Ekvádor

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Za významný úkol pro zbytek roku 2007 lze považovat stabilizaci vládního aparátu ekonomiky po prezidentských volbách a nástupu nové garnitury od 16. 1.2007. Po realizovaném referendu o svolání „Ústavodárného shromáždění", bude docházet k politickým změnám a předpokládá se změna ústavy. S nástupem nových ministrů lze očekávat další úpravy legislativy a vnitropolitické uklidnění spolu se stabilizací vývoje ekvádorské ekonomiky. Všeobecným zájmem země je udržení ekonomického růstu, zvýšení konkurenceschopnosti ekvádorských výrobků na zahraničních trzích, zvýšení důvěry mezinárodního společenství v možnosti ekvádorské ekonomiky, nastartování rozvojových projektů a modernizace státní správy, hledání cesty jak pokračovat v dohodách o půjčkách a splácení dluhu, v sociální sféře zajištění klidu a stability země a hledání cest k odstranění chudoby. V dalších letech budou posilovány ozbrojené složky armády a policie, jak co do počtu příslušníků, tak i kvality výzbroje a modernizace dosavadního technického vybavení tak, aby mohly úspěšně čelit m.j. pronikání kolumbijské gerily do Ekvádoru v pohraničních oblastech.

Za rok 2007 se očekává růst HDP ve výši 3,44 % a inflace je 2,97 %. V důsledku poklesu US dolaru posiluje konkurenceschopnost ekvádorských výrobků při vývozu a proto se předpokládá nárůst vývozů, jejichž tempo by mělo být vyšší než u růstu dovozů. Platební bilance se očekává vyrovnaná. Budou probíhat strukturální reformy státní správy, zejména veřejného sektoru, vytvářeny podmínky pro vyšší příliv přímých zahraničních investic ve smyslu státního plánu rozvoje, bude snaha dokončit privatizační projekty odvětví energetiky, těžby ropy a minerálů, telekomunikací a infrastruktury, plánují se vyšší investice do sociální oblasti a do služeb. Nezaměstnanost by měla být řešena vytvářením nových pracovních míst zejména v sektoru služeb, těžby, zpracování a přepravy ropy.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V zahraničně-ekonomické oblasti ustoupil Ekvádor od jednání týkající dohody o volném obchodu (DVO) se Spojenými státy. Podle vyjádření prezidenta preferuje Ekvádor preferenční doložku Atpdea, u které již bylo dosaženo prodloužení do 28. 2. 2008. Vzhledem k obavám ze subvenční politiky USA byl přijat zákon proti monopolům, tzv. „Ley de Competencia, který obsahuje ustanovení zajištující rozvoj vlastní ekonomiky, včetně dosažení kvality zboží a služeb. Evropská Unie poskytla Ekvádoru finanční podporu ve výši 17,4 miliónů EUR pro malé a střední exportní podniky, kterou lze čerpat do r. 2008 a využít pro posílení obchodních vazeb i s českými firmami. Informace o spolupráci EU viz www.helpdesk.eu.int. Po jednání summitu EU-LAC ve Vídni v loňském roce participoval Ekvádor na jednáních EU : CAN o asociační smlouvě a oblasti volného obchodu, uskutečněných v Bogotě ve dnech 17–21/9/2007. Vzhledem k nižšímu stupni rozvoje nárokuje Ekvádor spolu s Bolivií speciální režim, EU však se zaváděním výjimek hned od začátku jednání nesouhlasí.

Připravuje se projednávání daňové a penzijní reformy a v sociální oblasti přijetí nových zákonů (včetně úpravy ústavy), které by přispěly ke stabilizaci vnitropolitické scény. Pracuje se na reformách k modernizaci státu, které budou postupně navrhovány novou vládou.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Jak uvedeno výše jsou dobré předpoklady k úspěšnému vstupu na ekvádorský trh pro české výrobce oboru energetiky, projektů pro životní prostředí, telekomunikací, dopravní infrastruktury a národní bezpečnosti. Jiná ekonomická spolupráce, např. joint venture při výrobní kooperaci dosud nebyla realizována. Na ZÚ je registrován zájem českých subjektů o ekonomickou spolupráci formou vývozu a dovozu na běžné komerční bázi a jeden návrh na spolupráci při zakládání společných podniků (fy Bridgecom s.a., viz výše).

Za významnou pomoc českým exportérům považujeme kontakt na obchodní komory v Quitu a Quayaquilu, které na základě jednání s OEÚ budou na vyžádání publikovat ve svém buletinu a na svých portálech nabídky zboží a služeb českých firem, které jim budou z ČR zaslány. Kontakt na obchodní komory je následující:

 1. Obchodní komora Quito, dr. Ximena Vasconez, directora comercial
  www. ccq.org.ec
  e-mail: ccq@ccq.org.ec, nebo xvasconez@ccq.org.ec
  fax: 593 2 2435 862
  Obchodní komora v Quitu má 18 000 členů, z toho 3 000 firem se zabývá dovozem do Ekvádoru. Postoj obchodní komory ke spolupráci s českými firmami je vstřícný: kterákoliv česká firma mající zájem exportovat do Ekvádoru může poslat svoji nabídku a spojení na e-mail obchodní komory (dr. Ximena Vasconez), která zajistí bezplatné umístění nabídky na stránkách portálu www.ccq.org.ec. Na základě jednání dr. Vasconez odeslala na ZÚ/OEÚ ze své databáze seznam 300 z hlediska objemu dovozů nejvýznamnějších ekvádorských dovozních firem včetně jejich spojení a komoditní náplně. Tento seznam včetně kontaktů na firmy byl předán na portál poptavky@czech.cz a business.info.cz a je trvale k dispozici zainteresovaným českým firmám a vývozcům, kteří dle oborů mohou odesílat na příslušné ekvádorské firmy své nabídky. Uvedený seznam 300 z hlediska objemu obchodu nejvýznamnějších dovozních firem v Ekvádoru byl dále odeslán na portál Businessinfo.cz (david.vondrak@nexus.cz) včetně adres, předmětu podnikání a elektronického spojení. Z tohoto seznamu je možno čerpat neustále. Tzn. stávající a nově vzniklé české firmy v něm mohou vyhledávat a kontaktovat své potenciální partnery v Ekvádoru. Toto je jedna z cest, jak napomoci zintenzivnění obchodních vztahů a rozvoji nových obchodních příležitostí pro české subjekty v teritoriu. Doporučujeme tento zdroj permanentně využívat.
 2. Obchodní komora Quyaquil, Dr. Almaro Lopez, ředitel mezinárodní sekce
  e-mail: alopez@lacamara.org nebo ecuad@lacamara.org
  fax: 593 4 2682 756
  www.eurocentro-ecuador.org.ec
  Obchodní komora má 12 000 aktivních členů. Vedení komory má zájem podporovat obchodní výměnu mezi ekvádorskými a českými firmami a je ochotno publikovat obdržené české nabídky.
 3. Obchodní komora Cuenca, Ing. José Delgado, director Centro de Desarollo
  Obchodní komora má 5 000 aktivních členů. Vedení komory má zájem podporovat obchodní výměnu mezi ekvádorskými a českými firmami a je ochotno publikovat obdržené české nabídky.
  e-mail: jdelgado@cccuenca.com.ec
  www.cccuenca.com.ec

Níže uvádíme rekapitulaci adres a kontaktní e-maily na pracovníky komor, konkrétně zpracovávající stykovou a publikační agendu.

 • Obchodní komora Quito (www.ccq.org.ec): e-mail xvasconez@ccq.org.ec nebo speralta@ccq.org.ec, atte. Ing. Silvia Peralta, directora Centro Comercial.
 • Obchodní komora Quyayaquil (www.lacamara.org ): e-mail alopez@lacamara.org nebo Karla Hurel, e-mail khurel@lacamara.org .
 • Obchodní komora ve městě Cuenca (www.cccuenca.com.ec): e-mail jdelgado@cccuenca.com.ec, atte. Ing. José Delgado, director Centro Desarollo Empresarial.

Při jednáních na uvedených komorách ve městech Quito, Quayquil a Cuenca byla s vedoucími představiteli těchto institucí projednána možnost přímého publikování nabídek českých podnikatelů a firem na jejich web. stránkách. Tyto stránky jsou navštěvovány členy jednotlivých komor a tito členové komor (podniky a soukromé firmy) mohou v případě, že je nabízená oblast spolupráce či konkrétní nabídka české firmy zaujme kontaktovat přímo českého výrobce či vývozce. Doporučujeme tedy českým firmám využít této bezplatné možnosti publikovat svůj profil a nabídku po dobu tří měsíců na uvedených portálech obchodních komor. Po určité době lze nabídku a zveřejnění prezentace opakovat.

České firmy mající zájem vyvážet do Ekvádoru mohou na komory zaslat své nabídky s popisem zboží a dalšími podmínkami pokud možno ve španělštině; komory bezplatně zveřejní nabídku na svých místních portálech navštěvovaných místními podnikateli a současně ji uveřejní v časopise pro podnikatele a obchodníky „Revista de cámara de comercio". V případě zájmu české firmy získat spojení na ekvádorské dovozce konkrétního zboží jsou obchodní komory ochotny vyhledat ve svém registru spojení na nejvýznamnější firmy zabývající se daným artiklem a odeslat je na českou firmu. Součástí takového požadavku musí být přesné označení obchodovaného zboží dle celního čísla mezinárodního sazebníku (partida arancelaria).

Z hlediska dalších potenciálních obchodních příležitostí zůstávají jako nejzajímavější následující oblasti možné spolupráce, ve kterých jsou uskutečňovány investice ekvádorskou vládou:

 • výstavba ropovodů a infrastruktury těžařského průmyslu, které jsou prováděny mezinárodním konsorciem „OCP Ecuador“, informace o připravovaných projektech viz www.ocpecuador.com, nebo www.menergia.gov.ec (licitace). Dále v tomto oboru doporučujeme kontaktovat firmu R. Ubidia, e-mail: rubidia@uiv.satnet.net
 • sektor energetiky, který je řízen státní organizací COMOSEL (Consejo de Modernización del Sector Energetico), resp. CONAM (Consejo Nacional de Modernización del Estado, web. stránky www.conam.gov.ec , nebo www.menergia.gov.ec (licitace)
 • další informace o energetickém sektoru www.conelec.gov.ec
 • rozšiřují se možnosti investiční spolupráce v sektoru telekomunikací, kde jsou otevřené podmínky pro účast mezinárodního soukromého kapitálu; informace o připravovaných investicích viz www.fondodesolidaridad.gov.ec, e-mail: calispae@fondodesolidaridad.gov.ec
 • trvá zájem Ekvádoru o mezinárodní investice v oblasti naftařského průmyslu, hydroenergetiky, zemědělství, dopravy a turistiky. Doporučujeme proto zainteresovaným českým firmám sledovat shora uvedené webové stránky a dle zájmu a možností se zúčastnit avizovaných licitací. Doporučujeme zájemcům z tohoto oboru a také z oboru zemědělství a stavebnictví kontaktovat bývalého prezidenta národní federace zemědělských komor ing. Patricio Maldonado, e-mail: pmaldonado@moniflor.com.ec nebo patmaldo@hoy.net .
 • na MPO ČR jsou podklady k pravidelnému Mezinárodnímu veletrhu v Guayaquilu konanému obvykle v říjnu (FIE) a k dalším veletrhům v Ekvádoru, u kterých doporučujeme účast zainteresovaných českých vývozců.
 • zájemci o ekvádorský trh mohou trvale čerpat z kontaktů ve zprávách ze služebních cest č. 16 z 09. 04. 2004, č. 62 z 11. 02. 2005, č. 12 ze dne 17.05.2006 a č. 8 z 13. 02. 2007 uložených na MPO ČR/ing. J. Opava, ve kterých jsou kromě dalších informací adresy na ekvádorské firmy z různých oborů mající trvalý zájem na nabídkách a spolupráci českých dodavatelů.
 • velmi významnou možností je pracovat a nabízet přes nově založenou „Ekvádorsko-českou obchodní komoru“ v Quitu, která vznikla v říjnu 2006. Prezidentem je Dr. José Luis Guerrero, e-mail guemart@uio.satnet.net .

ZÚ/OEÚ v Bogotě ve většině případů nedostává k dispozici informace o plánovaných aktivitách a služebních cestách zástupců českých firem do Ekvádoru a OEÚ se proto se podílí na jejich přípravě jen v případech, kdy je o to firmami požádán. Kontakt s důležitými obchodními partnery českých firem v Ekvádoru udržujeme formou e-mailového spojení a v naléhavých případech telefonicky.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice