Itálie

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Italská ekonomika postupně překonává dosavadní dlouholetou stagnaci má tendenci vykazovat známky oživení.

V rámci italského území rovněž již tradičně existují významné regionální rozdíly v ekonomické úrovni, především mezi průmyslovým Severem na jedné straně a Středem + Jihem na straně druhé. V této souvislosti přetrvává profesní migrace Italů z jižních regionů na Sever, která sice může do jisté míry zmírnit problém nezaměstnanosti na Jihu, na druhé straně však může jižní italské regiony dlouhodobě oslabit odlivem části nejlépe kvalifikovaných skupin obyvatel. Ekonomické rozdíly mezi Severem a Jihem se následně významně odrážejí i na italské politické scéně. Ozdravení veřejných rozpočtů by mělo ve střednědobém horizontu garantovat mimo jiné přijetí penzijní reformy.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Pro rok 2007 předpokládá Institut ekonomického výzkumu a analýz (Istituto di Studi e Analisi Economica – ISAE) následující hodnoty ekonomického vývoje Itálie:

Růst HDP:                                                                                1,4 %

Inflace:                                                                                      2 %

Nezaměstnanost:                                                                        7,4 %

Veřejný deficit (poměr schodku veřejných financí k HDP):           4,2 %

Nárůst spotřebitelského indexu domácností:                             + 1,3 %

Dovoz zboží a služeb:                                                   + 3,2 %

Vývoz zboží a služeb:                                                   + 2,8 %

            Italský parlament schválil dne 2. srpna 2006 návrhy zákonů o větší liberalizaci výkonu svobodných povolání a některých služeb, předložený koncem června letošního roku na návrh ministra pro ekonomický rozvoj Pierluigi Bersaniho (takzvaný „Bersaniho balíček“). Liberalizace výkonu některých svobodných povolání vyvolala v průběhu července intenzivní protesty některých profesních skupin, kterých se týkala, především taxikářů a lékárníků.  

            Liberalizační Bersaniho reforma se dotkla následujících oblastí služeb:

            Taxislužba –rozšíření pravomocí místních samospráv ohledně poskytování licencí a možnosti nasazení dalších řidičů mimo držitele běžných licencí, v případě potřeby posílení, či poskytnutí licencí s dočasnou platností, možnost stanovení pevných tarifů na některých trasách (například z letiště do středu města), možnost kumulace několika licencí na provozování taxislužby a rozšíření možnosti výpomoci ze strany rodinných příslušníků.

            Lékárny –rozšíření možnosti prodeje léků mimo lékárny, například v síti supermarketů a dalších obchodů (s výjimkou prodejen potravin). Nesmí se však jednat o léky, prodávané pouze na lékařský předpis a příslušné prodejny musejí disponovat zaměstnancem s vysokoškolským vzděláním v oblasti farmacie. 

            Svobodná povolání – uvolnění minimálních sazeb, daných současnými tarify a zvýšení možnosti reklamy.

            Pojišťovací služby – uvolnění možnosti prodeje pojistek obchodními zástupci, kteří budou prodávat i další služby a další opatření s cílem zkrácení doby čekání na pojistné plnění.

            Výroba chleba– zjednodušení vydávání povolení pro pečení chleba a zrušení dosavadních množstevních omezení.

            Notáři –zrušení povinnosti realizovat prostřednictvím notáře prodej automobilů, motocyklů a lodí.

            Banky – zavedení povinnosti bankovních domů písemně informovat majitele běžných účtů o pohybech na kontě a možnost rušit běžné účty bez poplatků. Výše úroků na běžných účtech v Itálii bude muset odpovídat úrokovým sazbám, vyhlašovaným Evropskou centrální bankou.

            Veřejné služby – zrušena povinnost poskytovat licence na provozování veřejných služeb na základě rozhodnutí komisí, zřízených místními správami.

            Hospodářská soutěž – zavedení pokut ve výši 3-10% fakturované částky za porušování pravidel hospodářské soutěže.

            Místní daň z nemovitostí (ICI) – zrušení povinnosti samostatně podávat daňové přihlášení pro místní daň z nemovitostí a možnost pro vlastníky nemovitostí platit ICI spolu s běžnou daní z příjmu.

 

             „Bersaniho balíček“ je součástí strategie současné středolevicové vlády zvýšit prostřednictvím série liberalizačních zákonů výkonnost italské ekonomiky a dosáhnout větší vyrovnanosti státního rozpočtu. Navrhovaná opatření však vzbudila řadu negativních reakcí, především mezi profesními skupinami, kterých se nejvíce dotkne. Skutečnost, že italská vláda byla nucena částečně ustoupit v některých případech tlakům profesních svazů (především taxikářů) dokazuje,  že její pozice nejsou dostatečně silné na to, aby dokázala plně prosadit své záměry s cílem oslabit vliv svazů a zájmových skupin, které ochranářskými opatřeními jednají ve prospěch svých členů a často na úkor spotřebitelů.             

 

             „Bersaniho balíček“ je součástí strategie současné středolevicové vlády zvýšit prostřednictvím série liberalizačních zákonů výkonnost italské ekonomiky a dosáhnout větší vyrovnanosti státního rozpočtu. Navrhovaná opatření však vzbudila řadu negativních reakcí, především mezi profesními skupinami, kterých se nejvíce dotkne. Skutečnost, že italská vláda byla nucena částečně ustoupit v některých případech tlakům profesních svazů (především taxikářů) dokazuje,  že její pozice nejsou dostatečně silné na to, aby dokázala plně prosadit své záměry s cílem oslabit vliv svazů a zájmových skupin, které ochranářskými opatřeními jednají ve prospěch svých členů a často na úkor spotřebitelů.             

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

V dubnu roku 2006 zahájila svou činnost Smíšená česko - italská komise v oblasti dopravy, jejíž úkolem je konkrétní příprava společných projektů bilaterální spolupráce. Tato komise vznikla na základě Memoranda o porozumění a spolupráci, podepsaného v roce 2004 náměstky ministrů dopravy obou zemí. V oblasti dopravy úspěšné pokračují společné česko-italské projekty, například realizace pilotních italských projektů v ČR společností Grandi Stazioni (Hlavní nádraží v Praze a nádražní budovy v Karlových Varech a Mariánských Lázních). Italskou stranou bylo v rámci Memoranda přislíbeno vytvoření podmínek pro větší zapojení českých subjektů jako subdodavatelů pro projekty, realizované v ČR, v Itálii a na třetích trzích.

Hlavní oblasti společných projektů v rámci česko-italského Memoranda o porozumění a spolupráci v dopravě:

 • Získávání a plánování maxima investic do železničního sektoru
 • Dosažení interoperability (GSM-R) co nejdříve
 • Zlepšování technických a technologických podmínek v železniční infrastruktuře
 • Vysokorychlostní tratě
 • Zapojení do zahraničních sítí a koridorů
 • Public Private Partnership
 • Visuté lanové dráhy

1. Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

V Itálii existuje 5 základních typů institucí, jejichž posláním je sdružovat výrobní či obchodní firmy mající společné oborové zaměření či teritorium působnosti.

1. obchodní komory

2. průmyslové unie

3. asociace malého průmyslu

4. profesní svazy

5. smíšené bilaterální komory

ad 1.    obchodní komory (C.C.I.A.A.)

            Nejvýznamnějším institucionálním článkem v rámci italské ekonomické mikrosféry je síť provinčních obchodních komor (přesný název Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - v překladu Obchodní, průmyslová, řemeslná a zemědělská komora, zkratka C.C.I.A.A.), s povinným členstvím pro všechny firmy. C.C.I.A.A. se staly univerzálními "obchodními úřady", v jejichž rámci si podnikatelé "pod jednou střechou" vyřizují veškeré záležitosti spojené např. se změnou firmy, vydáváním průvodní dokumentace k exportním zásilkám, vyhledávání obchodních partnerů, účast na misích, seminářích atd.. Jejich kompletní, průběžně doplňovaný a aktualizovaný adresář je možno nalézt na internetu na www.camcom.it.

ad 2.    průmyslové unie

            Průmyslové unie jsou asociace s dobrovolným členstvím, zahrnující různé průmyslové obory, a to vždy v rámci teritoriální provinční kompetence (např. Unione Industriali della Provincia di Udine). Všechny průmyslové unie mají stejné logo (orlice na ozubeném kole) a jsou členem Konfederace průmyslových svazů v Římě (Confindustria). Tato instituce se z hlediska její role v ekonomice dala přirovnat ke Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kompletní adresář je možno nalézt na internetu na www. confindustria.it

ad 3.    asociace malého průmyslu (API)

            Asociace malého průmyslu (Associazione delle Piccole Industrie - zkratka A.P.I.) jsou dobrovolné instituce vždy v rámci provincie sdružující tzv. malé průmyslové podniky (obvykle do 10-15 zaměstnanců). Jejich oborové zaměření není limitováno. Jsou členem Italské konfederace malého a středního průmyslu v Římě (CONFAPI - Confederazione della Piccola e Media Industria). Jejich seznam je možno nalézt na internetu na www.confapi.it

ad 4.    profesní svazy (Associazione di categoria)

Profesní svazy jsou oborově přesně vymezené dobrovolné instituce, jejichž posláním je posilovat rozvoj daného odvětví bez omezení teritoriální příslušnosti - jsou zpravidla ustavovány na celonárodní úrovni.

ad 5.    smíšené bilaterální komory

            Smíšené bilaterální komory jsou ustavovány běžně jako dobrovolná sdružení průmyslových, výrobních nebo obchodních firem mezi 2 zeměmi - např. Italsko-česká obchodní a kulturní komora.

Nejdůležitější adresy :

CONFINDUSTRIA (Sdružení průmyslníků)

Viale dell´Astronomia, 30

00 144  Roma

CONFCOMMERCIO (Sdružení obchodu a turistiky)

Piazza G.G. Belli, 2

00 153  Roma

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (Asociace italských bank)

Piazza del Gesu, 49

00 186  Roma

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

(Asociace obchodních pojišťoven)

Via della Frezza, 70

00 186  Roma

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL´AGRICOLTURA ITALIANA

(Sdružení italských zemědělců)

Corso Vittorio Emanuele, II/101

00 186  Roma

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (Svaz italských obchodních průmyslových komor)

Piazza Sallustio, 21

00 187  Roma

DIPARTIMENTO DELLA DOGANA (Celnice - oddělení zákazníků)

Viale delle Province, 103

00 162  Roma

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, pobočka Terst (Dříve: Italská obchodní komora pro ČR s SR

Camera di commercio e dell´industria Italo-Ceca

Via S.Nicoló, 7

34121 TRIESTE

Adresy některých redakcí novin:

LA REPUBBLICA

Piazza Indipendenza, 11/B

00 185  Roma

IL SOLE-24 ORE

Via Lomazzo, 52

20 154 Roma

LA STAMPA

Via Marenco, 32

10 126  Torino

CORRIERE DELLA SERA

RCS Editori S.p.A. - Settore Quotidiani

Via Solferino, 28

20 121  Milano

Adresy vybraných ministerstev:

MINISTERSTVO EKONOMIKY A FINANCÍ (DIVIZE FINANCE)

Viale Europa 242

Roma

MINISTERSTVO EKONOMIKY A FINANCÍ (DIVIZE STÁTNÍ POKLADNY, ROZPOČTU  A EK. PLÁNOVÁNÍ)

Viale XX Settembre, 97

Roma

MINISTERSTVO EKONOMICKÉHO ROZVOJE

Via Molise, 2

00187 Roma

MINISTERSTV0 ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Viale America, 341

Roma

MINISTERSTVO DOPRAVY

Piazza della Croce Rossa, 1

Roma

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POLITIK

Viale XX Settembre, 20

Roma

 

Kontakty na české firmy, italské zástupce a distributory českých firem, afilace, společné podniky v zemi

 

Jablonex Italia s.r.l- (dříve: BIJOUX DE BOHEME ITALIA) 

Via Padova, 330

20 132  Milano

tel: 02 27201301, fax: 02 2564604

e-mail: bijouxde@bdbitalia.191.it

(bižuterie, vánoční ozdoby, strassové doplňky, atd.)

BORLA BOHEMIA s.r.l. (dříve: BOHEMIA RAPPRESENTANZE s.r.l.)

Viale Cirene, 4

20 135  Milano

tel: 02 54 00 10 10, fax: 02 54 00 10 20, 02 54 00 10 60

e-mail: info@bohemia.it, info@borla.net

www.bohemia.it, www.borla.net 

(sklo a skleněné výrobky)

UNIPETROL ITALIA s.r.l. ( do roku 2005:  ALIACHEM  ITALIA s.r.l.)

Via Locatell, 6

20 124  Milano

tel 02/66987232, fax 66985423

e-mail: aliachem.italia@aliachem.it

(chemické výrobky)

Bureau Veritas Czech Republic, spol s r.o.(dříve INSPEKTA)

Zastoupení v Itálii:

a)

Inspekta s.r.l.

Viale Monza, 1

20 125  Milano

tel: 02 2893724, fax: 02 2896921

e-mail: inspekta@tin.it

b)

Sedi Bureau Veritas Italia SpA

Viale Monza, 261

20 126  Milano

tel: 02 270911, fax: 02 2552980

e-mail: info.bv.italia@bureauveritas.com , sara.garavaglia@it.bureauveritas.com

http:://www.bureauveritas.it

(kontrola kvality zboží v zahraničním obchodě)

ITALSUG TRADE S.r.l.

Via Gran Sasso 1

20 131  Milano

tel: 02/29531112, fax: 29531328

e-mail: gabor@italsug.com

www.italsug.com

(potravinářské výrobky)

MEZ ITALIANA  S.p.a.

Via Padova 282

20 132  Milano

tel: 02/27207701, fax: 26300272

e-mail: fiser@mezitaliana.it

(dovozce a distributor elektromotorů a elektroventilátorů)

AUTOGERMA

Viale G.R. Gumbert, 1

37 137  Verona

tel: 045 8091478, fax :045 8091447

e-mail: jaroslav.simek@autogerma.it

www.autogerma.it

(automobily Škoda)

 

ČSA

Dott.Eugenio Ragusa

Torre Uffici

Aeroporto Leonardo da Vinci

00050 Fiumicino (Roma)

tel: 06 659 55 125,  fax 06 659 546 74

e-mail: rom@czechairlines.com

(letecká přeprava)

EMME EMME S.r.l.

Via Luigi Einaudi

22 077 Olgiate Comasco (CO)

tel: 031 990442, fax:  031 990442

e-mail: emme.srl@tin.it

www.emmeemmesrl.it

(obchodní zástupce - zemědělská technika, Zetor)

 

FONDERIA TIPOGRAFICA PAVESE - FTP S.r.l.

Via Montanari 5

27028 San Martino Siccomario (PV)

tel: 0382 498114, fax: 0382 498111

e-mail: info@f-t-p.it

www.f-t-p.it

(zástupce českých firem v oblasti polygrafické techniky)

 

KOH-I-NOOR ITALIA S.p.a.

Via dell´Artigianato

20 082 Binasco (Mi)

tel: 02 900 1151, fax: 02 900 115 45

e-mail: info@k-i-n.it

www.kin.it

(dovozce a distributor kancelářských potřeb)

PRAGOTECNA S.p.a.

Via XXX Ottobre 19

34 122 Trieste (TS)

tel: 040 363344, fax:040 364880

www.pragotecna.it

e-mail: info@pragotecna.it

(zástupce pro dovoz keramiky z ČR)

 

STIM TOOLS S.r.l.

Via A. Grandi 3 A/B

20 097 San Donato Milanese (MI)

tel: 02 5275551, fax: 02 5275881

e-mail: stimtools@libero.it

(dovozce a distributor průmyslového nářadí)

TAJMAC - MTM S.p.A.

Via Gran Sasso 15

20092 Cinisello Balsamo (MI)

tel: 02 66017878, fax: 02 66011457

e-mail: tajmac@tajmac-mtm.it

www.tajmac-mtm.it 

(zástupce v oblasti kovoobráběcích strojů)

 

VELVETA ITALIA S.p.A.

Via E. Barsanti 3

37 139 Verona (VR)

tel: 045 8510899, fax:  045 8510918

e-mail: info@velveta.it

www.velveta.it

(dovoz a distribuce metrového textilu)

TESCOMA S.p.A
Via Traversa Caduti del Lavoro 3
250 46 Cazzago San Martino (BS)
Italia
tel.: 030 7751394
fax: 030 7756693
e-mail: info@tescoma.ithttp://www.tescoma.com

(Italské zastoupení českého výrobce kuchyňského nádobí – společnost Tescoma a.s.)

  

K. KIEMSrl
Italia - 39011 Lana (BZ)
Via S. Margherita 2
tel. :  0473 561 354
fax :  0473 563 915
e-mail: info@birrekiem.com

www.birrekiem.com

(Společnost zastupující v Itálii zahraniční producenty piva, včetně českého Budvaru.) 

 

BirraCeca

Di Dagmar Poddana

Via Dei Caduti, 29

100 40 Givoletto (To)

Tel/fax: 011 994 7733

e-mail: info@birraceca.it

www.birraceca.it

(Dovozce českého piva – Bohemia regent a Becherovky, působnost v severní Itálii)

 

2. Nejdůležitější internetové adresy s informacemi o zemi

Úřad vlády:                                                     www.governo.it

MZV:                                                             www.esteri.it

PS:                                                                 www.camera.it

Senát:                                                             www.senato.it

Úřad pro ochranu hosp. soutěže :                    www.agcm.it

Italský statistický úřad (ISTAT) :                     www.istat.it

Ministerstvo zahraničního obchodu :                 www.mincomes.it

Ministerstvo financí :                                       www.finance.it, www.tesoro.it

Ministerstvo vnitra :                                         www.mininterno.it

Ministerstvo zdravotnictví :                              www.sanita.it

Ministerstvo ekonomického rozvoje:                www.minindustria.it, www.mincomes.it

Institut pro zahraniční obchod (ICE):                www.ice.it

Italské pošty :                                                  www.nettuno.it/fiera/posteitaliane/

Internetové adresy italských regionů :

Valle d`Aosta :                                                www.regione.vda.it

Veneto :                                                          www.regione.veneto.it

Emilia Romagna :                                             www.regione.emilia-romagna.it

Friuli-Venezia-Giulia :                          www.friuliveneziagiulia.com

                                                                       www.regione.fvg.it

                                                                       www.madeinfriuli.com

                                                                       www.friulionline.com

Liguria :                                                           www.regione.liguria.it

Lombardia :                                                    www.regione.lombardia.it

Piemonte :                                                       www.regione.piemonte.it

Toscana :                                                        www.regione.toscana.it

Trentino-Alto Adige :                           www.crtrentino-a-suedtirol.net

                                                                       www.provinz.bz.it

Abruzzo :                                                        www.regione.abruzzo.it

Basilicata :                                                       www.regione.basilicata.it

Calabria :                                                        www.regione.calabria.it

Campania :                                                      www.regione.campania.it

Lazio :                                                 www.regione.lazio.it

Marche :                                                         www.regione.marche.it

Molise :                                                           www.regione.molise.it

Puglia :                                                            www.regione.puglia.it

Sardegna :                                                       www.regione.sardegna.it

Sicilia :                                                            www.sicily.infcom.it

Umbria :                                                          www.regione.umbria.it

 

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Deníky a cestopisy

 • Dolomity - Brenta po tulácku. -

  Zkusíme letos Dolomity, povídá kámoš a tak je na mě, abych zas vedl přípravy i průběh cesty.

  Kam, kdy, jak, za kolik, na kolik a kolik ? To bývá osnova přípra

 • SARDINIE, typ pro přímořské tuláky. - Každoročně nás vnitrozemce láká pobyt u moře a mnozí jsou ochotni šetřit na takovou rodinnou dovolenou i několik měsíců. Existují však i způsoby, jak se moře doslova přesytit a př

Fotogalerie

Podcast

 • Sardinie očima Lenka Šumové - Lenka Šumová vypráví o Sardinii moderátorovi Vladimíru Krocovi.
 • Ledrenští Italové; Zrození Nepálu; Čínský právník Kao Č-šenga. - Slabost ledrenských Italů pro všechno české(T. Burianová), Z čeho se zrodil Nepál (A. Sehnalová), SvětOběžník - Případ čínského právníka Kao Č-šenga.
 • Medicína v rozvojových zemích; Indonésie: Země tisíců ostrovů a ostrůvků; Itálie a imigrace; - Věda a rozvojové země: medicína – 8.díl (J. Trachta). Indonésie: Země tisíců ostrovů a ostrůvků (M. Budiman). Svět a migrace: Itálie a imigrace - vzestup islámu? (D. Ašenbryl).
 • Povídání o Itálii se studentkou Veronikou Cekotovou - Kolegyně Stanislava Dufková nás “zavedla“ do Itálie prostřednictvím rozhovoru se studentkou Veronikou Cekotovou, která v této zemi nějakou dobu žila. Jak na ní vzpomíná?
 • Dolomity - Slibují 300 slunečných dní v roce, nabízejí množství kulinářských specialit, k hostům přistupují s mixem germánské pečlivosti a italské ledabylosti. Kolega Jan Kaliba nám poslal pomyslnou pohlednici přímo z Dolomit.
 • Vévodství Seburga - Evropa se nepřetržitě globalizuje a přesto existují státy, které usilují o samostatnost. Vědunka Lunardi, spolupracovnice ČRo 2 - Praha na Apeninském poloostrově, navštívila vévodství Seburga, o kterém dnes ví už jen málokdo.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Siena - Toskánsko - Vydali jsme se na jih Evropy, konkrétně do prosluněného Toskánska. Zvukovou pohlednici z města Siena nám poslala Bronislava Janečková.
 • Italská Modena - město parmazánu - Zavítali jsme do rušného města, kde se zrodila světoznámá automobilka Ferrari. Tím městem byla samozřejmě italská Modena. My se ovšem v reportáži soustředili na další lahůdku, kterou se může město chlubit, a tou je parmazán.
 • Zajeli jsme si do Itálie, kde se nachází město Urbino. Je to rodiště slavného italského malíře Rafaela Sanzia. Město se ale může pochlubit dalšími zajímavostmi, jak jsme se dozvěděli z reportáže Vědunky Lunardi. Poslechněte si: Zajeli jsme si do Itálie, kde se nachází...
 • Do italského kraje Abruzzo, postiženého zemětřesením, jsme se podívali se zahraniční zpravodajkou Vědunkou Lunardi. V městě L´Aquila nás čekaly nejen rozbořené domy, ale také vyděšená domácí zvířata. Poslechněte si: Do italského kraje Abruzzo, postiženého...
 • Společně jsme se s naší italskou spolupracovnicí přesunuli po ose času do antického Říma. Zavítali jsme konkrétně do Kolosea, kde se odehrává zajímavá expozice. Poslechněte si: Společně jsme se s naší italskou...
 • Astronom Karel Bejček se nedávno vrátil z Říma. Co ho tam nejvíce okouzlilo? Poslechněte si: Astronom Karel Bejček se nedávno vrátil z...
 • Sicilský ostrov Lampedusa je skutečným turistickým rájem. Vědunka Lunardi zjistila, že krásu ostrova by ale v budoucnosti mohl narušit nedostatek vody a "jistý" živočich. Poslechněte si: Sicilský ostrov Lampedusa je skutečným...
 • Liparské ostrovy, zejména Stromboli, dále Sicílie, Palermo a Etna jsou námětem rozhovoru Vladimíra Kroce s jachtařem Markem Polanem. Poslechněte si: Liparské ostrovy, zejména Stromboli, dále...

komentuj

Komentáře / diskuse

Šimon: poděkování (18.01.09 09:20)

Děkuji za informaci o Sardinii.Právě jsem zakoupil letenky na červenec. Jezdíváme stopem a tak věřím i že i po Sardinii to půjde.Doufám, že nás nesežerou komáři.
s.matous@volny.cz (reagovat)


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice