Bulharsko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • Evropská unie                                                      - European Union (EU)
 • Rada Evropy                                                       - Council of Europe (CE)
 • Organizace spojených národů                              - United Nations (UN)
 • Severoatlantická aliance                                       - North Atlantic Treaty Organization (NATO)
 • Mezinárodní měnový fond                                    - International Monetary Fund  (IMF)
 • Světová obchodní organizace                               - World Trade Organization (WTO)
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj              - World Bank - International Bank for                    Reconstruction and Development (IBRD)
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj                   - European Bank for Reconstruction and                   Development (EBRD)
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - Organization for Security and Cooperation                      in Europe (OSCE)
 • Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje      - Danube Commission 
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii          - International Atomic Energy Agency (IAEA) 
 • INTERPOL                                                        - International Criminal Police Organization
 • Mezinárodní námořní organizace                          - International Maritime Organization (IMO) 
 • Mezinárodní organizace frankofonie                     - International Organization of the                  Francophonie (La Franophonie)
 • Mezivládní oceánografická komise                       - International Olympic Committee  (IOC) 
 • Mezinárodní telekomunikační unie                        - International Telecommunication Union                                                                                                                      (ITU)
 • Organizace pro zákaz chemických zbraní               - Organization for the Prohibition of Chemical                                  Weapons (OPCW)
 • Světová poštovní unie                                          - Universal Postal Union (UPU) 
 • Antarktická smlouva                                            - Antarctic Treaty
 • Světová zdravotnická organizace                          - World Health Organization (WHO) 
 • Světová organizace duševního vlastnictví              - World Intellectual Property Organization                           (WIPO)                                                                          
 • Světová turistická organizace   - World Tourism Organization (UNWTO)
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Bulharsko se zúčastňuje všech mnohostranných smluv a dohod, ke kterým se připojilo z titulu členství v mezinárodních organizacích (viz oddíl 3.1.).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (Sofie , 19. 09. 1959, č. 22/1960 Sb.)
 • Smlouva uzavřená mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o výměně nemovitých majetků (Sofie , 18.07.1960)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky (Sofie , 25. 09. 1967, č. 71/1968 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie (Sofie , 12. 06. 1970, č. 29/1971 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Praha , 02. 02. 1972, č. 74/1972 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou a Protokol (Praha , 16. 03. 1972, č. 63/1974 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě (Praha , 24. 07. 1975, č. 49/1976 Sb.)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Sofie , 25. 11. 1976, č. 3/1978 Sb.)
 • Protokol o uspořádání otázek spojených s užíváním rekreačních objektů a zařízení vybudovaných v Bulharské lidové republice pro účely podnikové rekreace československými hospodářskými a společenskými organizacemi (Sofie , 16. 12. 1976)
 • Dohoda mezi Správou služeb diplomatickému sboru a Bulharskou lidovou republikou - zastoupenou Ministerstvem zahraničních věcí o poskytnutí užívacího práva k pozemku pro výstavbu souboru budov velvyslanectví Bulharské lidové republiky v Praze (Praha , 17. 08. 1977)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci (Praha , 10 .04. 1978, č. 130/1979 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a Protokol k Dohodě (Praha , 03. 07. 1981, č. 88/1981 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a v BLR (Praha , 14. 04. 1982, č. 43/1983 Sb.)
 • Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou (Sofie , 06. 04. 1992, č. 571/1992 Sb.)
 • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem vnitra Bulharské republiky (Praha , 23. 09. 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti (Praha , 28. 04. 1994, č. 201/1994 Sb.)
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o vzájemné spolupráci (Praha , 21. 09. 1995)
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu Bulharské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství (Praha , 15. 11. 1995)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sofie , 09. 04. 1998, č. 203/1999 Sb.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob (Sofie , 09. 04. 1998, č. 277/1998 Sb.)
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky /o mezinárodních smlouvách platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou k 31. prosinci 1992/ (Sofie , 09. 04. 1998, č. 57/2000 Sb. m. s.)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení (Praha , 25. 11. 1998, č. 2/2000 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Sofie , 17. 03. 1999, č. 103/2000 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti (Sofie , 17. 03. 1999)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky (Sofie , 06. 12. 1999, č. 90/2000 Sb. m. s.)
 • Memorandum o dalších směrech spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Bulharské republiky (Praha , 29. 09. 2000)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě Sofie , 09. 10. 2003,č. 65/2004 Sb. m. s.)
 • Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994 sjednané výměnou nót (Sofie , 09. 10. 2003, č. 126/2003 Sb. m. s.)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii (Sofie , 27. 07. 2004, č. 65/2005 Sb. m. s.)
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky (Praha , 09. 11. 2004, č. 139/2004 Sb. m. s.)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice