:      16 844,3 km2
Brusel:            161,4 km2

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel :       10 584 534 (stav k 1. 1. 2007)

Hustota na km2:         v průměru 346,7/km2,

z toho:

ve Vlámsku    452,4/ km2
ve Valonsku   204,0/ km2
v Bruselu        6 389,2/ km2

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Belgie vykazuje za rok 2006 rekordní nárůst obyvatelstva od roku 1965. Přírůstek obyvatelstva vykazuje hodnotu: 73 152 osob.

Narodilo se 121.382 dětí, to je také rekord, obdobná natalita byla jen v roce 1984.
Mortalita je poměrně stabilní (101 587 úmrtí v roce 2006), takže dochází k růstu „belgické“ populace řádově v hodnotě 20 000 osob.

Populace se zvyšuje také díky poměrně silné imigraci. V roce 2006 se přistěhovalo 96 000 osob do Belgie a zároveň odešlo 45 000 osob z Belgie.

Žen je více než mužů. Statistiky vykazují 5.403.126 žen oproti 5.181.408 mužů, nicméně se rodí více chlapců (61.950) než děvčat (59.432).

V Bruselu, hlavním městě Belgie a jednom ze 3 regionů, z kterých se skládá  Belgické království byla natalita 15,91 narozených na 1000 obyvatel, což je historický rekord po 40 letech. Ve Valonsku byla natalita 11,57/1000 a ve Flandrech 10,80/1000 obyvatel.

Tím se belgické regiony podílely na růstu „belgického“ obyvatelstva následovně: Brusel  +12.411(1,22%), Vlámsko +38 840 (0,64%) a Valonsko +21.901(0,64%).

Z demografických údajů je také zajímavé, že v Belgii dochází k růstu uzavíraných manželství (44.850 v roce 2006), t.j. 4,27 na 1000 obyvatel, zatímco rozvodovost má trvalou klesající tendenci od roku 2001 (v roce 2006 2,78 rozvodů  na 1000 obyvatel).

V Belgii žije 932 161 cizinců.

Belgie se však potýká i přes příznivé výsledky roku 2006 s obdobným demografickým vývojem jako většina vyspělých evropských zemí, dochází ke stárnutí obyvatelstva a kladného přírůstku je dosahováno  migrací.

 Z této situace vyplývá i rozdílný postoj politiky a ekonomiky k liberalizaci trhu práce. Ekonomika potřebuje nové pracovní síly, v některých oborech se to projevuje až dramaticky, politika se obává to řešit „dovozem“ pracovních sil a proto i vůči novým členským zemím EU Belgie neustoupila plně od přechodného období na volný pohyb osob a služeb.

 

1.5. Národnostní složení

Vlámové (žijící ve Flandrech)          6 117 440 (k 1.1.2007)
Valoni (žijící ve Valonsku)                3 435 879 (k 1.1.2007)
Region Brusel (dvojjazyčný)            1 031 .215 (k 1.1.2007)

85% obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské a 15% k vlámské jazykové příslušnosti.
Německy hovořící menšina , tvořící Germanofonní společenství představuje 72 512 obyvatel (k 1.1.2005)
Ostatní - Italové, Maročané, Francouzi, Turci, Holanďané, Španělé, Portugalci a další.

 

1.6. Náboženské složení

Zhruba tři čtvrtiny Belgičanů se hlásí ke katolické víře, a sice:
ve Vlámsku    76%
ve Valonsku   66%
přibližně 10% se prohlašuje za agnostiky a 12% za "volnomyšlenkáře".

Nejpočetnější náboženská menšina je muslimská, čítá přibližně 400 až 500 tis. osob a je soustředěná převážně ve velkých městech, hlavně v Bruselu a v Antverpách. Disponuje asi 280 mešitami a modlitebnami. Věřících protestantského vyznání je kolem 1%, židovská náboženská menšina má zhruba 35 000 osob.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou nizozemština, francouzština a němčina.

Používání jazyků je poměrně citlivá záležitost. Znalost angličtiny je poměrně rozšířená a způsobuje to také silná komunita úředníků EU, kteří často mluví pouze anglicky.  Ve Flandrech není francouzština oblíbená a je vhodné se při zahájení konverzace zeptat, zda místní osoba akceptuje francouzštinu. V Bruselu a ve velkých firmách bývá obvyklá podmínka, že zaměstnanci musí být dvojjazyční, (vlámsky a francouzsky). V centrálních úřadech v Bruselu je to dokonce stanoveno zákonem a protože mluví více Vlámů francouzsky než Valonů vlámsky, převládají na úřadech v Bruselu Vlámové. 

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Belgie je z územního hlediska rozčleněná do tří Regionů: Vlámského, Valonského a Bruselského, a dále do 10 provincií. Země čítá 589 obcí. Současně je země dělena na jazykovém principu na Francouzské, Vlámské a Germanofonní (německy mluvící) společenství.

Z hlediska národnostního a ekonomického je však členění Belgie značně originální, prolínají se v něm kompetence federace, regionů a společenství. V pravomoci federace zůstávají zahraniční vztahy, obrana, finance, sociální zabezpečení, částečně zdravotnictví a vnitřní záležitosti. Regiony i společenství mají své vlastní legislativní orgány - parlamenty (či rady) a vlastní exekutivy, tedy vlády. Vlámský region i Vlámské společenství mají jak parlament, tak vládu společnou. Valonský region má vlastní parlament i vládu, stejně tak i Francouzské společenství. Vlastní parlament (radu) a vládu má i Germanofonní společenství a Region Brusel. V Belgii tak zároveň působí 6 vlád - federální, vlámská, Valonského regionu, Regionu Brusel, Francouzského společenství a Germanofonního společenství. Stejně tak 6 parlamentů - Federální parlament Belgie, Vlámský parlament, Valonského regionu, Regionu Brusel, Francouzského společenství a Germanofonního společenství.

Proces federalizace Belgie proběhl formou 5 reforem státu, které byly postupně realizovány od roku 1970 do roku 2001. V roce 1970 byl do ústavy zakotven princip tří „Kulturních společenství“ – vlámské, frankofonní a germanofonní.Toto uspořádání vycházelo z přání vlámských občanů, naproti tomu francouzsky mluvící Valoni a Bruselané, motivováni především ekonomickými zájmy, si ve stejném roce prosadili vznik tří Regionů Flandry, Valonsko a Brusel. Po 10 letech, v roce 1980 probíhá druhá etapa reforem belgické federace. Původní Kulturní společenství se přejmenovávají na Společenství francouzské, vlámské a germanofonní. Tato Společenství již mají svoji Radu (parlament) a Exekutivu (vládu). Zároveň jsou ustaveny Vlámský a Valonský region s vlastní radou a vládou. Ve Flandrech však dochází k fúzi rady a vlády Společenství a Regionu. Ve Valonsku nedošlo k sjednocení Společenství a Regionu, neboť velká většina občanů frankofonního Společenstvížije mimo Valonsko v Bruselu. V roce 1980 Bruselský region ještě nevytvořil žádné vlastní instituce. K tomu dochází až během 3. etapy v letech 1988-1989, kdy „Region Brusel-hlavní město“ je vybaven také parlamentem a vládou. Tato tzv. 3. reforma přináší další decentralizaci moci a předává regionům moc mimo jiné nad veřejnými pracemi a dopravou a společenstvím pravomoc nad vzděláváním. Následuje 4. etapa reforem federacerealizovaná v roce 1993. Do ústavy se dostává formulace: „Belgie je federální stát, který se skládá ze společenství a regionů“. Tím se belgický stát stává i de jure státem federálním v plné síle, společenství a regiony získávají veškeré kompetence. Proces reforem byl dovršen v roce 2001 tzv. Lambermontskou a Lombardskou dohodami. Zemědělství, mořský rybolov, zahraniční obchod přecházejí do kompetence regionů.Regionální rozvoj, kontrola volebních výdajů a financování politických stran přechází do kompetence společenství a regionů. Dohody také stanoví celou řadu změn v oblasti fiskální ve prospěch společenství a regionů. Lombardská dohoda mění fungování institucí v Bruselu, kde se parlament dělí na dvě části-frankofonní a vlámskou a pro přijetí legislativních dokumentů je nezbytné dosáhnout většiny v každé části bruselského regionálního parlamentu. Tento „exkurs“ do historie je nezbytný k pochopení belgické reality. V současné době,i přes velkou snahu politiků o posilování vzájemnosti společenství a regionů, dochází k posilování izolovanosti především Vlámska (Flander). Přestože se tohoto tématu chopily některé nacionalistické politické strany, působí současný stav, jako by se země dělila „ze spodu“, tím, že se ztrácí zájem jeden o druhého, media se tomu přizpůsobují, studenti se chtějí učit anglicky a ne jazyk druhého společenství. Takže lze přepokládat, že 5. reforma z roku 2001 nebyla poslední.

Volby do federálního shromáždění (10.6.2007) přinášejí nové rozvržení politických sil v Belgii a jednání politických stran - možných koaličních partnerů ve Val Duchesse ukazují, že Belgie spěje do další etapy reforem, které budou oslabovat federální moc a posilovat pravomoc regionů a společenství. (viz dále, kap. 2.1 až 2.3)

Hlavní město: Brusel 1 031 215 obyvatel (k 1.1.2007)

Další velká města:
Antverpy         466.203 obyvatel (k 1.1.2007)
Gent               235 143
Chaleroi         201 550
Li?ge              188 907
Bruggy           116 982
Namur            107 653

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EUR (€) = 100 centimů

Banky a směnárny akceptují i ostatní konvertibilní měny.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Belgický kalendář zaznamenává 10 státních svátků a 3 regionální svátky:

Státní svátky:

LEDEN1. ledna (Nový rok) T
BŘEZENVelikonoce (Velikonoční pondělí) P
KVĚTEN1. května (Svátek práce) T
 Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích) P
 Svatodušní svátky- svatodušní neděle a svatodušní pondělí
(7. neděle a pondělí po Velikonocích) P
ČERVENECStátní svátek: 21. července T
(1831, první belgický král Léopold složil ústavní přísahu; pozn.: 21.7.2007 se novináři zeptali vítěze voleb Yves Leterma, jaká událost se slaví a on odpověděl nesprávně )
SRPEN15. srpna (Nanebevzetí panny Marie) T
LISTOPAD1. listopadu (Všech svatých) T
 11. listopadu (Den příměří- konec 1. svět. války 1918) T
 15. listopadu (Den dynastie) T
PROSINEC25. prosince (Vánoce) T

Regionální svátky:
11.7. - svátek Vlámského společenství (vlámské instituce, úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
27.9. - svátek Francouzského společenství (tj. valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno; obchody apod. nikoliv) T
15.11. - svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno) T

Poznámka:
P = datum pohyblivé
T = datum trvalé

Pracovní a prodejní doba
Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektoriální vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat celobelgický průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně. Pracovní doba ve službách a obchodu je obvykle osmihodinová. Průměrná prodejní doba v belgických obchodních sítích je od 9 do 18,30 hod. (supermarketové sítě do 20.00 hod. a v pátek do 21.00 hod.).

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Naprostá většina belgických firem má bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem. V jednáních postupují profesionálně a obchodně jsou velmi zruční. Zástupci firem si nezakládají na přílišných formalitách, jednají promyšleně s důrazem na dlouhodobější strategii a možnosti navázání trvalejších vztahů, pokud charakter obchodu či spolupráce takový postup umožňují. Jsou schopni dostatečné flexibility a jednání se snaží vést od počátku spíše v duchu „win-win situation“. Nevyznačují se přílišnou agresivitou či arogancí, jsou však dostatečně sebevědomí a nároční. Projednané podmínky považují za závazné a vyžadují, aby byly plněny, zejména pokud jde o termíny, objemy, kvalitu a platební podmínky.

Belgičané jsou zvyklí přistupovat k jednání bez zvláštních okolků, efektivně a hospodárně. Je obvyklé, že jednání graduje a hlavní otázky přicházejí na pořad až v konečné fázi, nejlépe při nebo po pracovním obědě. Pracovní oběd je důležitou, samozřejmou a neopominutelnou součástí vyjednávání. Tento postup se odlišuje od tendence některých českých firem věci uspěchat a řešit obtížnější části jednání na začátku.

Belgické firmy se snaží vyhnout prostředníkům a preferují navázání obchodních styků přímo s výrobcem. O svém partnerovi se snaží získat maximum informací ještě před prvním jednáním. Belgičané si nepotrpí na používání titulů, s výjimkou akademických, (Doktor, Profesor a p.). Běžně a hojně se používají vizitky ve standardní úpravě. S ohledem na jazykovou mutaci je vhodné disponovat s francouzskou a vlámskou, případně anglickou mutací.

Pro úspěch obchodního jednání je důležité i jeho vhodné načasování, nejlépe v dopoledních hodinách od 10.00 do 12.30 hod. a odpoledne od 14.00 do 18.00 hod. K nevhodným termínům patří pondělí (podnikové porady), období kolem vánoc, velikonoc a církevních svátků, jarních prázdnin, málo vhodné jsou i letní měsíce (zvláště srpen).

Specifickým rysem Belgie je určitá tenze mezi Vlámy a Valony, kterou je nutné vzít v úvahu i pro přípravu obchodního jednání, především z hlediska zvolení komunikačního jazyka. Je dobré si vždy vyjasnit, zda váš partner je z té, či oné oblasti. Přesto že se traduje, že více než 70% Vlámů mluví francouzsky (a jen 30% Valonů vlámsky), není vždy taktické začínat rozhovor s Vlámy ve francouzštině. Ostatně se velmi často lze setkat s tím, že pokud ve Flandrech oslovíte na veřejnosti někoho francouzsky reaguje odmítavě. U větších firem s zaměřením na mezinárodní obchod a obzvláště se sídlem v hlavním městě Bruselu je běžné, že jsou spolupracovníci „bilingvní“ a sami nabízejí, zda chcete mluvit anglicky nebo francouzsky.

Dalo by se očekávat, že je rozdíl v mentalitě těchto dvou hlavních společenství, že se Valoni budou více blížit charakteru francouzů a Vlámové zase Němců nebo Holanďanů. Ve skutečnosti nejsou rozdíly až tak výrazné.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 mají čeští turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je nutné, aby český občan kontaktoval pobočku své zdravotní pojišťovny a požádal o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění, který turista předkládá přímo v nemocnici, nebo u lékaře. Doporučujeme zařídit si na cestu a pobyt připojištění, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nehody. Bližší informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad (www.cmu.cz). Turista si rovněž může sjednat s příslušnou zdravotní pojišťovnou zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území Belgie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkaz typu identifikační karty vydaného po roce 1993. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Pro občany mladší 15 let se doporučuje vlastní cestovní pas.

Občan ČR, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, by měl do 8 pracovních dnů po příjezdu splnit ohlašovací povinnost. Přihlášení se realizuje na místníchtzv. komunálních úřadech (Administration communale).

Vzhledem kpřechodnému období na pohyb pracovních sil je v případě pracovního poměru stále vyžadováno pracovní povolení. Přechodné období omezující volný pohyb pracovních sil a poskytování služeb dohodnutý v přístupové smlouvě ČR do EU platí pro období (model 2+3+2roky), tedy pokud nepřistoupí Belgii k liberalizaci dříve, mohou omezení trvat až do roku 2011. Přechodné období se při tom nevztahuje na tzv. OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), těch se však zase týkají jiné předpisy o prokazování způsobilosti činnost vykonávat a o registraci. Je proto nezbytné se vždy informovat, jaké administrativní krokyje v konkrétním případě nezbytné učinit, aby se český občan vyhnul obtížím, popřípadě i postihu. Podrobnější informace lze nalézt též na stránkách federálního úřadu práce www.emploi.belgique.be.

Při cestování se psem, kočkou, fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině.

Podrobné informace k pobytu občanů ČR v Belgii je možné najít na webových stránkách www.belgium.be (home>citoyens>travailler>venir travailer en Belgique: atd. nebo též na www.lachambre.be

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Belgie patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí dodržování ostražitosti v místech velké koncentrace osob, jako jsou nádraží, letiště, trhy a p., kde může dojít ke kapesním krádežím. Svá rizika obnáší i návštěva některých vyhlášených čtvrtí.

Upozornění pro turisty cestující autem - pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou velmi vysoké. Kontrolní zařízení jsou instalována na dálnicích i ve městech. Předepsaná rychlost na belgických dálnicích je 120 km/hod., mimo město 90 km/hod. a v obci 50 km/hod.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Pozor: v 2. polovině 2007 se bude Velvyslanectví ČR v Belgii (s výjimkou Konzulátu) a celá řada dalších zastoupení stěhovat do nové budovy při Stálém zastoupení ČR v EU. Nová adresa bude : Rue du Trône, 1050 Ixelles, Telefonní spojení na centrálu Stálého zastoupení je 0032 2 2139 111. * jsou označeny instituce, které budou působit v nových prostorách.
Konzultujte www.mzv.cz/brussels!

Velvyslanectví ČR v Belgickém království*:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0)2 641 89 35
Fax: 0032 (0)2 640 77 94
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web:www.mzv.cz/brussels

Konzulární sekce Velvyslanectví ČR v Bruselu:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0) 2 641 89 41
Fax: 0032 (0) 2 640 28 60
Mobil (pouze so+ne): 0032 (0) 473 87 04 11
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
(konzulární služby i pro Lucembursko)

Honorární konzulát pro Valonsko:
Hotel de Ville
Place du Marché
4000 Li?ge
Honorární konzul: pan Serge Mantovami
Tel.:0032 (0) 4 221 80 36
Fax: 0032 (0) 4 221 81 42
Mobil: 0032 (0) 476 47 86 21
E-mail: serge.mantovani.czc@skynet.be

Honorární konzulát pro Vlámsko:
Kaaskantmolenstraat 11
1840 Londerzeel
Honorární konzul: pan Paul Van denbempt
Tel:032 (0)52 30 57 11
Fax: 0032 (0)52 30 57 2
Mobil: 0032 (0) 475 90 29 61
E-mail: belimpex@skynet.be

Spojení z letiště v Zaventem do centra Bruselu:
- Požití taxislužby, stanoviště je v úrovni příletů při východu z letištní haly:
- Autobusovou linkou č.12, která zajišťuje spojení do centra přes 2 stanice metra (Diamant, Schuman,) a 9 stanic tramvají.
- Vlakové spojení z nádraží „Gare du Midi“, „Central“ a „Nord“, vlaková souprava odjíždí každých 15 minut. Více informací: www.stib.be

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

(Instituce s působností v kulturní, obchodní a hospodářské oblasti a při Evropské unii)

Pozor: v 2. polovině 2007 se bude Velvyslanectví ČR v Belgii (s výjimkou Konzulátu) a celá řada dalších zastoupení stěhovat do nové budovy při Stálém zastoupení ČR v EU. Nová adresa bude : Rue du Trône, 1050 Ixelles, Telefonní spojení na centrálu Stálého zastoupení je 0032 2 2139 111. * jsou označeny instituce, o nichž je známo, že budou působit v nových prostorách.
Konzultujte www.mzv.cz/brussels!

České centrum * (součást ZÚ)
Av. Adolphe Buyl 150
1050 Bruxelles
Belgique
Tel.: 02/6418944
Fax:02/6445121
E-mail: ccbrussels@czech.cz
Web: www.czechcenter.be

CzechTourism Brussel*
Av. Adolphe Buyl 150
1050 Bruxelles
Belgique
Tel.: 02/641 89 45
Fax: 02/644 51 21
E-mail: info-be@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

ČSA                       
Reprezentace pro Belgii a Lucembursko
rue du Finistere 4
B-1000 Bruxelles
Tel.: 02/210 64 30,31, call center: 07 07 07 965
Fax: 02 /2198547
E-mail: czech.airlines@pophost.eunet.be

CEZ Representative Office
Zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR u UNICE
Sq. Vergote 39
1030 Brussels
Tel.: 02/737 04 02
Fax: 02/737 04 00
Mobil: 0476/474 184
E-mail: cez.lukas@skynet.be
Web: www.cez.cz

CEBRE * (součást obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví)
Czech Business Representation (CEBRE)
Zastoupení HK ČR, SP ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnaneckých svazů ČR
Bastion Tower, level 20
5, Place du Champ de Mars
1050 Bruxelles
Tel.: 02 5503547/49
Fax: 02 5503548
E-mail: cebre.europe@mail.be
Web: www.cebre.cz

CzechTrade * (součást obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví)
Rue de la Presse 4
1000 Bruxelles
Tel.: 02/2271152
Fax: 02/2183141
E-mail: brussels@czechtrade.cz
Web: www.czechtradeoffices.com

CzechInvest *(součást obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví)
Bastion Tower, level 20
5, Place du Champ de Mars
1050 Bruxelles
Tel.: 02/550 35 53
Fax: 02/550 35 35
E-mail: brussels@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org

CZELO
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
Bastion Tower, Level 21
5, Place du Champs de Mars
1050 Brussels
Tel.: 02/550 37 85
E-mail: sanc@tc.cas.cz
www.czelo.cz

SN Consultancies
Boîte: 30
Avenue des Saisons
1050 Bruxelles
Tel.: 02/639.39.02
Fax: 02/639.3911
E-mail: ludovit.balazs@sn-consultancies.com
www.sn-consultancies.com

České dráhy, a.s.
Zastoupení u CER (Community of European Railways)
Avenue des Arts, 53
B 1000 – Bruxelles
Tel.: 02/213 08 84
Fax: 02/511 33 71
E-mail: cdraym@skynet.be

ČTK – AGENCE DE PRESSE TCHEQUE
Rue de la Loi 155/C
Bte 62
1000 – Bruxelles
Tel.: 02/648 01 33
Fax: 02/640 31 91
E-mail: karel.bartak@skynet.be

JZ&P
Josef Zieleniec&Partners
Rue Wiertz 50/28
1050 Bruxelles
Tel.: 02/401 680189
Fax: 02/401 6868
INTEREL
Avenue de Tervuren 402
1150 Bruxelles
Tel.: 02/761 66 11
Fax: 02/761 66 00
E-mail: kf@interel.be

EUREKA
Rue Neerveld 107
1200 Bruxelles
Tel.: 02/ 777 09 60
Fax: 02/770 74 95
E-mail: svatopluk.halada@es.eureka.be
Web: www.eureka.be

KSB – advocates
Kocián – Šolc – Balaštík
36, avenue ď Auderghem
1040 Bruxelles
Tel.: 02/230 32 15
Fax: 02/230 33 47
E.mail: pnosek@ksb.cz
Web: www.ksb.cz

Zastoupení Agrární komory ČR
876, Chaussée d´Alsemberg
1180 Bruxelles
Tel./fax: 02/376.10.81

V Bruselu působí také:

Stálé zastoupení České republiky při Evropské Unii
15, rue Caroly
1050 Bruxelles – Ixelles
Tel: (+322) 2130 111
Fax: (+322) 2130 185
Email: eu.brussels@embassy.mzv.cz
www.czechrep.be

a zastoupení:
- Delegace hl. m. Prahy u EU,
- Zastoupení Středočeského regionu u EU,
- Zastoupení Jihočeského regionu u EU,
- Zastoupení Zlínského regionu u EU,
- Zastoupení Libereckého regionu u EU
a celá řada dalších subjektů (lékařů, advokátů, překladatelů, poradců, atd), jejichž aktuální adresy, spojení, personální obsazení naleznete na portále Stálého zastoupení v rubrice Češi v Bruselu.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

100     Záchranná služba&požárníci
101     Federální policie
103     Dítě v tísni
105     Belgický červený kříž
106     Krizová linka
110     Evropské centrum pro ztracené děti
112     Evropská krizová linka
1204   Informace o telefonních číslech v zahraničí (nizozemština)
1207   Informace o telefonních číslech v Belgii (nizozemština)
1304   Informace o telefonních číslech v zahraničí (francouzština)
1307   Informace o telefonních číslech v Belgii (francouzština)
070/344344              ztracená nebo ukradená karta
02/723323                letiště v Bruselu (Zaventem)
02/210 64 30,31       ČSA Brusel
02/6418944              České centrum Brusel
02/2139111              Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii V Bruselu

Poznámka:
Uvedená čísla se vytáčí přímo. Předvolba pro Belgii je 0032, pak následuje místní telefonní číslo bez nuly. V teritoriu se telefonní číslo vytáčí bez předvolby s nulou.

 

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva:
Federální vláda                               www.fgov.be
Vlámská vláda                                www.flanders.be
Valonská vláda                               www.wallonie.be
Vláda regionu Brusel                      www.bruxelles.irisnet.be

Podnikání a obchod:
Feder. úřad pro zahraniční investice         www.ib.fgov.be
Ministerstvo hospodářství                          http://mineco.fgov.be
Agentura pro zahraniční obchod                www.abh-ace.org

Hospodářství – statistika:
Belgický statistický úřad                            http://statbel.fgov.be

Makroekonomické analýzy:
Ministerstvo hospodářství                          http://mineco.fgov.be
Belgická národní banka                             www.nbb.be
Legislativa, sbírky zákonů                          www.just.fgov.be

Obchodní příležitosti:
Belgický úřad pro zahraniční obchod        www.abh.ace.org
Vlámská proexportní agentura(F.I.T.)        www.fitagnecy.be
Valonská proexportní agentura(Awex)      www.wallonia-export.be
Bruselská proexportní agentura                 www.brussels-export.irisnet.be

Finance a pojištění vývozu:
Exportní garanční a pojišťovací agentura  www.ducroire.be
Bankovní asociace Belgie                                    www.abb-bvb.be

Firemní katalog:
TOP 30.000 společností                            www.trendstop.be
ABC obchodní katalog                               www.abc-d.be
Alloweb                                                        www.alloweb.com
Kompass                                                     www.kompass.be
Telefonní seznam firem                              www.directo.be

Vybrané profesní asociace:
Federace obch. a prům. komor                 www.cci.be
Federace belg. podnikatelů                      www.vbo-feb.be
Bankovní asociace                                     www.abb.bvb.be
Asociace cihlářů                                         www.brique.be
Federace cement. průmyslu                      www.febelcem.be
Fed. chemického průmyslu             www.fedichem.be
Asociace oděvního průmyslu                    www.belgianfashion.be
Konfed. stavebního průmyslu                    www.confederationconstruction.be
Fed. velkoobchodů                                     www.fedis.be
Fed. ropného průmyslu                              www.petrolfed.be
Fed. plyn. průmyslu                                     www.gazinfo.be
Fed. potravinářského průmyslu                 www.fevia.be
Fed. sklářského průmyslu                          www.vgi-fiv.be
Fed. grafického průmyslu                          www.febelgra.be
Asociace pojišťoven                                  www.upea.be
Asociace papírenského průmyslu             www.cebelpa.be
Fed. technologického průmyslu                 www.agoria.be
Fed. textilního průmyslu                              www.febeltex.be
Fed. obuvnického průmyslu                       www.febic.be
Asociace výrobců, dovozců
a distributorů zdrav. přístrojů a zařízení     www.unamec.be
Fed. obchodníků a zpracovatelů dřeva     www.fnn.be
Fed. dopravců                                             www.febetra.be

Veletrhy a výstavy:
Seznam:
http://mineco.fgov.be/enterprises/index-en.htm
nebo www.exhibitions.be
Brussels Expo                                             www.brusselsexpo.be
Antverpy Expo                                             www.antwerpexpo.be
Flanders Expo Gent                       www.flexpo.be
Veletrhy Lutych                                            www.fil.be
Kortrijk Expo                                               www.kortrijkexpo.be
Feder. služba pro zahr. investice               http://ib.fgov.be
Vlámský úřad pro zahr. investice               www.ffio.be
Valonský úřad pro zahr. Investice  www.ofisa.be
Bruselský úřad pro zahr. investice www.investinbrussels.com

Finance a kapitálový trh:
Směnné kursy BNB             www.nbb.be

Bursa:
Belgické futures a opce      www.belfox.be
Euronex                                www.euronext.com

Daně:
účetnictví a daně                 www.minfin.fgov.be,www.taxup.com/belgie

České subjekty v Bruselu:
CzechTrade                                     www.czechtrade.cz
CzechInvest                                     www.czechinvest.org
České centrum Brusel                    www.czechcenter.cz
Czech Business Representation   www.cebre.cz
CzechTourism                                 www.czechtourism.com
Žluté stránky                                    www.pagesdor.be, www.goudengids.be
Internetové vyhledavače:
www.google.be
www.metacrawler.be
www.altavista.be
www.yahoo.be
www.webbel.be
www.webguide.be
www.scoot.com

 

1.19. Adresy významných institucí

Typický pro Belgii je relativně velký počet institucí, který je produktem federativního uspořádání Belgie, založeného na značné autonomii regionů.

a) Hlavní obchodní a průmyslové komory (celkem 16):

Belgian Chambers of Commerce and Industry
(Regionální federace komor Belgie)
Rue Montoyer 3,
1000 Brussels
Tel.: 02/209 05 50
Fax: 02.209 05 68
www.cci.be
(přes tuto webovou stránku se lze dostat na komory v regionech )

Vereniging van Vlaamse kamers voor handel en nijverheid
Maetelaarslaan 41
B-9000 Gent

Association des chambres de commerce et d´industrie de Wallonie
Place Ryckmans 28
B-5000 Namur

Chambre de commerce et de l´industrie de Bruxelles
Avenue Louise 500
B-1050 Brussels
Tel.: 02/648 50 02
Fax: 02/640 93 28
www.ccib.be

b) Smíšené komory:

ČBLK (Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v České republice)
Anglická 20
CZ 120 00 Praha 2
Tel.: 261 352 090
Fax: 261 352 333
E-mail: cblkomora@nextra.cz
www.cblchamber.cz

c) Hlavní podnikatelská sdružení:

FEB
Fédération des Entreprises de Belgique
Sce des Rélations Econ. Extérieures
Rue Ravenstein 4
B-1000 Bruxelles
Tel.: 02/515 08 11
Fax: 02/515 08 32
E-mail: edw@vbo-feb.be
www.feb.be

VEV
Vlaams ekonomisch verbond
Brouwersvliet 5 A1
B-2000 Antwerpen
Tel.: 03/2024404
Fax: 03/2337660
www.vev.be

VKW
Association of Christian Employers and Business executives
Sneeuwbeslaan 20
2610 Antwerpen
Tel.: 03/8292509
Fax: 03/8297680

UWE
Union wallonne des entreprises
Chemin du Stockoy 1-3
B-1300 Wavre
Tel.: 010/471944
Fax: 010/453343
www.uwe.be

UEB
Union des entreprises de Bruxelles
rue Botanique 75
B-1210 Bruxelles

AGORIA
Bd. A. Reyers 80
1030 Bruxelles
Fax: 02/7067800
Fax: 02/7067801
E-mail: infor@agoria.be
http://www.agoria.be
(kovo, elektro, plasty, auto, obranný průmysl)

FEDICHEM
Sq. Marie-Louise 49
1000 Bruxelles
Fax: 0032.2/2311301
e-mail: postmaster@fedichem.be
http://www.vbo-feb.be/chemistry

d) hlavní instituce pro podporu zahraničního obchodu, zejména pak belgického vývozu:

ACE (Agence pour le commerce extérieur)
Rue Montoyer 3
B-1000 Bruxelles
Tel.: 02/206 35 11
Fax:02/206 35 64 E-mail: info@abh-ace.org.

Flanders Investement and Trade
Regentlaan 40
1000 Brussel
Tax: 02 /5048899
Fax: 02/504 88 95
E-mail: info@fitagency.be
www.fitagency.be

AWEX
Agence Wallonne a l´Exportation
2, Place Sinctellete
B-1080 Bruxelles
Tel.: 02/421 85 24
Fax: 02 /421 87 23
E-mail: mail@awex.wallonie.be
www.wallonia-export.be

Brussels Export
Ministere de la Région
De Bruxelles-Capitale
Av. Louise 500/bte 4
1050 Bruxelles
Tel.: 02/645 25 67
Fax:02 /645 25 70
E-mail: brusselsexport@mbrc.irisnet.be
www.bruxelles-export.be

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice