Francie

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Obrysy hospodářské politiky vlády v příštím roce vymezuje státní rozpočet na rok 2008, jehož návrh byl předložen vládě 26. září 2007 ministryní financí Christine Lagardovou a ministrem státního rozpočtu a veřejných rozpočtů Ericem Woerthem. Předseda vlády Francois Fillon upozornil při představení návru rozpočtu na velmi špatný stav veřejných financí. Ministři financí a rozpočtu naopak podtrhli pokroky ve snížení deficitu státního rozpočtu. Návrh rozpočtu pro rok 2007 počítal s výší 41.996 Mld eur. Předpokládá se, že dosáhne pouze 39 Mld eur - státu se tedy podařilo ušetřit cca 3 Mld.

V porovnání se sousedními zeměmi je stav francouzských veřejných financí špatný - státní dluh Francie je 3x vyšší, než ten Německý, a v roce 2008 se počítá s jeho zvýšením. Celý návrh státního rozpočtu je navíc nastaven na hospodářský růst 2,25%, kterému již dnes mnoho ekonomů nevěří - EIU předpokládá, že Francie dosáhne v roce 2007 růstu 1,8%, v období 2008-2009 pak 2,1%. Státní rozpočet na rok 2008 proto počítá s výrazným snižováním výdajů zejména v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a snižování počtu zaměstnanců státní správy.

Vývoj inflace ve Francii je příznivý. Po průměrné hodnotě 2.1% v roce 2006 se očekává hodnota 1.8% v letech 2007-8.

Bilance zahraničního obchodu, která se výrazně zhoršila v uplynulých letech, zůstane v letech 2006-08 deficitní, neboť silné euro zatěžuje obchodní konkurenceschopnost Francie.

Shrnutí výhledu do roku 2008
(v %, pokud neuvedeno jinak)
 2005a2006b2007c2008c
Růst reálného HDP1.22.01.81.9
Růst průmyslové výrobyd0.21.01.51.8
Míra nezaměstnanosti (prům.)9.99.18.98.9
Míra nezaměstnanosti (prům; dle stand. EU/OECD)9.99.18.88.8
Inflace (prům; EU harmoniz. měření)1.92.11.81.8
Krátkodobá úroková míra2.13.13.73.9
Vládní deficit (% of HDP)-2.9-2.7-2.5-2.4
Export fob (US$ bn)439.2482.9544.2561.5
Import fob (US$ bn)471.4529.6591.5600.8
Běžný účet platební bilance (US$ bn)-33.3-38.7-39.1-32.8
Běžný účet platební bilance (% of GDP)-1.6-1.7-1.6-1.3
Směnný kurz US$:€ (prům.)1.2451.2531.3581.338
Směnný kurz US$:€ (konec roku)1.1801.2901.3701.315
Směnný kurz ?100:€ (prům.)1.3701.4551.4251.304
Směnný kurz €:? (prům.)1.4601.4611.4321.455

aSkutečná hodnota, b odhad EIU, c předpověď EIU, d Kromě stavebnictví.

  Upraveno dle počtu pracovních dnů.

Zdroj: EIU

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V ekonomické oblasti je nastoleno několik zásadních reforem:

Reformy připravované prezidentem Sarkozim

Plán reforem, který byl prezidentem Sarkozim 11. července 2007 předán ministryni financí Christine Lagardové, je ambiciózní:

Modernizace hospodářství

Modernizovat hospodářství znamená prosadit nutná opatření pro zrychlení hospodářského růstu – konkrétně se jedná o podporu MSP skrze „Small business act ? la francaise“, který by část veřejných zakázek garantoval právě malým a středním podnikům, reformoval úpadkové právo, podpořil úvěry pro MSP v oblasti výzkumu a vývoje a hlavně přiblížil daňovou zátěž evropskému průměru.

Vytvoření „Class action“

Zvýšení ochrany zákazníka a kupní síly – prakticky se bude jednat o dohled nad cenovou politikou a nad zpoplatněním bankovních a dalších služeb. Inspiraci Francie tentokrát hledala u USA, kde se může skupina lidí, například spotřebitelů, a to aniž by vytvořili sdružení, dovolávat soudně svých práv.

Umožnění práce přesčas

Daňová reforma umožnila práci přesčas. od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a neaplikuje se na ně daň z příjmu FO. Dále daňová reforma zvýhodnila hypotéky - zvýšila se odpočitetelná položka ze základu daně z příjmu FO - toto opatření má podpořit vlastnické bydlení ve Francii. Celkově se odhaduje, že daňová reforma sníží příjmy státního rozpočtu za rok 2007 o 13,6 mld eur.

Bezodkladné sloučení ANPE (Národní agentura práce) a UNEDIC (správa pojištění v nezaměstnanosti)

Cílem je sloučit ANPE, které spadá pod ministerstvo práce, a Unedic, který spravují již od roku 1958 sociální partneři (odbory a profesní svazy, kterým se tento nápad příliš nezamlouvá). Sloučení by mělo zjednodušit administrativní proces, kterým musí projít žadatel o práci, a odstranit duplicity systému obou organizací. Vytvořený jediný velký „úřad práce“ pak bude mít za úkol zajistit hladké sociální začleňování problémových skupin obyvatel, zvýšit zaměstnanost mladých, seniorů, nekvalifikovaných pracovníků, atd.

Vytvoření profesního sociálního pojištění do roku 2008

Po roce 2008 by mělo profesní sociální pojištění každému nezaměstnanému Francouzovi garantovat zásadní část jeho platu a rychlý návrat do práce. Zároveň je ministryně pověřena „bojovat proti namáhavosti práce jak fyzické tak duševní“ a navázat konstruktivní dialog se sociálními partnery (těmi jsou ve Francii odbory sdružující cca 6% pracujících a MEDEF, asociace sdružující oborové svazy a soukromé podniky).

Snížit počet zaměstnanců s minimální mzdou

Je třeba více motivovat podniky k vytváření nových pracovních míst a přijímání nových zaměstnanců, a to snížením povinných odvodů na pracovníka a vyplácením dorovnávacích příplatků ze strany státu, které by „odškodnily“ zaměstnavatele za zvýšenou mzdu vyplácenou za přesčasy (25%). Sarkozy v této souvislosti vyzývá k revizi sběru statistických dat zejména v oblasti nezaměstnanosti a cenových indexů.

Zvýhodnit daňový systém

V souvislosti s globalizací si Francie musí vytvořit globální hospodářskou politiku, která bude postavena na základech revidované fiskální politiky. Náklady na práci nesmí být tolik zatíženy sociálními a zdravotními odvody a daněmi. Ztráta z příjmů přímých daní bude kompenzována zvýšenými příjmy z nepřímých daní – konkrétně ze zaváděné sociální DPH. Zavedeny budou ekologické daně a bude stanovena maximální míra povinných odvodů.

Zajistit vzájemnost dohodnutých koncesí v rámci WTO

Mezinárodní pozice Francie musí být lépe chráněna, a to zejména proti sociálnímu, daňovému, environmentálnímu a zdravotnímu dumpingu. V rámci WTO je třeba striktně prosazovat vzájemnost dohodnutých koncesí. Lagardová má za úkol přesvědčit ostatní členské státy o nezbytnosti zavedení „uhlíkové daně“, která by vyrovnávala emise CO2 vzniklé výrobou a přepravou produktů dovážených ze zemí neplnících environmentální kritéria. Francie chce na komunitární úrovni dále iniciovat debatu o modernizaci režimu DPH, který by členským státům umožňoval snížit sazby na „čisté“ produkty.  

Koncept „evropské hospodářské vlády“

V rámci Sarkozyho snah o posílení role Eurogroup proti ECB má být vytvořena „Evropská hospodářská vláda“, která by prosazovala měnovou politiku. Země eurozóny mají podle Sarkozyho pokynů nejprve hledat cestu k větší konvergenci svých hospodářských politik, následně pak vést o monetární politice s ECB skutečný dialog a aktivněji se podílet na jejím definování. Lagardová má za úkol upřesnit podmínky tohoto dialogu a provádění monetární politiky.

 

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nová situace pro české vývozce do Francie je dána faktem, že jsou legislativně postaveni na roveň podnikatelům EU a jakákoliv diskriminace v přístupu na trh může být sankcionována.

Vstup ČR do EU umožňuje volný pohyb českého zboží na vnitřním trhu EU. Tím dochází k pádu posledních tarifních bariér a nebývalému zostření konkurence. Je to současně velká příležitost pro podniky vyrábějící kvalitní zboží za přijatelnou cenu.

Velmi se rozšiřuje praxe tzv. outsourcingu, kdy francouzské firmy zadávají provedení některých výrobních operací zahraničnímu partnerovi. Jedná se především o strojírenství, v prvé řadě o kovoobráběcí průmysl.

Hlavní perspektivní obory ve Francii jsou:

 • obecně v celém sektoru strojírenství (v ČR podíl na hodnotě HDP zhruba 33 %, zatímco ve Francii jen cca 20 %).
 • subdodávky do automobilového průmyslu
 • letectví
 • doprava a automobily
 • biotechnologie
 • ICT
 • elektrotechnika
 • polygrafie
 • slévárenství

Také v sektoru služeb existují příležitosti pro české podniky, zejména pokud jde o služby pro podniky.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • EbiTahiCykl - aneb o putování po ostrovech Francouzské Polynésie. - Víte, co to je EbiTahiCykl? Poslechněte si povídání Vladimíra Kroce se Slávkou Chrpovou a Jiřím Grygarem o putování po ostrovech Francouzské Polynésie.
 • Ostrov Reunion - Reunion očima cestovatele Víta Štěpánka.
 • Martinik. Vypráví Václav Sochor. - Na Martinik, do karibského souostroví Malé Antily, nás zavede Václav Sochor.
 • Psí spřežení - Radek Havrda: psí spřežení na La Grande Odyssée
 • Marseille - kulturním městem Evropy r. 2013 - Marseille je francouzské město, které jistě stojí za to vidět. V r. 2013 bude i kulturním městem Evropy, dodává nás spolupracovník Jan Šmíd.
 • Ráj s ropnými vrty; Den mrtvých v Mexiku; slon a drak; Francie v proměnách času - Ráj s ropnými vrty (E. Chávez, V. Lopéz, M. Veselý). Jak slaví Den mrtvých v Mexiku? (A. Ugalde). Indie a Čína – slon a drak (Z. Štipl). Svět a migrace: Francie, země v proměnách času (D. Ašenbryl).
 • Výstup na Mont Blanc - Se zpravodajem Petrem Vavrouškou jsme si obuli horolezecké boty a pod dohledem vůdce Josefa Šimůnka vyšplhali na Mont Blanc.
 • Kanalizační systém Paříže - Paříž pod sebou skrývá ještě jedno “město“. Skládá se z klenutých chodeb, stok a tunelů. Do labyrintu kanalizačního systému nás zavedl zpravodaj Jan Pokorný.
 • Heřman - cesta za snem - \"Heřman - cesta za snem\", tak se jmenuje film, který dokumentuje cestu vozíčkáře Heřmana Volfa na handbiku z Prahy do Paříže. Spolu s ním bude hostem pořadu Světem křížem krážem režisér Miloslav Doležal.
 • Írán – Cena Homo Homini; Zemřít ukamenováním; Stopy kolonialismu (4) – Britská a francouzská Afrika; Čína v kosmu; Finské pohyby - Zaostřeno na Írán – Cena Homo Homini (Š. Pánek). Zemřít ukamenováním (F. Haerinejad). Stopy kolonialismu (4. díl) – Britská a francouzská Afrika (L. Kropáček). Čína v kosmu (T. Koukolík). Svět a migrace: Finské pohyby (D. Ašenbryl).
 • Slavíček: Bašta mezi žabožrouty. Jak Japonci nakupují. V Egyptě se na migraci zatím čeká - Bašta mezi žabožrouty (J. Slavíček). Japonsko (4. díl) - Jak Japonci nakupují a čeho si užívají? (M. Rychlík). Svět a migrace: V Egyptě se na migraci zatím čeká (D. Ašenbryl).
 • Zámky ve Francii - Jak vypadá zámek ve Francii, který svou krásou zastíníl i králův palác? Jaký byl osud jeho majitele? Poslechněme si v reportáži Jana Šmída.
 • Středověké městečko nedaleko Paříže - Podívali jsme do repliky středověkého městečka nedaleko Paříže, kde mají i cvičené orly. Podrobnosti nám přinesl zpravodaj Jan Šmíd.
 • Champagne - S reportérem Janem Šmídem jsme se podívali do kraje Champagne, kde žije také jedna z našich rodaček. Provedli nás tímto kouzelným krajem a ukázali tajemná zákoutí.
 • Zoologická zahrada nedaleko Paříže - Nedaleko od Paříže se nachází unikátní zoologická zahrada. Volně tu pobíhají divoké šelmy, sloni či zebry. Co je zde nejkrásnější zjišťoval, i od krajanů, zahraniční zpravodaj Jan Šmíd.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Antarktida a do Namibie (4), Korsika - Výprava na Antarktidu a do Namibie (4. část): Domorodé kmeny v Namibii (K. Wolf, J. Vozábová). Stereotypy: Korsika - \"ostrov cti\" (D. Ašenbryl).
 • Moje Francouzská kuchyně - Moje Francouzská kuchyně, to je název unikátní knihy od Augusta Escoffiera, který je považován za krále francouzských kuchařů. Zpravodaj Jan Šmíd si pro nás přichystal reportáž přímo z místa jeho narození.
 • Pierre-Auguste Renoir a jeho dům - Zavítali jsme do domu slavného impresionistického malíře Pierra-Augusta Renoira a pokusili se poodhalit, proč v něm velký umělec nechtěl bydlet, i když je architektonickým skvostem.
 • Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom navštívili Versailles a okusili výtečné, leč velice drahé pokrmy jedné luxusní restaurace. Dozvěděli jsme se, proč si náš zpravodaj Jan Šmíd myslí, že tam byl snad už každý Čech. Poslechněte si: Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom...
 • Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi pařížský hřbitov kde leží Louis Braille. Poslechněte si: Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi...
 • Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat se na kulturní i historické památky. Poslechněte si: Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat...
 • Nepálky se zbraní v ruce (B. Knotková-Čapková). Ekoautem do Indie (16. díl, S. Miler). "Ostrov cti" Korsika (D. Ašenbryl). Zapomenuté cesty Hanzelky a Zikmunda (7. díl, M. Janáč). Poslechněte si: Nepálky se zbraní v ruce (B. ...
 • Společně jsme s Janem Šmídem sledovali diskuzi o architektonické budoucnosti Paříže. Zajímalo nás jak se bude měnit tvář "kulturního centra Evropy". Poslechněte si: Společně jsme s Janem Šmídem sledovali...
 • Květinová města ve Francii jsou ukázkou všudypřítomné péče o své okolí. Zahraniční zpravodaj, Jan Šmíd, navštívil jedno z nich, Annecy. Francouzi se o něj naučili starat takovým způsobem, že už si to ani jinak nedovedou představit. Poslechněte si: Květinová města ve Francii jsou ukázkou...
 • Po stopách Amélie z Montmartru nebo za tajemstvím Šifry mistra Leonarda se vydal Jan Śmíd. Poslechněte si: Po stopách Amélie z Montmartru nebo za...
 • Při procházce Paříží by vás možná nenapadlo, že mnoho krásných budov francouzského kulturního dědictví, patří bohatým arabským obchodníkům. Zamýšlel se nad tím Jan Šmíd. Poslechněte si: Při procházce Paříží by vás možná...
 • Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence. Díky ní se do tohoto regionu vypravilo mnoho lidí. Po spisovateli tam pátral i Jan Šmíd. Poslechněte si: Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice