Kanada

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kanada patří mezi země, které se nejvýrazněji angažují v multilaterální diplomacii. Tento prvek je trvale zdůrazňován jako jeden ze základních v kanadské zahraniční politice. Kanada se zúčastňuje práce všech mezinárodních organizací, jejichž zaměření je pro zemi relevantní.

Kanada je mimo jiné členem následujících organizací:

 • OSN a organizace jejího systému
 • NATO
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
 • Organizace amerických států (OAS)
 • Commonwealth
 • La Francophonie
 • Světová obchodní organizace (WTO)
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • G-8 (G-7)
 • Fórum pro asijsko-pacifickou hospodářskou spolupráci (APEC)
 • Severoamerická zóna volného obchodu (NAFTA)
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)
 • Zanggerův výbor
 • Skupina jaderných dodavatelů (NSG)
 • Australská skupina (AG)
 • Kontrolní režim pro raketové technologie (MTCR)
 • Wassenaarské ujednání (WA)
 • Mezinárodní trestní tribunál (ICC)

Ve druhé polovině dubna 2005 došlo ke schválení a zveřejnění dlouho očekávané nové Kanadské zahraničněpolitické koncepce. V koncepci je nadále kladen silný důraz na multilateralismus, silněji než dosud je akcentován význam účasti kanadských ozbrojených sil v mezinárodních mírových operacích (včetně zajištění příslušných finančních, technických a lidských zdrojů) a zmenšení rozptylu kanadské rozvojové pomoci (při přibližně stejném objemu pomoci snížení počtu příjemců z více než 150 na cca 30 zemí). V oblasti spolupráce a dalšími zeměmi je největší důraz kladen na vztahy s USA, dále pak s Čínou, Indií, Brazílií, Ruskem a EU (v tomto pořadí). Zřejmě nejdůležitějším aspektem materiálu je, že Kanada poprvé v oficiálním materiálu rezignuje na své ambice být chápána jako tzv. „middle power".

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kanada je signatářem většiny multilaterálních úmluv, smluv a dohod; v řadě případů byla iniciátorem jejich přípravy - jako např. u tzv. Ottawské Úmluvy o zákazu použití, hromadění, výroby a šíření protipěchotních min a o jejich zničení, nebo u Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) v Haagu, jehož je Kanaďan Philippe Kirch současným předsedou.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

a) Platné smlouvy

 • Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, Londýn, 11. 11. 1924, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
 • Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských, Londýn, 11. 11. 1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930 Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.
 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15. 02. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb., 117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o vypořádání finančních otázek, Ottawa, 18. 04. 1973
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o koprodukci v oblasti filmu a videoprogramů, Ottawa, 25. 03. 1987
 • Memorandum o porozumění mezi Československou vládní komisí pro stíhání nacistických válečných zločinců a ministerstvem spravedlnosti Kanady, Praha, 12. 05. 1988
 • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů, Praha, 15. 11. 1990
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o vzájemné podpoře a ochraně investic, Praha, 15. 11. 1990, č. 333/1992 Sb.
 • Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací sjednané výměnou nót, Praha, 08. 06. 1994, č. 170/1994 Sb.
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kanady týkající se vojenských vztahů, Praha, 08. 08. 1994
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Ottawa, 22. 02. 1995, č. 69/1995 Sb.
 • Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích, Praha, 08. 03. 1996, č. 65/1997 Sb.
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Královskou kanadskou jízdní policií o spolupráci v oblasti zvyšování odborné kvalifikace a výcviku zaměstnanců Ministerstva vnitra České republiky a policistů Policie České republiky, Praha, 08. 03. 1996
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, Praha, 13. 03. 1996, č. 142/1999 Sb.
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kanady, zastoupeným Nouzovou připraveností Kanady, o spolupráci ve výměně informací o civilní nouzové připravenosti, Ottawa, 15. 10. 1996
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Ottawa, 14. 04. 1997, č. 20/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, Ottawa, 03.11.1997, č. 129/2000 Sb. m. s., 76/2003 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, Praha, 24. 05. 2001, č. 1/2003 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Praha, 25. 05. 2001, č. 83/2002 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, Praha, 24. 01. 2002, č. 1/2003 Sb. m. s.
 • Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, Québec City, 19. 02. 2002, č. 124/2003 Sb. m. s.
 • Správní ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, Praha, 04.12.2002, č. 125/2003 Sb. m. s.
 • Dohoda o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996 sjednaná výměnou nót, Praha, 28. 06. 2004, č. 120/2005 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, podepsané v Ottawě dne 22. února 1995 sjednaná výměnou nót, Praha, 22. 04. 2005, č. 67/2005 Sb. m. s.

b) Smlouvy, které doposud nevstoupily v platnost

 • Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vzájemné spolupráci při zamezování nelegální migrace, Praha, 08. 03. 1996
 • Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže,
  Ottawa , 23.11.2006
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice