Bulharsko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Bulharská republika (????????? ????????, Republic of Bulgaria)
 

1.2. Rozloha

 •    110 994 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 7 679 tis.
 • 69,1 obyvatele na 1 km2
 • 62,8 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • - 5,1 %
 • 48,5 %, ženy 51,5 %
 

1.5. Národnostní složení

 • Bulhaři 83,9 %
 • Turci 9,4 %
 • Romové 4,7 %
 • Arméni, Židé, Vlaši, Řekové, Rusové 2 %
 

1.6. Náboženské složení

 • pravoslavní 82,6 %
 • muslimové 12,2 %
 • katolíci 0,6 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je bulharština.

V oblastech obývaných Turky je tolerováno užívání turečtiny i v úředním styku, zákon to však neupravuje. Z cizích jazyků je nejčastěji používána angličtina a ruština.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Bulharsko je rozděleno do 28 oblastí a 264 obcí (viz administrativní mapa). Oblasti jsou řízeny oblastními administracemi. Vedoucí oblastních administrací („oblasten upravitel“) jmenuje do funkcí vláda, nejsou tedy voleni. Orgánem místní samosprávy v obcích je obecní rada, přičemž její členové jsou voleni na čtyři roky. Výkonnou moc v obci zajišťuje starosta („kmet“), jenž je rovněž volen na čtyři roky obyvateli obce, nebo obecní radou.

Hlavním a největším městem je Sofie (1.210 tis. obyvatel). Dalšími největšími městy jsou Plovdiv (377 tis.), Varna (347 tis.), Burgas (213 tis.), Ruse (176 tis.), Stará Zagora (163 tis.), Pleven (137 tis.), Dobrič (115 tis.), Sliven (112 tis.), Šumen (103 tis.), Pernik (92 tis.) a Pazardžik (87 tis.).

Souborové přílohy:

 • Bulharsko: Mapa administrativně správního členění v roce 2006 (1874 kB)
  http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=26697

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Bulharský lev (BGN) = 100 stotinek
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátek:

 • 3.březen - Osvobození od osmanské nadvlády (1879)

Oficiální svátky:

 • 1. leden - Nový rok
 • březen, duben - Velikonoce
 • 1. květen - Svátek práce
 • 6. květen - Den sv. Jiří, svátek bulharské armády
 • 24. květen - Den slovanského písemnictví
 • 6. září - Den sjednocení (1885)
 • 22. září - Den nezávislosti BR (1908)
 • 1. listopad - Den vůdců národního obrození
 • 25.-26. prosinec - Vánoce

Všechny uvedené svátky jsou dny pracovního volna.

Časový posun: GMT + 2 hodiny, SEČ + 1 hodina
Pracovní doba: obvykle od 09:00–17:30 (banky zpravidla od 08:30 do 16:00)
Prodejní doba: od 8:00 (resp. 10:00) do 20:00; většina prodejen je otevřena i o víkendu.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Mentalita a způsob jednání bulharských partnerů odpovídá známým charakteristikám balkánských zemí. Bulhaři se při jednání vyznačují srdečností, schopností a ochotou vést rozsáhlou konverzaci. Hlavní důraz je kladen na verbální komunikaci, která je vedena zpravidla v přátelském duchu a se zájmem na straně bulharského partnera.  Kromě bulharštiny patří mezi nejčastěji používané jazyky tradičně ruština, dále angličtina (převládá hlavně u mladší generace), němčina či francouzština. Co se týče etikety, její dodržování platí i v případech, kdy je jednání vedeno neformálnějším způsobem, pokud nejsou mezi stranami navázány skutečně dobré a přátelské vztahy. Lze doporučit znalost a používání titulů a funkcí na straně bulharského partnera, jejich obsahový význam bývá zpravidla totožný či velmi podobný našim zvyklostem. Samozřejmostí při jednání by mělo být představení všech členů delegace. Co se týče doby jednání, nebývá zvykem zahajovat jednání v ranních hodinách. Vhodnější je pozvání k pracovnímu obědu, případně večeři, jež se může protáhnout do pozdějších hodin. Dochvilnost nepatří mezi charakteristické znaky obchodního jednání v Bulharsku, nemělo by se to však praktikovat při jednání s úřady a státními institucemi. Délka případného zpoždění se zpravidla pohybuje v rozmezí 10-20 minut. Rovněž lze těžko dopředu odhadnout dobu trvání obchodního jednání.

Při oslovování se používá výrazů pan a paní (”gospodin”, ”gospoža”), tituly se nepoužívají s výjimkou akademických pracovníků a lékařů. U ředitelů firem či vyšších úředníků se používá při oslovení název jejich funkce. Poněkud matoucím zvykem bývá při častějším nebo delším kontaktu s bulharskými partnery plynulé přecházení z vykání na tykání a naopak. Při setkání se lidé nejčastěji pozdraví podobně jako u nás slovy ”dobar den (večer)”, při loučení se používá výraz ”doviždane” (nashledanou) nebo ”vsičko chubavo” (hodně štěstí). Při telefonování se v Bulharsku volaný hlásí většinou slovem ”molja” (prosím) nebo ”da” (ano), volající se v řadě případů nepředstaví na počátku hovoru, nýbrž později. Při stolování místní lidé rádi konverzují, popíjejí, kouří nebo dokonce tancují. Konverzace se zpravidla vede v lehčí formě, nediskutuje se příliš o obchodu, obchodní otázky se řeší v závěru pracovního oběda či večeře při kávě. Rozhodně se jedná spíše o společenskou záležitost.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Přestože Bulharsko je od 1. 1. 2007 členskou zemí EU, lze českým občanům obecně doporučit, aby se před cestou do této země cestovně připojistili. Na základě evropské zdravotní karty od české zdravotní pojišťovny je sice možné nárokovat bezplatnou neodkladnou lékařskou péči, návrat do ČR si však občan musí zaplatit sám. V případě provozování tzv. rizikových sportů (bezmotorové létání, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění.

Aktuální přehled vybraných zdravotnických zařízení lze najít na www.mzv.cz/sofia.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Od 1. 1. 2007 je uplatňován volný pohyb občanů EU do/v BR. Vstup a pobyt občanů EU v Bulharsku je upraven Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Podle tohoto zákona má občan EU, pokud hodlá v Bulharsku pobývat delší dobu než  3 měsíce, za povinnost se dostavit  na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství "Migrace" při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let, dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit  alespoň jeden z následujících dokladů: pracovní smlouvu (v případě zaměstnaneckého poměru), potvrzení školského zařízení (v případě studia), zdravotní pojištění a dostatečné množství peněžních prostředků. Registrační povinnost do 5 dnů po vstupu, která platila univerzálně do 31. 12. 2006, se na občany EU již nevztahuje.

Do Bulharska se cestuje na platný cestovní pas ČR, jehož platnost by měla minimálně pokrývat dobu potřebnou pro pobyt v BR a cestu zpět do ČR. Od 1. 1. 2007 je možné cestovat do Bulharska i na platný občanský průkaz ČR. Jeho využití se však doporučuje pouze u nejnovějších typů průkazů. Občané cestující s dětmi do 15 let musí svým dětem povinně zajistit samostatný cestovní pas.

Na silničních hraničních přechodech BR se při vstupu nebo tranzitu platí poplatky z a dezinfekci vozu, za používání mostu přes Dunaj na hraničním přechodu s Rumunskem - Ruse - Giurgiu, za trajekt přes Dunaj mezi Rumunskem a Bulharskem (hraniční přechod Orjachovo - Beket a Vidin - Kalafat, provoz je zde nepřetržitý 24 hodin denně). Ceny a finanční podmínky se pohybují v sezónních výkyvech, a proto je lepší si je ověřit těsně před cestou. Aktuální podrobné informace o tarifech lze nalézt na www.mzv.cz/sofia.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Za nejméně rizikové se považuje cestování do Bulharska prostřednictvím cestovních kanceláří, které zajišťují leteckou a místní dopravu přímo do místa rekreace. Větší rizika  může přinášet individuální turistika, a to zejména cestování osobními automobily. V případě individuální turistiky automobilem, příp. autobusem lze doporučit vyvarovat se jízdy za tmy (zejména nepřespávat v automobilu na nehlídaných místech). Při parkování se doporučuje využívat hlídaná nebo hotelová parkoviště. Při zastavení u čerpacích stanic nenechávat automobily bez dozoru a umístit je na dobře viditelné místo. Bulharští policisté nejsou oprávněni pokutovat cizince na místě blokovou pokutou a placení pokuty se uskutečňuje na přepážkách regionálních stanovišť dopravní policie. Policista se musí prokázat služebním průkazem s fotografií, jménem a hodností. Doporučuje se rovněž při výměně valut dbát zvýšené ostražitosti a věnovat pozornost vývěsním tabulím směnných kurzů před směnárnou i uvnitř směnárny.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky (Posolstvo na Češkata Republika)
Vedoucí úřadu: Mgr. Martin Klepetko, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
blvd. Janko Sakazov 9
1504 Sofia, Bulgaria
tel. +359-2-9461110(1)
fax: +359-2-9461800
služba mimo pracovní dobu a o víkendu: +359-888-398045
e-mail: sofia@embassy.mzv.cz, Commerce_Sofia@mzv.cz (obchodně ekonomický úsek)
web: http://www.mzv.cz/sofia

Velvyslanectví se nachází blízko městského centra a hlavním orientačním bodem je kruhový objezd s památníkem národního hrdiny Vasila Levského. Samotný úřad je situován mezi hotelem Serdika a Národním statistickým úřadem.

Honorární konzulát České republiky ve Varně
Vedoucí úřadu: Mgr. Zdeňka Boevová, honorární konzul
Adresa: Cani Ginčev 24, 9002 Varna, BR
Telefon: +359 52 641 775
Fax : +359 52 641 774
E-mail : Varna@honorary.mzv.cz
Působnost úřadu : oblast (kraj) Dobrič, Varna, Burgas (přímořské oblasti)
Provozní hodiny úřadu : úterý a čtvrtek 14:00–16:00

Konzulát slouží potřebám českých občanů, přijíždějících na bulharské černomořské pobřeží a také českým krajanům, kteří zde trvale žijí.

V letních měsících (červenec–srpen) je v provozu konzulární jednatelství v Burgasu. Aktuální spojení lze získat prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Sofii.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
Ředitelka: Mgr. Vlasta Ransdorfová
blvd. Rakovski 100
1000 Sofie, Bulgaria
telefon: 00359-2-9813910, 9813826
fax : 00359-2-9813911
e-mail : centrecz@ttm.bg
web : www.czechcentres.cz

CzechTrade
Ředitel: Ing. Emil Chasiok
blvd. Janko Sakazov 9
1504 Sofia, Bulgaria
tel. +359-2-9433152
fax: +359-2-9433334
e-mail: sofia@czechtrade.cz
web : www.czechtrade.cz

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 166
 • Hasiči 160
 • Lékařská pohotovost 150
 • Dopravní policie 165
 • Pomoc na silnicích 146
 

1.18. Internetové informační zdroje

www.aop.bg - portál veřejných zakázek (v bulharštině)

www.government.bg - všechna ministerstva a vláda 

www.econ.bg - ekonomické informace, firemní databáze, různé firemní formuláře 

www.business.bg - ekonomické informace, firemní databáze 

www.stat.bg,   www.nsi.bg - statistika - ekonomika, turistika, demografie, atd. 

www.fair.bg - veletrhy, mezinárodní výstaviště v Plovdivu

www.bulgarreklama.com - veletrhy, výstaviště Expo Centr Sofia

www.bcci.bg - Bulharská obchodní a průmyslová komora, přehled odvětvových svazů

www.bia-bg.com - Bulharská průmyslová asociace, další odvětvové asociace

www.priv.government.bg- Privatizační agentura

www.investbg.government.bg - investiční agentura, zahr.investice, firemní legislativa 

 

1.19. Adresy významných institucí

Kancelář prezidenta – www.president.bg

Národní shromáždění (parlament) – www.parliament.bg

Úřad vlády - www.government.bg

Ministerstvo zahraničních věcí – www.mfa.government.bg

Ministerstvo hospodářství a energetiky - www.mi.government.bg

Ministerstvo financí - www.minfin.government.bg

Ministerstvo dopravy - www.mtc.government.bg

Ministerstvo zemědělství a lesů – www.mzgar.government.bg

Ministerstvo vnitra – www.mvr.bg

Ministerstvo obrany – www.md.government.bg

Ministerstvo školství a vědy – www.minedu.government.bg

Ministerstvo zdravotnictví – www.mh.government.bg

Ministerstvo práce a sociální politiky – www.mlsp.government.bg

Ministerstvo místního rozvoje a veřejných prací - www.mrrb.government.bg

Ministerstvo životního prostředí a vod - www.moew.government.bg

Ministerstvo spravedlnosti - www.mjeli.government.bg

Agentura pro privatizaci - www.priv.government.bg

Bulharská investiční agentura - www.investbg.government.bg

Centrum podpory bulharského vývozu - http://www.bepc.government.bg

Agentura pro malé a střední podniky - http://www.asme.bg

Agentura pro železniční správu – www.railbg.com

Národní statistický úřad - www.nsi.bg

Národní pojišťovací institut – www.noi.bg

Národní služba pro zaměstnanost - http://www.nsz.government.bg

Nejvyšší kontrolní úřad – www.bulnao.government.bg  

Geodézie a kartografie – www.dgk.mrrb.government.bg

Katastrální agentura – www.cadastre.bg

Státní komise pro energetickou regulaci  - www.dker.bg

Komise pro mírové využívání jaderné energie - www.bnsa.bas.bg

Státní komise pro Bulhary v zahraničí - www.aba.government.bg

Registr veřejných zakázek – www1.government.bg/rop

Registr administrativních struktur – www1.government.bg/ras

Bulharská národní banka - http://www.bnb.bg

Komise pro cenné papíry - http://www.ssec.bg

Komise na ochranu konkurence - www.cpc.bg

Centrální depozitář - http://www.cdad.bg

National Information and Advertising Centre - www.bulgariatravel.org

Agency for Economic Analysis and Forecasts - www.online.bg/aeaf

Bulharská obchodní a průmyslová komora - www.bcci.bg

Bulharská průmyslová asociace - www.bia-bg.com

Bulharské investiční fórum - http://www.biforum.org

Bulharská mezinárodní obchodní asociace - http://www.bol.bg/biba

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice