Francie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Francouzská republika (République française).
 

1.2. Rozloha

Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2.

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

         Počet obyvatel Francie včetně zámořských území dosáhl k 1.1.2006 63,4 mil. obyvatel. Průměrná hustota obyvatelstva je 98 obyvatel na km2. Obyvatelstvo Francie se podílí na celkovém počtu obyvatel EU-25 13,55% a po SRN je Francie druhou nejlidnatější zemí před Velkou Británií (60,4 milionů obyvatel).

         Ekonomicky činných je 63,8% žen a 74,5% mužů.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva Francie patří v posledních letech k nejvyšším v Evropě.  Za rok 2006 se jednalo včetně zámořských departementů o přírůstek 830 tis. obyvatel, tedy o nejvyšší přírůstek od roku 1981. Francie je tak s průměrem 2 děti/ženu v čele zemí EU. Tři čtvrtiny demografického růstu jsou ve Francii pokryty nově narozenými dětmi a pouze jedna čtvrtina imigrací. Ve většině EU 15 je tomu naopak. Mezi faktory podporující tento pozitivní vývoj můžeme počítat zejména aktivní politiku na podporu rodiny, mateřské školy přijímající děti již od dvou let, společensky neutrální postoj k dětem narozeným mimo manželství (45% za rok 2006) a relativně pozitivní vnímání pracujících matek.

Zhruba 76% populace (2006) bydlí ve městech a městských zónách, přičemž dále pokračuje ”vylidňování” venkova. V letech 1960 – 1999 zaznamenalo úbytek populace 15 zemědělských departementů, přičemž v extrémním případě Creuse se jednalo o odliv 24% populace. Hlavní město Paříž má v současnosti 2 153 600  obyvatel, pařížská aglomerace čítá 9,9 miliónu obyvatel a je tak 25. největší aglomerací na světě a druhou v Evropě (po německém Essenu).

 

1.5. Národnostní složení

Oficiální statistiky národnostní složení nesledují. Odhaduje se, že  na území Francie žije  4,9 milionů imigrantů, z nichž zhruba 2 miliony dostaly francouzské občanství. Celkově imigranti představují  zhruba 7% obyvatelstva. Asi 12 milionů osob pochází z poměrně nedávné imigrace (do Francie přišel rodič nebo prarodič). Téměř každý pátý Francouz tak má zahraniční předky. I když za rok 2005 čistá imigrace lehce poklesla (97 500 imigrantů), zůstává Francie jednou z nejčastějších cílových azylovou zemí v západní Evropě (50 000 žádostí o azyl/2005, což představuje 15% nárůst oproti roku 2004). 

4. 7. 2007 schválila francouzská vláda návrh zákona o imigraci, integraci a azylu, který mimo jiné upravuje podmínky pro získání dlouhodobého pobytu pro rodinné příslušníky legálních přistěhovalců. Návrh zákona projedná parlament ve druhé polovině září 2007. Ministr pro imigraci, integraci a národní identitu Brice Hortefeux obdržel od prezidenta Sarkozyho pověřovací dopis, který stanovuje cíle francouzské imigrační politiky včetně kvantitativních ukazatelů požadovaných výsledků. Jedním z cílů je 50% podíl ekonomických imigrantů na celkovém počtu udělených dlouhodobých pobytů (7 %. v r. 2006).

Nová norma má především upravit podmínky pro udělování dlouhodobého pobytu pro rodinné příslušníky legálních imigrantů. V zájmu lepší integrace do francouzské společnosti bude přijetí rodinných příslušníků podmíněno znalostí francouzštiny a „hodnot Francouzské republiky“. Pokud francouzské úřady v zemi původu usoudí, že žadatel o dlouhodobý pobyt ve Francii (včetně manželů/manželek francouzských občanů) nemá dostatečné znalosti francouzštiny a francouzských hodnot, žadatel bude muset podstoupit dvouměsíční kurs v zemi původu.

Legální přistěhovalec, který žádá o přistěhovalecká víza pro své rodinné příslušníky, kteří zůstali v zemi původu, bude muset prokázat dostatečné finanční prostředky na zaopatření celé rodiny. Náklady se vypočítávají podle počtu členů rodiny a jsou stanoveny v rozmezí 1-1,2 výše minimální mzdy (pozn.: 1 279 – 1 535 euro hrubého měsíčního platu při 35-ti hodinovém týdnu).

Rodiče dětí, kteří se takto legálně přistěhují do Francie, se navíc musí písemně zavázat, že zajistí „dobrou integraci“ svých dětí do francouzské společnosti (Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille), jinak soud může rozhodnout, že přídavky na dítě bude v zájmu dítěte spravovat třetí osoba. Dobrou integrací se zde rozumí především školní docházka. Rodiče budou muset absolvovat kurs o „právech a povinnostech rodičů ve Francii“, přičemž důraz bude kladen na rovnost mezi matkou a otcem z hlediska rodinného práva.

Ekonomická imigrace by měla představovat 50 % celkové imigrace v porovnání s dnešními 7 %. Statistiky za r. 2005 ukazují, že z celkového počtu 185 000 vydaných povolení k pobytu jich bylo 94 500 pro rodinné příslušníky legálních imigrantů, 49 000 pro studenty a pouze 13 000 pro pracovníky (ze zemí mimo EU). Francie chce nyní přijímat ty imigranty, „kterým může nabídnout práci, kteří se potřebují ve Francii vzdělávat nebo ty, kteří odpovídají potřebám fr. ekonomiky“. Francie by si měla vybírat své imigranty nejen z hlediska jejich ekonomického přínosu, ale také podle země původu. Stejně tak by si Francie měla vybírat i cizí studenty. Z celkového počtu 265 000 cizích studentů na fr. školách v r. 2005 jich 100 000 pocházelo z afrických zemí a pouze 2 000 z USA nebo 400 z Indie. Navíc zájem cizích studentů o obory, které by byly prakticky využitelné po návratu do země původu (např. ekonomie, inženýrství, různé technické obory) je relativně nízký. Nová politika vůči cizím studentům by měla upřednostňovat vědecké disciplíny a zároveň brát ohled na problém odlivu mozků a pracovních sil z těch nejchudších zemí.

 

1.6. Náboženské složení

Církev je od r. 1905 oddělena od státu. Podle nových odhadů za rok 2006 je 51% populace katolického vyznání, 31% ateistů či agnostiků, 10% bez vyhraněného názoru, 4% vyznavačů islámu, 3% protestantů a 1% židovské víry.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Francie je rozčleněna na 26 regionů (z toho 22 v metropoli, 4 zámořské), regiony se dělí na departementy. Departementů je ve Francii 100, z toho 4 zámořské – Martinique, Guadeloupe, Réunion a Francouzská Guyana.  Kromě toho má Francie zámořská území Mayotte, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miquelon, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie).

         Hlavní město je Paříž, další velké městské aglomerace jsou Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice, Toulon, Nantes, Grenoble, Rennes.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

         Peněžní jednotkou je společná měna používaná v rámci Evropské měnové unie - Euro, které je také jediným platidlem.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Svatodušní svátky, Nanebevstoupení, Nanebevzetí, svátek Všech svatých.

          Obvyklá pracovní doba: 9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový pracovní týden zavedený od roku 2001. V současné době je toto opatření silně kritizováno ze strany zahraničních investorů (např. 93% dotázaných členů Americké obchodní komory vidí 35 hodinový pracovní týden jako překážku konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, zejména v kontextu konkurenčního tlaku ostatních zemí). Po roce 2001 došlo k poklesu přímých zahraničních investic, který z části mohl být zapříčiněn jak atentáty z 11. září 2001 tak zavedením zkrácené pracovní doby. Zahraniční investice přestaly klesat až roku 2005.

Po zvolení Nicolase Sarkozyho prezidentem Francie jsou anoncovány velké změny v oblasti pracovní doby. Zákon č. 2007-1223 ze dne 21. srpna 2007 udává změny v povolených přesčasech. Pracovní doba stále trvá 35 hodin týdně, ale od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a navíc na ně není aplikována dań z příjmu FO.

Francouzi rádi využívají školních prázdnin (časté i během roku) a prodloužených víkendů (nejčastěji během května).

          Obvyklá prodejní doba: 9 - 19 (20) hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 

Jakmile je již jednou dosaženo dohody, přistupují Francouzi ke smluvním závazkům obvykle seriózně. Je však dobré, když je dohoda co nejprecizněji zachycena písemně, protože jinak mají francouzští partneři tendenci vracet se k bodům, které pod záminkou perfekcionismu zkouší přizpůsobit. Písemné dohody ovlivňuje dlouholetá kultura psaného práva a postupně sedimentující administrativy. Vyjednávání mohou být dlouhá a vyčerpávající, ale nikoli nepříjemná. Francouzští partneři mívají zálibu v dlouhých sezeních u slavnostní tabule: u jídla tráví velkou část jednání. Večeře mívají privátní, exkluzivní charakter. Pracovní snídaně jsou běžnou součástí kalendáře. Konzumace alkoholu mimo jídelní stůl může mít spíše nelichotivý přídech alkoholismu: sednout si s někým „na skleničku“ lze jen mezi velmi dobrými přáteli. Dlouhé vybírání z jídelního lístku nepůsobí rušivě, naopak, stejně tak přerušování jídla a velká gestikulace u stolu je součástí zvyklostí. Veškeré odkazy na angličtinu, na USA či na anglosaskou tradici mohou působit rušivým dojmem: příslušníci francouzských elit žijí stále z pocitu vlastní bývalé velikosti kulturní, ekonomické i politické. Na jednání obvykle přicházejí dobře připraveni, často pozdě (v Paříži je běžné zpoždění dvacet minut), s patřičným množstvím podkladů a logicky připravených argumentů. V jejich vystupování se zpravidla projevuje, že jsou již od střední školy pečlivě připravováni na precizně strukturované diskuse na nejrůznější témata. Formální dokonalost mnohdy zastíní obsahovou průměrnost.

Ve společenské konverzaci neexistují žádné výrazné preference či tabu. Rozhovor je možné vést na různá běžná témata, velká záliba je v kultuře. Nedoporučuje se ale pouštět se do témat příliš osobních (rodina, víra, politické přesvědčení). Náboženství konkrétně je vnímáno jako velmi privátní téma (laicita, tedy nekonfesnost je zde vnímána velmi silně). I věřící lidé reagují na otázky tohoto typu nevstřícně. Délku zdvořilostní konverzace je vhodné ponechat na partnerovi.

Francouzi mají vyvinutý smysl pro slovo: projevy a slavnostní přípitky jsou nedílnou součástí každého jednání. Pečlivě pak jmenují všechny funkce přítomných, a to i opakovaně. Očekává se, že na projevy či přípitky se odpovídá. Francouzi snad mají smysl humor, ale jejich záliba v rafinovanosti a  kultuře je ve veřejném prostoru cítit ještě výrazněji. S ohledem na tradiční zdvořilost proto není příliš žádoucí začít s vtipkováním a neformálním vyjadřováním dříve, než se obchodní partneři poznají blíže.

Francouzi zpravidla nemají příliš velkou znalost o českém prostředí. Řada z nich ještě nezaregistrovala rozdělení Československa. Francouzi jsou také překvapeni, když se dozvědí jak je ČR geograficky blízko Francie a že Praha leží západněji než Vídeň.  Pojem Střední Evropa používají jen intelektuální špičky. Francouzi, kteří nenavštívili ČR nebo nemají osobní kontakt s českým prostředím, si představují ČR jako zemi s velmi nízkou životní úrovní.

Francouzi na českých partnerech  oceňují především jejich technické znalosti a dovednosti, spolehlivost, určitou germánským vlivem vypěstovanou disciplinu a odpovědnost. Rovněž oceňují vysokou úroveň kulturního života v ČR a zvyšující se jazykovou vybavenost i středních článků řízení.

Obchodní jednání bývají vedena na vysoké úrovni, neboť v centralisticky pojatém systému řízení, obvyklém pro většinu francouzských podniků, nebývá na nižší články delegováno dostatek pravomoci. Zpravidla nejtěžší bývá probojovat se na správné místo v hierarchii, vyšší funkce bývají dobře chráněny a odstíněny. Velkou roli hrají známosti a společně absolvované školy. Bývalí studenti spolu prostřednictvím asociací udržují velmi těsný vztah. Jednání na nižší úrovni pak obvykle nevede k okamžitým výsledkům, nýbrž jen k vymezením základních pojmů a podmínek. Obdobně francouzští partneři očekávají i od svých protějšků, že s nimi budou jednat na pokud možno nejvyšší úrovni. Výhodou v jednání je, když se partneři již znají a vědí, co od sebe mohou očekávat.

Francouzi často do poslední chvíle mění dlouho předem smluvené rámce jednání: nechávají se zastupovat v případě, že jednání nesplňuje jejich očekávání. Přísliby účastí na akcích jsou často z francouzské strany jen vyjednávací pozicí, aby z druhé strany dostali odpovídající úroveň zastoupení, nejsou tedy závazkem, který je třeba splnit beze zbytku.

Svou roli v jednáních mohou sehrát i regionální odchylky či vliv nefrancouzského původu jednajícího. Seveřané jsou spíše precizní a pragmatičtí, jižané jsou spíše pomalejší, více rituální. Na východě  je cítit silný germánský vliv. Lze však obecně říci, že se uplatňuje úcta, vzájemný respekt a zdvořilost. I při dramatickém průběhu diskuse dojde zpravidla k dohodě, která má obvykle podobu kompromisu přijatelného pro obě strany. Francouz bývá ve svém projevu velmi přesně strukturován. Uvažuje v konceptech a hierarchiích.

 Francouzská společnost je společností s dlouhými a bohatými demokratickými tradicemi. Nepotrpí si proto příliš na používání akademických titulů. Jinak ji však stále oslňují osobnosti se vznešeným původem. Obvykle zde vystačíte s oslovením Monsieur, Madame a Mademoiselle (pane, paní, slečno), ale pozor - bez příjmení (i když to dnes není pociťováno tak silně, je takové oslovení s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé). Výjimkou z uvedených jednoduchých oslovení jsou např. vojenské hodnosti (Mon général) a oslovení prefektů (Monsieur le préfet). Ve firemním prostředí se užívá často titulu PDG, tedy předsedy firmy, (obvykle plným titulem Président - Directeur Général, ve zkratce PDG).

Velkou sílu mají veřejné funkce: ministři, starostové, parlamentáři mají nárok na to býti oslovováni doživotně svou nejvyšší funkcí.

Titul Docteur je ve Francii výhradně určen pro oslovení lékaře, advokát má nárok na oslovení Maitre (Mistře),  ingénieur je zde spíše povolání a nikoli titul. Akademické tituly se uvádějí prakticky výhradně písemně v akademických tiscích.

Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání osobního kontaktu.

Pokud jde o vizitky, není po obsahové ani formální a grafické stránce mezi zvyklostmi u nás a ve Francii příliš velký rozdíl. Jak již bylo konstatováno výše, nepoužívají se tituly, jinak je dnes z praktického hlediska vhodné a obvyklé přiměřeně velké logo i plné kontaktní údaje včetně e-mailové adresy. Jméno je doplněno funkcí zpravidla v obecné rovině (tj. většinou jen ředitel, ale občas i obchodní ředitel). Přirozeně lépe působí, je-li vizitka přímo ve francouzštině.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Požádejte na pobočce své české zdravotní pojišťovny o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

         Pokud lékaři v jiném členském státě EU předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro občany s českým státním občanstvím platí při vstupu do Francie bezvízový režim. Cestování je možné na platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Ve Francii nehrozí cizincům žádné specifické riziko.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa ZÚ:
15, avenue Charles Floquet, 75343 Paris Cedex 07
T: (0033) 1 40651300
F: 1 40651313
E: paris@embassy.mzv.cz
commerce_paris@mzv.cz
W:www.mzv.cz/paris

Konzulární oddělení:
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 44320200
F: 1 44320212

Stálá mise UNESCO :
1, rue Miollis, 75732 Paris 15
T: (0033) 1 45683540
F: 1 42732180

Stálá mise OECD:
40, r. Boulanvilliers, 75016 Paris 16
T: (0033) 1 40501331
F: 1 45203554

Stálá mise Strasbourg :
53, allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg
T: (0033) 3 88257677
F: 3 88373362

Honorární konzuláty:
HK Lyon (hon. konzul p. Daniel Duquesne)
4, bld E. Deruelle, 69003 Lyon
T: (0033) 4 78622324
F: (0033) 4 78955610
E: lyon@honorary.mzv.cz

HK Monte Carlo (hon. konzul p. Jean Brych)
Square Winston Churchill
15, av. de Grande-Bretagne,
MC 98000 Monte-Carlo, Monaco
T: (00377) 93504660
F: 93504425

HK Nantes (hon. Konzul p. Philippe Audic)
13, allée des Tanneurs, B.P. 74018, 44000 Nantes
T:(0033) 2 40472421
F: 2 40472487
E: nantes@honorary.mzv.cz

HK Lille (hon. Konzul p. Arnaut Lefort)
7, rue des Vicaires
59000 Lille
T: (0033) 3 20 42 84 34
F: 3 20 15 06 57
E: lille@honorary.mzv.cz

HK Nancy (hon. Konzul p. Serge Peiffer)
523, av. André Malraux, B.P. 1
54600 Villers-les-Nancy
T: (0033) 3 83 92 71 09
F: 3 83 92 70 68
E: nancy@honorary.mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 53730022
F: 1 43295767

CzechTourism
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 53730034

CzechInvest
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 56248772
F: 1 56248773

CzechTrade
35, rue La Boetie, 75008 Paris 8
T: (0033) 1 45623079
F: 1 45623069

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • evropské telefonní číslo 112 v případě naléhavosti (na policii, požárníky a lékařskou pohotovost)
 • lékařská pohotovost je rovněž k dispozici na telefonu 15
 • policie na telefonu 17
 • požárníci na telefonu 18
 • informace o telefonních číslech 12
 

1.18. Internetové informační zdroje

·         Základní právní předpisy Francie daně:

www.legifrance.gouv.fr

·         daně:

www.impots.gouv.fr

·         Agentura pro zahraniční investice:

www.afii.fr

·         Užitečné rady pro podnikatele:

www.apce.fr

www.portailpme.fr

www.cfce.fr

www.coface.fr

www.ubifrance.com

Veřejné zakázky (více informací viz kapitola VIII)

http://www.lemoci.com/

http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do

http://www.lemoniteur-expert.com/

http://www.usinenouvelle.com/

http://www.01net.com

www.largusdelassurance.com

·         Statistiky:

www.insee.fr

www.lekiosque.finances.gouv.fr

·         Úřad průmyslového vlastnictví:

www.inpi.fr

·         Agentura na podporu inovací:

www.anvar.fr

·         Franc. agentura pro normalizaci:

www.afnor.fr

·         Agentura pro dohled nad kvalitou potravin:

www.afssa.fr

·         Úřady práce:

Evropské stránky EURES - http://europa.eu.int/eures

Veřejné služby zaměstnanosti ANPE – http://www.anpe.fr/

http://www.emploi-international.org/

 

·         Agentury práce

Cardemploi - www.cadremploi.fr

Cadreonline: - www.cadresonline.com

Links – www.aces-fr.com

Jobline – www.jobline.fr

Jobsesame – www.jobsesame.com

Pageinterim – www.pageinterim.fr

Annonces+Carrieres – http://annonces-carrieres.com/

Jobs+Adverts – www.jobpilot.fr

Monster – www.monster.fr

Plein emploi – www.pleinemploi.fr

Recrut – www.recrut.com

http://www.lerucher.com/
http://www.abg.asso/

www.liberation.fr/emploi/index.html
www.cadremploi.fr
www.lemonde.fr/emploi

·         Sezónní práce

www.jobs-in-the-alps.com
www.manpower.fr

·         Au pair pobyty

CLUB TELI: www.teli.asso.fr

·         Práce studentů

www.edufrance.fr

·         Databáze firem ve Francii

www.indexa.fr

www.apec.fr

 

1.19. Adresy významných institucí

 

 

Prezident republikyPrésidence de la République
Palais de l`Elysée
75008  Paris 
T:   +33 1 42 92 81 00
F:  +33 1 42 92 81 00
W: www.elysee.fr
Předseda vládyPremier ministre
Hôtel Matignon, 57, rue de Varenne
75700  Paris 
T:   +33 1 42 75 80 00
W: www.premier-ministre.gouv.fr
Ústavní radaConseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001  Paris 
T:  +33 1 40 15 30 00
F:  +33 1 40 20 93 27
email: info@conseil-constitutionnel.fr 
W: www.conseil-constitutionnel.fr
Poslanecká sněmovnaAssemblée nationale
126, rue de l`Université
75355  Paris Cedex 07 SP 
T:   +33 1 40 63 60 00
W: www.assemblee-nationale.fr
SenátSénat
Palais du Luxembourg,  15, rue de Vaugirard
75291  Paris Cedex 06 
T:   +33 1 42 34 20 00
W: www.senat.fr
Soudní dvůrCour de justice de la République
21, rue de Constantine
75007  Paris 
T:  +33 1 44 11 31 00
F:  +33 1 44 11 31 39
email: courdejustice.courdecassation@justice.fr 
Hospodářská a sociální radaConseil économique et social
9, place d`Iéna
75775  Paris Cedex 16 
T:   +33 1 44 43 60 00
F:  +33 1 44 43 61 87
W. www.ces.fr
Státní radaConseil d`Etat
Palais Royal
75100  Paris 01 SP 
T:   +33 1 40 20 80 00
W. www.conseil-etat.fr
Kasační soudní dvůrCour de cassation
5, quai de l`Horloge - TSA n° 79 201
75055  Paris cedex 01 
T:   +33 1 44 32 50 50
W: www.courdecassation.fr
Účetní dvůrCour des comptes
13, rue Cambon
75100  Paris Cedex 01 
T:   +33 1 42 98 95 00
F:  +33 1 42 60 01 59
W: www.ccomptes.fr
Úřad pro kontrolu pojišťoven a pojišťovacích institucíAutorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM)
61, rue Taitbout
75436  Paris Cedex 09 
T:   +33 1 55 50 41 41
F:  +33 1 55 50 41 50
W. www.ccamip.fr
Úřad finančních trhů Autorité des marchés financiers (AMF)
17, place de la Bourse
75082  Paris Cedex 02 
T:   +33 1 53 45 60 00
F:  +33 1 53 45 61 00
W: www.amf-france.org
Úřad pro regulaci elektronické komunikace a poštAutorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
7, square Max-Hymans
75730  Paris Cedex 15 
T:  +33 1 40 47 70 00
F: +33 1 40 47 71 98
W: www.arcep.fr
Úřad pro jadernou bezpečnostAutorité de s?reté nucléaire (ASN)
6, place du Colonel-Bourgoin
75572  Paris Cedex 12 
T:   +33 1 43 19 36 36
email: asn@autorite-de-surete-nucleaire.gouv.fr 
W. www.asn.gouv.fr
Národní výbor hodnocení veřejných institucí v oblastech vědy a kulturyComité national d`évaluation des établissements publics ? caract?re scientifique, culturel et professionnel (CNE)
43, rue de la Procession
75015  Paris 
T:   +33 1 55 55 60 97
F:  +33 1 55 55 63 94
W: www.cne-evaluation.fr
Národní komise pro informaceCommission nationale de l`informatique et des libertés (CNIL)
8, rue Vivienne - CS30223
75083  Paris cedex 02 
T:  +33 1 53 73 22 22
F:  +33 1 53 73 22 00
W: www.cnil.fr
Energetická regulační komiseCommission de régulation de l`énergie (CRE)
2 rue du Quatre-Septembre
75084  Paris Cedex 02 
T:   +33 1 44 50 41 00
F:  +33 1 44 50 41 11
W: www.cre.fr
Protikorupční komiseCommission pour la transparence financi?re de la vie politique
Conseil d`Etat, Place du Palais-Royal
75100  Paris 01 SP 
T:   +33 1 40 20 88 64
F:  +33 1 40 20 88 62
W: www.commission-transparence.fr
Vrchní rada pro regulaci vysíláníConseil supérieur de l`audiovisuel (CSA)
Tour Mirabeau 39-43 quai André-Citroën
75739  Paris Cedex 15 
T:   +33 1 40 58 38 00
F:  +33 1 45 79 00 06
W: www.csa.fr
Nejvyšší úřad pro rovnoprávnost a boj s diskriminacíHaute autorité de lutte contre les discriminations et pour l`égalité (HALDE)
11, rue Saint-Georges
75009  Paris 
T:   +33 1 55 31 61 00
F:  +33 1 55 31 61 49
email: contact@halde.fr 
W: www.halde.fr
Nejvyšší zdravotní úřad Haute autorité de santé (HAS)
2 av. du Stade-de-France
93218  Saint-Denis-la-Plaine Cedex 
T:   +33 1 55 93 70 00
F:  +33 1 55 93 74 00
W: www.has-sante.fr

  

Místopředseda vlády, ministr životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, dopravy a energieJean-Louis BORLOOMinistre d´Etat, ministre de l`Ecologie, du Développement et de l`Aménagement durable
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
T: +33 01 40 81 21 22
www.equipement.gouv.fr
Ministryně hospodářství, financí a zaměstnanostiChristine LAGARDEMinistre de l`Economie, des Finances et de l`Emploi
139, rue de Bercy
75572 Paris
T: +33 01 40 04 04 04
www.minefi.gouv.fr
Ministryně vnitra, zámořských teritorií a nižších územně správních celkůMich?l ALIOT-MARIEMinistre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Place Beauvau
75800  Paris Cedex 08 
T: +33 1 49 27 49 27
F: +33 1 40 07 60 60
www.interieur.gouv.fr
Ministr zahraničních a evropských záležitostíBernard KOUCHNERMinistre des Affaires étrang?res et européennes
37, quai d`Orsay
75351  Paris Cedex 07 
T: +33 1 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr
Ministr pro imigraci, integraci, národní identitu a rozvojBrice HORTEFEUXMinistre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement
101, rue de Grenelle
75007 Paris
T: +33 01 55 55 10 10
Web bude doplněn
Ministryně spravedlnostiRachida DATI Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
13, place Vendôme
75042  Paris Cedex 01 
T: +33 1 44 77 60 60
www.justice.gouv.fr
Ministr práce, sociálních věcí a solidarityXavier BERTRANDMinistre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité
127, rue de Grenelle
75007 Paris
T: +33 01 44 38 38 38 www.travail.gouv.fr
Ministr školství Xavier DARCOSMinistre de l’Education nationale
110, rue de Grenelle
75357  Paris 07 SP 
T: +33 1 55 55 10 10
www.education.gouv.fr
Ministryně vyššího školství a výzkumuValérie PÉCRESSEMinistre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
21, rue Descartes
75005 Paris
T: +33 01 55 55 10 10
www.recherche.gouv.fr
Ministr obranyHervé MORINMinist?re de la défense
14, rue Saint-Dominique
75007  Paris 
T: +33 1 42 19 30 11
www.defense.gouv.fr
Ministryně zdravotnictví, mládeže a sportuRoselyne BACHELOT-NARQUINMinistre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
95 avenue de France
75650  Paris Cedex 13 
T: +33 1 40 45 90 00
www.jeunesse-sports.gouv.fr
Ministryně bydlení a městaChristine BOUTINMinistre duLogement etde la Ville
72, rue de Varenne
75700 Paris
T: +33 01 42 75 80 00
www.logement.gouv.fr
Ministr zemědělství a rybolovuMichel BARNIERMinistre de l’Agriculture et de la P?che
78, rue de Varenne
75700  Paris
T: +33 1 49 55 49 55
www.agriculture.gouv.fr
Ministryně kultury a komunikací, mluvčí vládyChristine ALBANELMinistre de la Culture et de la Communication
Porte-Parole du Gouvernement
3 rue de Valois 75100 Paris
T: +33 01 40 15 80 00 www.culture.gouv.fr
Ministr pro státní rozpočet, veřejné finance a veřejnou správuEric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
T: +33 01 40 04 04 04 www.fonctionpublique.gouv.fr
   
Státní tajemník pověřený vztahy s parlamentem (při úřadu předsedy vlády)Roger KaroutchiSecrétaire d’Etat aupr?s du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement
69, rue de Varenne
75700 Paris
T: +33 01 42 75 80 00
www.premier-ministre.gouv.fr
Státní tajemník pověřený prognózou a hodnocením veřejných politik   (při úřadu předsedy vlády)Eric Besson Secrétaire d’Etat aupr?s du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques
35, rue Saint-Dominique
75007 Paris
T: +33 01 42 75 80 00
www.premier-ministre.gouv.fr
Státní tajemník, mluvčí vlády (při Úřadu předsedy vlády)Laurent WauquiezSecrétaire d’État, porte-parole du Gouvernement
32, rue de Babylone
75007 Paris
T: +33 01 42 75 80 00
www.premier-ministre.gouv.fr
Vysoký komisař pověřený agendou solidarity proti chudobě (při Úřadu předsedy vlády)Martin HirschHaut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté
8, avenue de Ségur
75700 Paris
T: +33 01 40 56 60 00
www.premier-ministre.gouv.fr
Státní tajemník pověřený dopravou (při ministerstvu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje)Dominique BussereauSecrétaire d`État aupr?s du ministre d`Etat, chargé des Transports
40, rue du Bac
75007 Paris
T:+33 01 40 81 21 22
www.developpementdurable.gouv.fr
Státní tajemnice pověřená životním prostředím (při ministerstvu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje)Nathalie Kosciusko - MorizetSecrétaire d’Etat aupr?s du ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, chargée de l’Ecologie
20 avenue de Ségur
75007 Paris
T: +33 01 42 19 20 21
www.developpementdurable.gouv.fr
státní tajemník pověřený podnikáním a zahraničním obchodem (při ministerstvu hospodářství, financí a práce)Hervé NoveliSecrétaire d`État aupr?s de la ministre de l`Economie, des Finances et de l`Emploi, chargé des Entreprises et du Commerce extérieur
139, rue de Bercy
75012 Paris
T:+33 01 40 04 04 04
www.minefi.gouv.fr
státní tajemník pověřený spotřebou a turismem (při ministerstvu hospodářství, financí a práce)Luc ChatelSecrétaire d`État aupr?s de la ministre de l`Economie, des Finances et de l`Emploi, chargé de la Consommation et du Tourisme
139, rue de Bercy
75012 Paris
T:+33 01 40 04 04 04
www.minefi.gouv.fr
státní tajemník pověřený zámořskými teritorii (při ministerstvu vnitra, zámořských teritorií a nižších územně správních celků)Christian EstrosiSecrétaire d`État aupr?s de la ministre de l`Intérieur, de l`Outre-mer et des Collectivités territoriales, chargé de l`Outre-mer
27, rue Oudinot
75007 Paris
T:+33 01 53 69 20 20
www.interieur.gouv.fr
státní tajemník pověřený evropskými záležitostmi (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)Jean-Pierre JouyetSecrétaire d’Etat aupr?s du ministre des Affaires étrang?res et européennes, chargé des Affaires européennes
37, quai d’Orsay
75351 Paris
T: +33 01 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr
státní tajemník pověřený spoluprácí a frankofonií (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)Jean - Marie BockelSecrétaire d`État aupr?s du ministre des Affaires étrang?res et européennes, chargé de la Coopération et de la Francophonie
20, rue Monsieur
75007 Paris
T: +33 01 53 69 30 30
www.diplomatie.gouv.fr
státní tajemnice pověřená zahraničními věcmi a lidskými právy (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)Rama YadeSecrétaire d`État aupr?s du ministre des Affaires étrang?res, chargée des Affaires étrang?res et des Droits de l`homme
37, quai d`Orsay
75007 Paris
T: +33 01 43 17 53 53
www.diplomatie.gouv.fr
státní tajemnice pověřená solidaritou (při ministerstvu práce, sociálních věcí a solidarity)Valérie LétardSecrétaire d`État aupr?s du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, chargée de la Solidarité
55, rue Saint-Dominique
75007 Paris
T: +33 01 44 38 38 38
www.travail.gouv.fr
státní tajemník pověřený veterány )při ministerstvu obrany)Alain MarleixSecrétaire d`État la Défense,chargé des Anciens combattants
14, rue Saint-Dominique
75007 Paris
T: +33 01 42 19 30 11
www.defense.gouv.fr
státní tajemník pověřený mláděží a sportem (při ministerstvu zdravotnictví, mláděže a sportu)Bernard LaportSecrétaire d`État aupr?s de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports
8, avenue de Ségur
75700 Paris
T: +33 01 40 56 60 00
www.sante.gouv.fr
státní tajemnice pověřená urbanismem (při ministerstvu bydlení a města ) Fadela AmaraSecrétaire d`État aupr?s de la ministre du Logement et de la Ville, chargée de la Politique de la ville
72, rue de Varenne
75700 Paris
T: +33 01 42 75 80 00
www.ville.gouv.fr
státní tajemník pověřený veřejnou správou (při ministerstvu pro státní rozpočet, veřejné finance a veřejnou správu)
André SantiniSecrétaire d`État aupr?s du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, chargé de la Fonction publique
139, rue de Bercy
75012 Paris
T: +33 01 40 04 04 04
www.minefi.gouv.fr

 

 

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • EbiTahiCykl - aneb o putování po ostrovech Francouzské Polynésie. - Víte, co to je EbiTahiCykl? Poslechněte si povídání Vladimíra Kroce se Slávkou Chrpovou a Jiřím Grygarem o putování po ostrovech Francouzské Polynésie.
 • Ostrov Reunion - Reunion očima cestovatele Víta Štěpánka.
 • Martinik. Vypráví Václav Sochor. - Na Martinik, do karibského souostroví Malé Antily, nás zavede Václav Sochor.
 • Psí spřežení - Radek Havrda: psí spřežení na La Grande Odyssée
 • Marseille - kulturním městem Evropy r. 2013 - Marseille je francouzské město, které jistě stojí za to vidět. V r. 2013 bude i kulturním městem Evropy, dodává nás spolupracovník Jan Šmíd.
 • Ráj s ropnými vrty; Den mrtvých v Mexiku; slon a drak; Francie v proměnách času - Ráj s ropnými vrty (E. Chávez, V. Lopéz, M. Veselý). Jak slaví Den mrtvých v Mexiku? (A. Ugalde). Indie a Čína – slon a drak (Z. Štipl). Svět a migrace: Francie, země v proměnách času (D. Ašenbryl).
 • Výstup na Mont Blanc - Se zpravodajem Petrem Vavrouškou jsme si obuli horolezecké boty a pod dohledem vůdce Josefa Šimůnka vyšplhali na Mont Blanc.
 • Kanalizační systém Paříže - Paříž pod sebou skrývá ještě jedno “město“. Skládá se z klenutých chodeb, stok a tunelů. Do labyrintu kanalizačního systému nás zavedl zpravodaj Jan Pokorný.
 • Heřman - cesta za snem - \"Heřman - cesta za snem\", tak se jmenuje film, který dokumentuje cestu vozíčkáře Heřmana Volfa na handbiku z Prahy do Paříže. Spolu s ním bude hostem pořadu Světem křížem krážem režisér Miloslav Doležal.
 • Írán – Cena Homo Homini; Zemřít ukamenováním; Stopy kolonialismu (4) – Britská a francouzská Afrika; Čína v kosmu; Finské pohyby - Zaostřeno na Írán – Cena Homo Homini (Š. Pánek). Zemřít ukamenováním (F. Haerinejad). Stopy kolonialismu (4. díl) – Britská a francouzská Afrika (L. Kropáček). Čína v kosmu (T. Koukolík). Svět a migrace: Finské pohyby (D. Ašenbryl).
 • Slavíček: Bašta mezi žabožrouty. Jak Japonci nakupují. V Egyptě se na migraci zatím čeká - Bašta mezi žabožrouty (J. Slavíček). Japonsko (4. díl) - Jak Japonci nakupují a čeho si užívají? (M. Rychlík). Svět a migrace: V Egyptě se na migraci zatím čeká (D. Ašenbryl).
 • Zámky ve Francii - Jak vypadá zámek ve Francii, který svou krásou zastíníl i králův palác? Jaký byl osud jeho majitele? Poslechněme si v reportáži Jana Šmída.
 • Středověké městečko nedaleko Paříže - Podívali jsme do repliky středověkého městečka nedaleko Paříže, kde mají i cvičené orly. Podrobnosti nám přinesl zpravodaj Jan Šmíd.
 • Champagne - S reportérem Janem Šmídem jsme se podívali do kraje Champagne, kde žije také jedna z našich rodaček. Provedli nás tímto kouzelným krajem a ukázali tajemná zákoutí.
 • Zoologická zahrada nedaleko Paříže - Nedaleko od Paříže se nachází unikátní zoologická zahrada. Volně tu pobíhají divoké šelmy, sloni či zebry. Co je zde nejkrásnější zjišťoval, i od krajanů, zahraniční zpravodaj Jan Šmíd.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Antarktida a do Namibie (4), Korsika - Výprava na Antarktidu a do Namibie (4. část): Domorodé kmeny v Namibii (K. Wolf, J. Vozábová). Stereotypy: Korsika - \"ostrov cti\" (D. Ašenbryl).
 • Moje Francouzská kuchyně - Moje Francouzská kuchyně, to je název unikátní knihy od Augusta Escoffiera, který je považován za krále francouzských kuchařů. Zpravodaj Jan Šmíd si pro nás přichystal reportáž přímo z místa jeho narození.
 • Pierre-Auguste Renoir a jeho dům - Zavítali jsme do domu slavného impresionistického malíře Pierra-Augusta Renoira a pokusili se poodhalit, proč v něm velký umělec nechtěl bydlet, i když je architektonickým skvostem.
 • Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom navštívili Versailles a okusili výtečné, leč velice drahé pokrmy jedné luxusní restaurace. Dozvěděli jsme se, proč si náš zpravodaj Jan Šmíd myslí, že tam byl snad už každý Čech. Poslechněte si: Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom...
 • Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi pařížský hřbitov kde leží Louis Braille. Poslechněte si: Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi...
 • Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat se na kulturní i historické památky. Poslechněte si: Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat...
 • Nepálky se zbraní v ruce (B. Knotková-Čapková). Ekoautem do Indie (16. díl, S. Miler). "Ostrov cti" Korsika (D. Ašenbryl). Zapomenuté cesty Hanzelky a Zikmunda (7. díl, M. Janáč). Poslechněte si: Nepálky se zbraní v ruce (B. ...
 • Společně jsme s Janem Šmídem sledovali diskuzi o architektonické budoucnosti Paříže. Zajímalo nás jak se bude měnit tvář "kulturního centra Evropy". Poslechněte si: Společně jsme s Janem Šmídem sledovali...
 • Květinová města ve Francii jsou ukázkou všudypřítomné péče o své okolí. Zahraniční zpravodaj, Jan Šmíd, navštívil jedno z nich, Annecy. Francouzi se o něj naučili starat takovým způsobem, že už si to ani jinak nedovedou představit. Poslechněte si: Květinová města ve Francii jsou ukázkou...
 • Po stopách Amélie z Montmartru nebo za tajemstvím Šifry mistra Leonarda se vydal Jan Śmíd. Poslechněte si: Po stopách Amélie z Montmartru nebo za...
 • Při procházce Paříží by vás možná nenapadlo, že mnoho krásných budov francouzského kulturního dědictví, patří bohatým arabským obchodníkům. Zamýšlel se nad tím Jan Šmíd. Poslechněte si: Při procházce Paříží by vás možná...
 • Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence. Díky ní se do tohoto regionu vypravilo mnoho lidí. Po spisovateli tam pátral i Jan Šmíd. Poslechněte si: Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice