Francie

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Francie je členem prakticky všech významných evropských a světových mezinárodních organizací:

 • OSN - Organizace spojených národů, stálý člen Rady bezpečnosti
 • NATO - Severoatlantická aliance
 • EU - Evropská unie
 • RE - Rada Evropy
 • MMF - Mezinárodní měnový fond
 • SB - Světová banka
 • WTO - Mezinárodní obchodní organizace

Řada mezinárodních organizací má své sídlo v Paříži:

 • UNESCO - stálý delegát ČR při UNESCO
 • OECD - zvláštní mise ČR při OECD (a dalších níže uvedených MO)
 • AIE - Mezinárodní energetická agentura
 • AEN - Agentura pro spolupráci kulturní a technickou
 • ACCT- EUTELSAT - Evropská organizace pro přenos telekomunikací satelity
 • BIE - Mezinárodní výbor výstav a veletrhů
 • OILM - Mezinárodní Organizace meteorologická
 • BIPM - Mezinárodní ústav pro míry a váhy
 • IIT - Mezinárodní institut pro chladírenství
 • OIE - Mezinárodní institut pro epizootie
 • OIV - Mezinárodní institut pro ochranu rostlin
 • OEPP - Mezinárodní institut potravinářského průmyslu
 • UIC - Mezinárodní železniční unie
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Vybrané dohody (kromě dohod, které souvisí se vstupem Francie do mezinárodních organizací, viz. kap. 3.1.,nejsou rovněž zahrnuty dohody vyplývající z členství Francie v EU):

 • Metrický systém. Mezinárodní kancelář vah a měr, 20. 5. 1875
 • Pařížská dohoda o ochraně průmyslového vlastnictví, 20. 3. 1883
 • Bernská dohoda ochraně literárních a uměleckých děl, 9. 9. 1886
 • Dohoda o mezinárodní unii o zveřejňování celních tarifů, 5. 7. 1890
 • Charta Spojených národů a statut Mezinárodního soudního dvora, 26. 6. 1945
 • Dohoda o mezinárodní agentuře pro atomovou energii, 26. 10. 1956
 • Dohoda o evropské agentuře pro nukleární energii, 17. 12. 1957
 • Dohoda o Antarktidě, 1. 12. 1959
 • Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, 18. 4. 1961
 • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 24. 4. 1963
 • Dohoda o mezinárodním výboru pro výzkum moře, 12. 9. 1964
 • Dohoda o nešíření jaderných zbraní, 1. 7. 1968
 • Dohoda o evropské agentuře Eutelsat, 15. 7. 1982
 • Dohoda o založení BERD, 29. 5. 1990

Podrobné informace o členství Francie v mnohostranných dohodách lze nalézt v publikaci „Liste des traités et accords de la France“, popř. na internetové stránce MZV FR www.doc.diplomatie.gouv.fr/pacte.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 1. Dohoda mezi příslušnými úřady francouzskými a československými za účelem usnadnění připouštění voluntérů /praktikantů/ do obou zemí Praha, 22. 05. 1930
 2. Dohoda mezi Republikou československou a Republikou francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími ve znění Protokolu podepsaného v Praze dne 8. dubna 1960 Praha, 27. 07. 1946
 3. Dohoda o restitucích mezi Československem a Francií a Protokol podepsaný v Praze dne 15. února 1955 Praha, 20. 11. 1946
 4. Úmluva mezi Československou republikou a Republikou francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity přiznávaných obětem války za r. 1939–1945 Paříž, 01. 12. 1947 č. 41/1950 Sb.
 5. Dohoda o francouzských zájmech v československých znárodněných podnicích Paříž, 06. 08. 1948
 6. Zvláštní dohoda mezi Československem a Francií o odškodnění francouzských zájmů dotčených znárodněním a konfiskací Paříž, 06. 08. 1948
 7. Ujednání o změně tabulky B připojené k Dohodě mezi Republikou československou a Republikou francouzskou o leteckých službách ze dne 27. července 1946 /výměna nót 1. 9./7. 10. 1948/ Paříž, 07. 10. 1948
 8. Všeobecná úmluva o sociální bezpečnosti mezi Republikou československou a Republikou francouzskou s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem Paříž, 12. 10. 1948 č. 215/1949 Sb., 68/1970 Sb.
 9. Dohoda mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o uspokojení některých francouzských zájmů v Československu Praha, 02. 06. 50
 10. Protokol o úpravě některých finančních otázek mezi Československou republikou a Francouzskou republikou Paříž, 06. 06. 56
 11. Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Francouzskou republikou o uspokojení některých francouzských zájmů v Československu z 2. června 1950 Paříž, 06. 06. 56
 12. Protokol o úpravě československo-francouzských sporných otázek Paříž, 16. 01. 64
 13. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou Paříž, 16. 01. 64
 14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci Praha, 29. 06. 65 č. 22/1966 Sb.
 15. Veterinární úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky Paříž, 30. 05. 67 č. 60/1968 Sb.
 16. Dodatková úmluva k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948 Paříž, 17. 10. 67 č. 68/1970 Sb.
 17. Doplněk k Dodatkové úmluvě ke Všeobecné úmluvě ze dne 12. října 1948 mezi Československem a Francií o sociální bezpečnosti Paříž, 17. 10. 67 č. 68/1970 Sb.
 18. Protokol o doplňkovém přídavku podle francouzského zákona z 30. června 1956 v platném znění Paříž, 17. 10. 67 č. 68/1970 Sb.
 19. Protokol o soustavě sociálního pojištění, která bude použita na československé studenty ve Francii a na francouzské studenty v Československu Paříž, 17. 10. 67 č. 68/1970 Sb.
 20. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky Paříž, 26.10.67 č. 59/1968 Sb.
 21. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů Paříž, 06. 03. 68 č. 21/1969 Sb.
 22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě Praha, 21. 09. 68 č. 96/1969 Sb.
 23. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou Praha, 22. 01. 69 č. 79/1971 Sb.
 24. Správní ujednání č. 2 o podmínkách, za nichž se na pracovníky v dolech a v závodech jim na roveň postavených použije předpisů Všeobecné úmluvy a Dodatkové dohody, uzavřených mezi Československem a Francií dne 12. října 1948, změněných a doplněných Dodatkovými úmluvami ze dne 17. října 1967 Praha, 30. 01. 70
 25. Správní ujednání č. 1 o podmínkách provádění Všeobecné úmluvy o sociálním zabezpečení, uzavřené mezi Československem a Francií dne 12. října 1948, změněné a doplněné Dodatkovou úmluvou ke Všeobecné úmluvě, podepsanou dne 17. října 1967, jakož i Dodatkové dohody z 12. října 1948, změněné a doplněné Dodatkovou úmluvou k této Dohodě, podepsanou dne 17. října 1967, o sociálním zabezpečení pracovníků v dolech a v závodech jim na roveň postavených Praha, 30. 01. 70
 26. Protokol o ochraně označení původu a ochranných známek /Československá republika - Francie/ Praha, 23. 2. 70
 27. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu Praha, 23. 02. 70
 28. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu Paříž, 01. 06. 73 č. 73/1975 Sb. Tato smlouva byla nahrazena č. 85/2006 Sb. m. s. (viz položka 55. tohoto seznamu)
 29. Ujednání mezi Federálním ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a Státním sekretariátem pošt a telekomunikací Francouzské republiky v oboru pošt a telekomunikací Praha, 15. 09. 77
 30. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu Paříž, 03. 05. 78 č. 54/1979 Sb.
 31. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních Paříž, 10. 05. 84 č. 83/1985 Sb.
 32. Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky Praha, 23. 01. 86 č. 32/1986 Sb.
 33. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót Praha, 11. 07. 90 č. 341/1990 Sb.
 34. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou Praha, 13. 09. 90 č. 453/1991 Sb.
 35. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek Praha, 13. 09. 90
 36. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání Praha, 13. 09. 90
 37. Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky Paříž, 07. 05. 91
 38. Dohoda mezi Federálním výborem pro životní prostředí České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem životního prostředí Francouzské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí Dobříš, 21. 06. 91
 39. Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou Paříž, 01. 10. 91 č. 502/1992 Sb.
 40. Dohoda mezi Ministerstvem vnitra České republiky, Ministerstvem vnitra Slovenské republiky na straně jedné a Ministerstvem vnitra Francouzské republiky na straně druhé o spolupráci směřující k podpoře demokratického rozvoje místní správy v České a Slovenské republice Paříž, 05. 12. 91
 41. Ujednání mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o dvoustranné spolupráci ve vojenské oblasti Paříž, 03. 04. 92
 42. Protokol o spolupráci mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvem školství a kultury Francouzské republiky a Státním tajemníkem Francouzské republiky pro technické vzděláváníPaříž, 28. 01. 93
 43. Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Crédit National, jednající na účet francouzské vlády Praha, 24. 05. 93
 44. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu Praha, 12. 07. 93 č. 29/1994 Sb.
 45. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou dopisů Paříž, 19. 06. 95
 46. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů Praha, 13. 02. 96 č. 204/1998 Sb.
 47. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy Praha, 02. 04. 97
 48. Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2000–2002 Paříž, 09. 11. 99
 49. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv Paříž, 22. 11. 2000 č. 2/2001 Sb. m. s.
 50. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Praha, 28. 04. 2003 č. 79/2005 Sb. m. s.
 51. Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004–2006 Praha, 16. 02. 2004 č. 39/2004 Sb. m. s.
 52. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie Praha, 29. 03. 2004 č. 54/2004 Sb. m. s.
 53. Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii Praha, 14. 06. 2004
 54. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností Paříž, 15. 02. 2005
  č. 43/2005 Sb. m. s.
 55. Dodatek k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii Paříž , 15.06.2006 č. 85/2006 Sb. m. s.

Smlouvy, které doposud nevstoupily v platnost

 1. Protokol o technické a administrativní spolupráci na úseku veterinárním mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, rybolovu a výživy Francouzské republiky Brusel, 18. 03. 1997
 2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zpětném přebírání osob Praha, 02. 04. 1997
 3. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti obrany Paříž, 14. 11. 1997
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • EbiTahiCykl - aneb o putování po ostrovech Francouzské Polynésie. - Víte, co to je EbiTahiCykl? Poslechněte si povídání Vladimíra Kroce se Slávkou Chrpovou a Jiřím Grygarem o putování po ostrovech Francouzské Polynésie.
 • Ostrov Reunion - Reunion očima cestovatele Víta Štěpánka.
 • Martinik. Vypráví Václav Sochor. - Na Martinik, do karibského souostroví Malé Antily, nás zavede Václav Sochor.
 • Psí spřežení - Radek Havrda: psí spřežení na La Grande Odyssée
 • Marseille - kulturním městem Evropy r. 2013 - Marseille je francouzské město, které jistě stojí za to vidět. V r. 2013 bude i kulturním městem Evropy, dodává nás spolupracovník Jan Šmíd.
 • Ráj s ropnými vrty; Den mrtvých v Mexiku; slon a drak; Francie v proměnách času - Ráj s ropnými vrty (E. Chávez, V. Lopéz, M. Veselý). Jak slaví Den mrtvých v Mexiku? (A. Ugalde). Indie a Čína – slon a drak (Z. Štipl). Svět a migrace: Francie, země v proměnách času (D. Ašenbryl).
 • Výstup na Mont Blanc - Se zpravodajem Petrem Vavrouškou jsme si obuli horolezecké boty a pod dohledem vůdce Josefa Šimůnka vyšplhali na Mont Blanc.
 • Kanalizační systém Paříže - Paříž pod sebou skrývá ještě jedno “město“. Skládá se z klenutých chodeb, stok a tunelů. Do labyrintu kanalizačního systému nás zavedl zpravodaj Jan Pokorný.
 • Heřman - cesta za snem - \"Heřman - cesta za snem\", tak se jmenuje film, který dokumentuje cestu vozíčkáře Heřmana Volfa na handbiku z Prahy do Paříže. Spolu s ním bude hostem pořadu Světem křížem krážem režisér Miloslav Doležal.
 • Írán – Cena Homo Homini; Zemřít ukamenováním; Stopy kolonialismu (4) – Britská a francouzská Afrika; Čína v kosmu; Finské pohyby - Zaostřeno na Írán – Cena Homo Homini (Š. Pánek). Zemřít ukamenováním (F. Haerinejad). Stopy kolonialismu (4. díl) – Britská a francouzská Afrika (L. Kropáček). Čína v kosmu (T. Koukolík). Svět a migrace: Finské pohyby (D. Ašenbryl).
 • Slavíček: Bašta mezi žabožrouty. Jak Japonci nakupují. V Egyptě se na migraci zatím čeká - Bašta mezi žabožrouty (J. Slavíček). Japonsko (4. díl) - Jak Japonci nakupují a čeho si užívají? (M. Rychlík). Svět a migrace: V Egyptě se na migraci zatím čeká (D. Ašenbryl).
 • Zámky ve Francii - Jak vypadá zámek ve Francii, který svou krásou zastíníl i králův palác? Jaký byl osud jeho majitele? Poslechněme si v reportáži Jana Šmída.
 • Středověké městečko nedaleko Paříže - Podívali jsme do repliky středověkého městečka nedaleko Paříže, kde mají i cvičené orly. Podrobnosti nám přinesl zpravodaj Jan Šmíd.
 • Champagne - S reportérem Janem Šmídem jsme se podívali do kraje Champagne, kde žije také jedna z našich rodaček. Provedli nás tímto kouzelným krajem a ukázali tajemná zákoutí.
 • Zoologická zahrada nedaleko Paříže - Nedaleko od Paříže se nachází unikátní zoologická zahrada. Volně tu pobíhají divoké šelmy, sloni či zebry. Co je zde nejkrásnější zjišťoval, i od krajanů, zahraniční zpravodaj Jan Šmíd.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Antarktida a do Namibie (4), Korsika - Výprava na Antarktidu a do Namibie (4. část): Domorodé kmeny v Namibii (K. Wolf, J. Vozábová). Stereotypy: Korsika - \"ostrov cti\" (D. Ašenbryl).
 • Moje Francouzská kuchyně - Moje Francouzská kuchyně, to je název unikátní knihy od Augusta Escoffiera, který je považován za krále francouzských kuchařů. Zpravodaj Jan Šmíd si pro nás přichystal reportáž přímo z místa jeho narození.
 • Pierre-Auguste Renoir a jeho dům - Zavítali jsme do domu slavného impresionistického malíře Pierra-Augusta Renoira a pokusili se poodhalit, proč v něm velký umělec nechtěl bydlet, i když je architektonickým skvostem.
 • Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom navštívili Versailles a okusili výtečné, leč velice drahé pokrmy jedné luxusní restaurace. Dozvěděli jsme se, proč si náš zpravodaj Jan Šmíd myslí, že tam byl snad už každý Čech. Poslechněte si: Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom...
 • Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi pařížský hřbitov kde leží Louis Braille. Poslechněte si: Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi...
 • Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat se na kulturní i historické památky. Poslechněte si: Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat...
 • Nepálky se zbraní v ruce (B. Knotková-Čapková). Ekoautem do Indie (16. díl, S. Miler). "Ostrov cti" Korsika (D. Ašenbryl). Zapomenuté cesty Hanzelky a Zikmunda (7. díl, M. Janáč). Poslechněte si: Nepálky se zbraní v ruce (B. ...
 • Společně jsme s Janem Šmídem sledovali diskuzi o architektonické budoucnosti Paříže. Zajímalo nás jak se bude měnit tvář "kulturního centra Evropy". Poslechněte si: Společně jsme s Janem Šmídem sledovali...
 • Květinová města ve Francii jsou ukázkou všudypřítomné péče o své okolí. Zahraniční zpravodaj, Jan Šmíd, navštívil jedno z nich, Annecy. Francouzi se o něj naučili starat takovým způsobem, že už si to ani jinak nedovedou představit. Poslechněte si: Květinová města ve Francii jsou ukázkou...
 • Po stopách Amélie z Montmartru nebo za tajemstvím Šifry mistra Leonarda se vydal Jan Śmíd. Poslechněte si: Po stopách Amélie z Montmartru nebo za...
 • Při procházce Paříží by vás možná nenapadlo, že mnoho krásných budov francouzského kulturního dědictví, patří bohatým arabským obchodníkům. Zamýšlel se nad tím Jan Šmíd. Poslechněte si: Při procházce Paříží by vás možná...
 • Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence. Díky ní se do tohoto regionu vypravilo mnoho lidí. Po spisovateli tam pátral i Jan Šmíd. Poslechněte si: Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice