Brazílie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • República Federativa do Brasil
 • Brazilská federativní republika - BFR
 

1.2. Rozloha

 • 8 514 208,8 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 188,066 mil. (předpoklad 18.4.2007)

Hustota obyvatelstva:

 • 21,86 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 55 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1,06 %
 

1.5. Národnostní složení

Brazilci (přes 50 % potomci přistěhovalců evropského původu, přes 40 % afrického a míšeného původu, původní indiánské obyvatelstvo 0,5 %)

 

1.6. Náboženské složení

převažuje křesťanství 91,4 % (katolíci 71 %, protestanti 17,8 %, novodobé křesťanské církve 15 % - početní nesoulad způsoben dvojí registrací), tzv. afrobrazilské kulty (4,9 %), bez vyznání 2,4

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • portugalština

Ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • španělština
 • angličtina

Španělština je srozumitelná z důvodu příbuznosti s portugalštinou a komunikace s okolními latinskoamerickými státy. Angličtina je do určité míry rozšířena v obchodních kruzích a mezi mládeží. Znalost cizích jazyků je celkově slabá.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • BFR tvoří 26 států a 1 federální distrikt s hlavním městem Brasília. Státy: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF). Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranh?o (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Santa Catarina (SC), S?o Paulo (SP), Sergipe (SE), Tocantins (TO).

Největší města (bez předměstí, počet obyvatel v mil.):

 • S?o Paulo 11,016
 • Rio de Janeiro 6,137
 • Salvador 2,714
 • Fortaleza 2,417
 • Belo Horizonte 2,400
 • Brasília 2,384
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Brazilskou měnou je real (brazilské značení R$, mezinárodní značení BRL), dělí se na 100 centavos. Měna není volně směnitelná. Kurs Centrální banky dne 25. 9. 2007 byl 1 USD = 1,87 BRL. Paralelní kurz ve stejný den byl 1 USD = 1,95 BRL.

Používání cizích měn

Hlavní světové devizy, nejlépe USD, je možno směnit v hotelech, bankách a směnárnách. Nedá se spoléhat na možnost platby přímo v USD (mnoho bank nemá licenci k přijímání plateb v USD, resp. v jiných měnách než v brazilské, některé instituce vůbec nesmějí přijímat cizí měnu). Někdy dochází k potížím i při směně jiných měn než USD. Velice rozšířená a bezproblémová je platba mezinárodními platebními kartami.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Den světového bratrství
 • únor Karneval (pohyblivý svátek)
 • březen – duben Velký pátek velikonoční (pohyblivý svátek)
 • 21. dubna Tiradentes
 • 1. května Svátek práce
 • červen Boží tělo (pohyblivý svátek)
 • 7. září Vyhlášení brazilské nezávislosti
 • 12. října Den zjevení Panny Marie
 • 2. listopadu Památka zesnulých
 • 15. listopadu Vyhlášení republiky
 • 25. prosince Vánoce

Karneval je největším brazilským svátkem. Jeho datum je pohyblivé, začíná 40 před velikonocemi a pracovní volno oficiálně trvá dva a půl dne. Z Velikonoc se slaví Velký pátek, zatímco Velikonoční pondělí je již pracovní den. Do vánočních svátků se v Brazílii nezahrnuje 26. 12. Kromě těchto federálních svátků, má každý stát své vlastní svátky - většinou je slaven některý ze svatých patronů.

Obvyklá pracovní doba je těžko určitelná, neboť každá instituce má svou pracovní dobu, která se navíc liší i podle jednotlivých měst a míst. Úřady obvykle fungují dopoledne od 9:00–12:00 hodin a odpoledne po polední siestě od 15–18 hodin.

Prodejní doba v obchodech je různorodá. Otvírají většinou mezi 8:00 až 10:00 a zavírají okolo 19:00. Řada samoobsluh a supermarketů má otevřeno nonstop.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Čeští podnikatelé se mohou v Brazílii setkat s celou řadou nezvyklostí, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

Oficiálním jazykem Brazílie je portugalština, a proto je v obchodních jednáních samozřejmě upřednostňována, přestože mnoho obchodníků ovládá do jisté míry angličtinu nebo španělštinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se portugalštině. Toto však není vhodné při jednání na vyšší úrovni, kdy je radno použít služeb tlumočníka. V hlavním městě Brasília je vzhledem ke koncentraci orgánů státní správy nejužívanějším druhým jazykem angličtina, v některých částech států na jihu země (S?o Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) je v některých případech možné se domluvit německy a v příhraničních oblastech je běžná znalost španělštiny.

Zvýšený důraz by měl být kladen na přípravu rozhovoru s obchodním partnerem, která může do jisté míry předurčit úspěch či neúspěch vlastního obchodního jednání. Velmi příznivě působí, pokud je alespoň část propagační dokumentace připravena v portugalštině. Pokud je nutno zvolit jiný jazyk, rozhodně působí lépe angličtina než případné použití španělské verze.

Na předem domluvenou schůzku je vhodné dostavit se včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Pro obchodní jednání je vhodný oblek, bílá košile (na nižší úrovni i s krátkým rukávem) s kravatou. V oblasti Amazonie je košile s krátkým rukávem běžná i bez saka a kravaty.

Obchodního partnera je obvyklé oslovovat křestním jménem, popřípadě s funkcí, kterou zastává (např. Senhor Martin, Senhora Maria). Je to dáno tím, že příjmění jsou mnohočetná a častokrát těžko vyslovitelná. Pokud jednání není příliš formální, není neobvyklé, že Brazilci přechází do specifické formy tykání (tvar „voc?“), mnohdy záleží na věku, povaze či původu obchodního partnera. Po úvodním představení bývá zvykem výměna vizitek, které mohou být i v angličtině, nejlépe však dvojjazyčné (v portugalštině a v angličtině). Akademické a vědecké hodnosti se na vizitkách nepoužívají.

Samotná jednání jsou pak vedena spíše zdrženlivě, Brazilci jsou seriózní obchodníci a upřednostňují dlouhodobé kontakty, zejména s cizinci. Postup jednání je více založen na osobním kontaktu a může se tak jevit poněkud pomalejší než je tomu například v případě jednání s partnery evropskými. K jednání je mnohdy přistupováno jakoby lehkovážně, což však nepředstavuje lenost či nezájem. Nezbytnou vlastností českého obchodníka tak musí být trpělivost, protože Brazilci jsou neochotní se rozhodovat, čímž se jednání leckdy protahují.

Kontrakty je nutno formulovat co nejpodrobněji a vždy písemně, na ústní dohody nelze absolutně spoléhat. Jedním z předpokladů úspěchu na brazilském trhu je umění respektovat skutečnost, že Brazilci rádi řeší obchodní otázky během posezení u pracovního oběda či večeře, svou roli tedy hraje také alespoň elementární znalost etikety. Jednání spojené s dobrým jídlem a pitím obvykle probíhají ve velmi uvolněné atmosféře. Pozvání do rodiny nebývá obvyklé; pokud k němu dojde, jedná se o projev zvláštních sympatií a důvěry. V takovém případě je nanejvýš vhodné přinést malou pozornost pro hostitelku.

Vzhledem k velice „pružné“ pracovní době lze doporučit jako nejvhodnější hodinu pro obchodní schůzku interval mezi desátou hodinou dopolední a polednem, případně odpoledne po patnácté hodině. V této souvislosti je při plánování obchodní cesty vhodné si ověřit, zda na daný termín nepřipadá nějaký celostátní či místní svátek. Zcela nevhodnou dobou pro podnikání obchodních cest je období kolem Vánoc, Nového roku, Karnevalu (ten se koná po dobu čtyř nocí a tří dnů před Popeleční středou) a Velikonoc (slaví se Velký pátek a Boží hod velikonoční). Vzhledem k období prázdnin a dovolených mezi Novým rokem a Karnevalem lze jen doporučit zohlednění této skutečnosti při plánování obchodních cest do Brazílie.

Při vstupu na brazilský trh je třeba mít na zřeteli, že je nutno přizpůsobit marketingový mix tak, aby vyhovoval specifikám brazilského trhu a spotřebitelů. Brazílie je zemí kontinentálních rozměrů s poměrně rozmanitou strukturou obyvatelstva a do značné míry odlišnými regiony. Je tedy vhodné předem si stanovit, jaký bude eventuální rozměr cílových trhů a z toho odvodit velikost potenciálních prodejů.

Důležitým faktorem, se kterým musí český podnikatel při snaze o průnik na brazilský trh počítat, je korupce, která v závislosti na povaze obchodního případu, místním partnerovi a regionu může nabývat mnoha různých forem.

Brazílie patří k velkým, dynamicky se rozvíjejícím a trvale nenasyceným trhům, které skýtají mnoho exportních příležitostí pro české exportéry. Otázka využití těchto exportních příležitostí je poněkud složitější záležitostí, protože velice mnoho záleží na schopnostech a možnostech jednotlivých firem přizpůsobit se brazilskému trhu, jeho potřebám, odlišnostem brazilského obchodně-podnikatelského prostředí, které mohou do značné míry ovlivnit exportní strategii a rozhodování.

Velmi důležitým faktorem, spíše však podmínkou, je přímý kontakt s brazilským trhem, protože bez osobního kontaktu s brazilskými obchodními partnery je téměř nemožné udržet efektivní, dlouhodobé a dynamicky se vyvíjející obchodní vztahy.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nedoporučujeme při jakémkoliv lékařském ošetření vyhledávat státní zdravotnická zařízení. Soukromá zdravotnická zařízení ve větších městech jsou na velice dobré profesionální a hygienické úrovni. Pacient je vždy povinen zaplatit toto ošetření bezprostředně na místě a po návratu do ČR žádat o refundaci u pojišťovny, u které sjednal zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Soukromé nemocnice požadují při hospitalizaci záruku zaplacení (např. předložení mezinárodní platební karty nebo složení peněžní hotovosti).

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 3. 10. 2005 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o částečném zrušení vízové povinnosti. Na jejím základě mohou držitelé českých cestovních pasů vstupovat na území Brazílie a přechodně zde pobývat po dobu nejvýše 90 dnů, nebude-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti. Pro držitele diplomatických a služebních pasů ČR byla vízová povinnost zrušena již v r. 1991.

Přihlašovací povinnost za zahraničního hosta automaticky vyřizuje hotel. Pokud doba pobytu překročí 30 dnů, je cizinec povinen sám ohlásit svůj pobyt na Federální policii. Pokud tak neučiní a zažádá si následně o prodloužení pobytu, vystavuje se nebezpečí finanční pokuty či dokonce může být vykázán ze země.

Doklad o očkování (mezinárodní očkovací průkaz) se u občanů evropských zemí nevyžaduje, ovšem při cestách do oblasti Amazonky a vnitrozemí je doporučováno podstoupit očkování proti žluté zimnici. Čeští lékaři doporučují očkování proti hepatitidě typu A a B. Tato doporučení se týkají zejména dlouhodobějších pobytů.

Běžní návštěvníci Brazílie se však mohou setkat i v městských aglomeracích s tropickými onemocněními, proti nimž není žádné očkování (horečka dengue, malárie - ve městě Manaus). Tato situace panuje zejména v letních měsících, což na jižní polokouli znamená leden–březen.

V Brazílii neexistují omezení ohledně dovozu peněz, nicméně je třeba deklarovat částky přesahující 10 000 USD. Český cestovatel při vstupu nemusí prokazovat, že má dostatek prostředků k zajištění pobytu v zemi. Pokud jde o celní předpisy ohledně dováženého zboží osobní potřeby, každý cestovatel musí deklarovat pouze předměty v hodnotě vyšší než 10 000 USD.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Brazílie je země s vysokou úrovní kriminality, kterou způsobují propastné sociální rozdíly. Kriminalita se soustřeďuje do městských aglomerací a zde především do chudinských čtvrtí, tzv. favela. Cizinec je svých vzhledem a vystupováním lehce odlišitelný od místního obyvatelstva a stává se snadným terčem pouliční kriminality. Doporučujeme si ponechávat cestovní doklad na hotelovém pokoji a v ulicích měst se pohybovat pouze s jeho kopií a omezeným množstvím finančních prostředků. Při loupežném přepadení se nedoporučuje klást jakýkoli odpor. Svou pouliční kriminalitou je vyhlášené Rio de Janeiro. Přímořská turistická letoviska jsou považována za bezpečná.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v Brasília

fyzická adresa:

Embaixada da República Tcheca
Via L3/Sul, Qd. 805, Lote 21A
CEP 70200-901
Brasília - DF
Brasil

poštovní adresa:

Embaixada da República Tcheca
Caixa postal 170
CEP 70359-970
Brasília - DF
Brasil


Tel.: ústředna: +55-61/3242 77 85 nebo 3242 79 05
Konzulární pohotovost (mobil): +55-61/81736466
Fax: +55-61/3242 78 33
E-mail: brasilia@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brasilia

Diplomatická působnost pro celé území Brazilské federativní republiky. Konzulárně zpracovává brazilské státy: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranh?o, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe a Tocantins

Generální konzulát v S?o Paulu

Consulado Geral da República Tcheca
Av. Morumbi, 635, Jardim Guedalla
CEP 05607-000
S?o Paulo - SP
Tel.: ústředna: + 55-11/303 117 29, 303 189 97, 381 437 28
Konzulární pohotovost (mobil): +55-11/96891805
Fax: +55-11/303 118 22
E-mail: saopaulo@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/saopaulo

Konzulární působnost pro brazilské státy: Espírito Santo, Minas Gerais, S?o Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul.

Honorární konzuláty

HK Joinville honorární konzul: Ingo Doubrawa
Adresa: Av. Edmundo Doubrawa, 1001 Distrito de Pirabeiraba
CEP 89219-502, Joinville-SC
Tel.: +55-47-4511030
Fax: +55-47-4511195
E-mail: doubrawa@docol.com.br

HK Manaus honorární konzul: José Joaquim Marques Marinho
Adresa: Rua Chaves Ribeiro 39, Caixa Postal 311
69053-190 Manaus
Tel.: +55-92/2320922
Fax: +55-92/2320922
E-mail: manaus@honorary.mzv.cz

HK Recife honorární konzul: Jiří Jodas
Adresa: PragoTec, Avenida Eng. Domingos Ferreira 2391
Empresarial San Marino, 10 andar
Boa Viagem, CEP - 51020-031
Recife - PE, Brasil
Tel.: +55-81/33277033
Fax: +55-81/33276945
E-mail: recife@honorary.mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V roce 2004 otevřela agentura pro podporu obchodu CzechTrade v S?o Paulo svou kancelář, která funguje pod hlavičkou generálního konzulátu:

Consulado-Geral da República Tcheca
CzechTrade S?o Paulo

Brascan Offices, Conjunto no 1509
Rua Joaquim Floriano no 466, Itaim Bibi
CEP: 04534-002, S?o Paulo – SP
Brasil
Tel: +5511/21652284
Fax: +5511/21652285
E-mail: sao.paulo@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.com.br

Vedoucí kanceláře: Ing. Petr Klymec

V historickém městě Olinda (Pernambuco) má zastoupení CzechTourism:

Casa Maloca
Rua Amparo 183
Amparo, Olinda
CEP: 53020-190, Pernambuco – PE
Tel: +5581/34297811
E-mail: amiga@amigaturismo.com.br
Vedoucí kanceláře: p. Anton Korgo

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Hasiči (Bombeiros) 193
 • Pořádková policie (Polícia Militar) 190
 • Záchranka (Pronto-Socorro) 192
 • Kriminální policie (Polícia Civil) 147
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • Brazilský institut geografie a ekonomie www.ibge.gov.br
 • Centrální banka BFR www.bcb.gov.br
 • Generální ředitelství cel www.aduaneiras.com.br
 • Národní průmyslová konfederace www.cni.org.br
 • Národní obchodní konfederace www.cnc.com.br
 • Ministerstvo hospodářství www.fazenda.gov.br
 • Ministerstvo vnějších vztahů www.mre.gov.br
 • Ministerstvo rozvoje, průmyslu a obchodu www.desenvolvimento.gov.br
 • Zlaté stránky www.guiaspaginasamarelas.com.br
 • obchodní portály: www.braziltradenet.gov.br,www.imexgoods.com.br,http://brasil.mercantil.com,www.brazilbiz.com.br
 • Vládní investiční programy www.abrasil.gov.br
 • Brazilský svaz vystavovatelů www.ubrafe.com.br
 • Svaz obchodu státu S?o Paulo www.acsp.com.br
 • Svaz průmyslu státu S?o Paulo www.fiesp.org.br
 • Svaz průmyslu státu Rio de Janeiro www.firjan.org.br

Největší deníky

 • O Globo www.oglobo.com.br
 • Jornal do Brasil www.jbonline.com.br
 • Folha de S?o Paulo www.folha.com.br
 • Correio Braziliense www.correioweb.com.br
 • Gazeta Mercantil (hospodářský) www.gazetamercantil.com.br
 • Valor Econômico (hospodářský) www.valoronline.com.br
 

1.19. Adresy významných institucí

Svaz průmyslu státu S?o Paulo
Federaç?o das Indústrias do Estado de S?o Paulo (FIESP)
Av. Paulista, 1313, CEP 01311-923
S?o Paulo
Web: www.fiesp.org.br

Obchodní asociace S?o Paula
Associaç?o Comercial de S?o Paulo
Rua Almirante Brasil 389, CEP 03164-120
S?o Paulo
Web: www.acsp.com.br

Svaz obchodu státu S?o Paulo
Federaç?o do Comércio do Estado de S?o Paulo
Av. Paulista 119, CEP 01311-000
S?o Paulo
Web: www.fecomercio.com.br

Generální ředitelství cel (ADUANEIRAS)
Rua da Consolaç?o 77, CEP 01301-000
S?o Paulo
Web: www.aduaneiras.com.br

Svaz průmyslu státu Rio de Janeiro
Federaç?o das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)
Av. Graça Aranha 1, CEP 20030-002
Rio de Janeiro
Web: www.firjan.org.br

Svaz obchodu státu Rio de Janeiro
Associaç?o Comercial do Rio de Janeiro
Rua da Candelária 9, CEP 20091-020
Rio de Janeiro
Web: www.acrj.org.br

Brazilský svaz zahraničního obchodu
Associaç?o de Comércio Exterior do Brasil
Av. General Justo 335 - 4? andar, CEP 20021-130
Rio de Janeiro
Web: www.aeb.org.br

Národní obchodní konfederace
Confederaç?o Nacional do Comércio
Av. General Justo 307, CEP 20021-130
Rio de Janeiro,
Web: www.cnc.com.br

Svaz komor zahraničního obchodu
Federaç?o das Câmaras de Comércio Exterior
Av. General Justo, 307 - 6o andar, CEP 20021-130
Rio de Janeiro

Uvedené organizace působí v hlavních centrech obchodu - ve státech S?o Paulo a Rio de Janeiro. Téměř všechny státy BFR však mají své vlastní hospodářské, obchodní a průmyslové komory s svazy, které mezi sebou spolupracují. Během přípravy podnikatelských misí z ČR ZÚ spolupracuje především s těmito organizacemi. Naše obchodní komory jsou bohužel většinou jen zaznamenány v databázích svých partnerů v BFR, nicméně k praktické spolupráci nedochází. Z brazilské strany sporadicky zaznívá zájem spolupráci s českými partnerskými institucemi zaktivizovat.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Odborářem v Guatemale; brazilské telenovely; Proč se zajímat o Rusko - Odborářem v Guatemale (N. Ramirez), Tajemství brazilských telenovel (M. Pilátová), SvětOběžník: Proč se zajímat o Rusko (L. Dvořák)
 • David Koubek - Brazílie - Brazílie očima redaktora Davida Koubka, to je aktuální díl pořadu \"Světem křížem krážem\".
 • Dobrovolníci; Indie a Pákistán; Brazílie, nejbarevnější stát na světě - Dobrovolníci: O fenoménu dobrovolné služby (J. Šafaříková). Indie mezi tradicí a modernitou: Indie a Pákistán – bratři ve při (Z. Štipl). Svět a migrace: Brazílie, nejbarevnější stát na světě (D. Ašenbryl).
 • Pavla Jazairiová: 8 511 970 km2 Brazílie - Hostem ve studiu byla letitá redaktorka Českého rozhlasu Pavla Jazairiová. Dnes představí v prodejně Radioservisu svou novou knihu „8 511 970 km2 Brazílie“. Povídali jsme si s ní právě o této jihoamerické zemi.
 • Co je to národ? Anglicky v Jižní Koreji; Brasília oslavila 50. výročí; Nervózní Salvador - Co je to národ? (S. Brouček). Anglicky v Jižní Koreji (I. Jonášová). Brasília oslavila 50. výročí (I. Melounová). Svět a migrace: Nervózní Salvador (D. Ašenbryl).
 • Doly v Brazílii, hnutí za nezávislost Brazílie. - Cestovali jsme společně až do Jižní Ameriky, abychom prozkoumali místo odkud plynulo do Evropy nesmírné bohatství. Kolegyně Pavla Jazairová nás zavedla do nejstarších hor země, do oblasti všeobecných dolů, kde se zrodilo hnutí za nezávislost Brazílie.
 • Karneval v Rio de Janeiro - S redaktorem Zdeňkem Eškou jsme vyrazili na vyhlášený karneval v brazilském Riu de Janeiru. Zaskočil nás tančící dav i jeho překvapivá ohleduplnost. Na jihoamerickou republiku jsme nahlédli i ze serióznějšího úhlu.
 • Rio de Janeiro - Rio de Janeiro je město známé svými karnevaly, sambou a nádhernými plážemi. Reportérka Pavla Jazairiová byla při jeho návštěvě mnohým překvapena.
 • Afghánské volby, pivo a ženy v Malajsii, Keňa, Sao Paulo - Jak vypadaly afghánské volby, jak byly úspěšné a demokratické; v Malajsii poprvé odsoudili ženu k fyzickému trestu za pití piva; navštívíme domov pro děti ulice v brazilském Sao Paulu; sčítání lidí v Keni; proč orangutani opouštějí svou vlast
 • Olinda - Brazilské historické město - Zahraniční zpravodajka Pavla Jazairiová nás provedla brazilským historickým městem Olinda. Prošli jsme se po jeho ulicích, navštívili jsme místní muzeum a pozorovali jsme záliv, nad kterým pomalu zapadalo hřejivé slunce.
 • Beleza - brazilská Casablanca Poslechněte si: Beleza - brazilská Casablanca...
 • Tropické pralesy Papuy-Nové Guiney (V. Novotný). V Opatrném zeměpisu do Brazílie (J. Opatrný). Horká půda Islandu (D. Ašenbryl). Řetězec neštěstí. Poslechněte si: Tropické pralesy Papuy-Nové Guiney (V....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice