Bělorusko

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

„Všestranné prohloubení spolupráce s evropskými zeměmi je jednou z objektivních priorit vnější politiky země. Bělorusko má zájem na přátelství s USA, avšak ne k újmě zvolenému republikou politickému kursu. Tyto vztahy musí být budovány na principu rovnoprávnosti". (bývalý ministr zahraničních věcí M. Chvostov).

Prezidentský systém řízení, nedostatek demokratických institucí, neexistence nezávislého parlamentu, podřízenost vlády prezidentu a jeho administraci vytváří v BY politické klima vymykající se demokratickým standardům obvyklým v Evropě. Postavení vlády a ministerstva zahraničních věcí limituje úroveň politických konsultací se zahraničím.

BY je zakládajícím členem Společenství nezávislých států, s RU (zatím formálně) vytvořilo Svazový stát Ruska a Běloruska, účastní se pětistranného integračního uskupení v rámci SNS, tzv. Euroasijského ekonomického společenství, které tvoří BY, RF, KZ, KG a TJ.

BY je zakládajícím členem OSN (zakládajícími členy byly SSSR, UA a BY, čímž SSSR měl 3 hlasy) a mnoha jejích organizací (UNIDO, UNESCO). Je členem SEI, okamžitě po osamostatnění se stalo členem OBSE, usiluje o integraci do dalších evropských demokratických institucí (prioritně RE).

Běloruskovederozhovoryo vstup do WTO od roku 1993. Zatím jednalo s 20 státy, z nichž s 9 podepsalo protokoly o vstupu do WTO.Procedura přijetí BY do WTO se nachází ve fázi, kdy jsou vyhodnocovány závazky BY na základě Celkové zprávy o zahraničně obchodním režimu BY, kterou BY předložilo členům WTO v červenci 2004.

Další rozhovory s pracovní skupinou pro přístup BY k WTO proběhly v Ženevě 19. 5.–27. 5. 2005. Výsledky rozhovorů označila běloruská strana za úspěšné a výhrady, vznesené na jednáních s členskými zeměmi, považuje za technické detaily. Podle představitelů BY „prošlo již BY na cestě do WTO 70 % cesty". Za významný považují zákon o zahraničně obchodní činnosti, který nabyl účinnosti od 15. 6. 2005 a přizpůsobuje zákonodárství BY normám a pravidlům WTO. Usilují rovněž o to, aby i po vstupu mohlo BY dotovat zemědělství ve výši 500 mil. USD.

BY v průběhu dvoustranných rozhovorů, které probíhaly v říjnu 2005 v Ženevě, předpokládalo dohodnout závěrečná jednání vyjednávacího procesu. Získalo souhlas několika zemí, mezi nimi Kuby, Číny a Indie. Proti vystoupily USA a Evropská unie, které vyjádřily předčasnost tohoto aktu s odvoláním na neúplné odpovědi, které BY předložilo v takových otázkách jako institut zlaté akcie, příjmy státu z konfiskací tranzitujících nákladních vozů.

Předpokládané ukončení rozhovorů v roce 2006 se však neuskutečnilo a hrozí nebezpečí, že by vyjednávací proces mohl být pozastaven právě ze strany USA a EU.

EK sdělila, že Bělorusko se při jednáních o vstupu do WTO chová velmi nekonstruktivně a nedělá pokrok, pokud jde o přístup na trh a další oblasti. Podle EK je třeba, aby došlo ke změně běloruského přístupu k jednáním o WTO (zejména v otázkách “zlaté akcie“ a celního odbavení), protože jinak k pokroku nedojde (celkově byla EK ohledně běloruských negociací o vstupu do WTO velmi pesimistická).

Na poslední konferenci (2006) Mezinárodní organizace práce byla běloruské vládě opětně tlumočena doporučení Komise Mezinárodní organizace práce, která by měla vláda splnit v průběhu 5 měsíců roku 2006. V opačném případě  může být BY z této organizace vyloučeno.

Mezinárodní organizace práce  (MOP) za posledních 5 let již 3 x zřídila zvláštní komisi k vyšetřování narušení práv běloruských zaměstnanců. Jedná se zejména o bránění ze strany státu v činnosti nezávislým odborům (Svobodný svaz hutníků, Demokratický svaz dopravců).

Zvláštní komise MOP vypracovala dvousetstránkový dokument, v němž konstatovala řadu narušení práv odborů a předložila 12 doporučení, která měla být běloruskou stranou splněna již v roce 2005.

V průběhu roku 2007 jsme zaznamenali určitý posun v přístupu prezidenta k jednáním WTO. Jestliže se ještě v roce 2005 vyjadřoval Lukašenko a s ním vláda o vstupu do WTO velmi chladně, nyní považuje členství v této organizaci za velmi důležité.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

BY nejaktivněji působí ve všech mnohostranných dohodách a smlouvách se zeměmi SNS a jeho integračních sdruženích. Angažuje se v MMF, Světové bance, Mezinárodní finanční korporaci, EBRD atd. Účast ve WTO zůstává zatím nesplněným snem. Země podepsala řadu mezinárodních konvencí.

Aktivně pracuje ve Světové meteorologické organizaci, Mezinárodní organizaci práce, agentuře pro atomovou energii, INMARSAT, INTELSAT atd.

BY tvoří s RU celní unii, která však plně nezbavuje povinnost dovozců platit clo za určité komodity. Na zboží dovážené do BY z RU, vyrobené ve třetích zemích, se vztahuje clo a DPH jako na zboží dovážené přímo do BY. Tento dekret prezidenta se však v praxi neaplikuje, jelikož není technicky možné na ruském území očistit toto zboží od zaplaceného cla a DPH, a tím by běloruský dovozce platil poplatky dvakrát.

V platnost 1/1/2005 vstoupila dohoda mezi BY a RU „O principech odvodu nepřímých daní při vývozu a dovozu zboží, prací a služeb". Podle této dohody mají povinnost všechny hospodářské subjekty včetně fyzických osob odvádět DPH ve výši 18 %. Prezidentský výnos č. 4 je od platby DPH dosud osvobozoval. Tím de facto byla mezi BY a RU znovu obnovena celní hranice s tím rozdílem, že celní povinnosti přešly z celních orgánů na daňové úřady.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou BY o obchodních a ekonomických vztazích její platnost byla ukončena k 30. 4. 2004 v souvislosti se vstupem ČR do EU (Praha,08. 02. 1994)
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou BY o mezinárodní silniční dopravě (Budapešť, 29. 05. 1996)
  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou BY o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha, 14. 10. 1996)
  • Smlouva mezi vládou ČR a vládou BY o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 14. 10. 1996)

Kontaktní údaje:
Ministerstvo zahraničních věcí BY
Lenina 19, 220030 Minsk
tel.: +375/17/227922, fax 2224627
e-mail: mail@mfabelar.minsk.by
web: www.mfa.gov.by

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice