Mexiko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

1.1. Oficiální název státu

 • Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)
 

1.2. Rozloha

 • 1 972 447 km , z toho souš 1 923 040 km (zhruba 25-krát rozloha ČR).

Mexiko má 4 538 km hranic s jinými státy (USA 3 326 km, Guatemala 962 km, Belize 250 km) a 9 330 km pobřeží

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 107,4 mil. - údaj z roku 2006.
 • Hustota zalidnění cca 53 osob/km čtvereční (Mexico D.F. 5.799 obyv./ km čtvereční).
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V uplynulé dekádě činil průměrně 1,72 %, s klesající tendencí v posledních letech (v letech 1990-1995 1,82 %, v letech 1995-2000 1,63%, v roce 2006 1,16%). Na přírůstku se podílejí převážně míšenci a Indiáni. Za posledních 20 let se mexická populace téměř zdvojnásobila (ještě v roce 1950 jen 25,9 mil, v roce 2000 již 97,4 mil, největší nárůst nastal v 80. a 90. letech). Metropolitní oblast Mexico City má oficiálně 20 mil. obyvatel, což ji po komplexu Tokio Yokohama (27,7 mil. obyvatel) staví do pozice druhého největšího města světa. Neoficiálně má však mnohem více obyvatel (25-28 mil.). Z jednotlivých mexických federálních států nejvíce obyvatel žije ve Státě Mexiko (Estado de México) 13,1 mil. obyvatel, dále následují Federální Distrikt (D. F.) 8,6 mil. obyvatel, Veracruz 6,9 mil. obyvatel, Jalisco 6,3 mil. obyvatel a Puebla 6,1 mil. obyvatel. Ve městech žije 75 % mexické populace.

Mexický roční index porodnosti v roce 2006 je odhadován na 20.69 dětí na 1000 obyvatel. Index úmrtí se ve stejném roce odhaduje na 4,7 úmrtí na 1000 osob. Tendence demografického vývoje, která z porovnání těchto údajů vyplývá je výmluvná. Jediným faktorem, který snižuje zmíněnou disproporci je záporný roční migrační faktor - 4,32 migrantů na 1000 obyvatel, tj. cca 462 tisíc osob, které opustí Mexiko V Mexiku se každoročně narodí 2,4 mil. živých dětí a zemře 420 tis. osob, drtivá většina z nich do USA. Podle počtu obyvatel je Mexiko v současné době 11. zemí světa s tím, že časem předstihne Japonsko, které roste tempem pouhých 0,2 % ročně. Samotné Mexiko naopak v dohledné době předstihnou Filipíny rostoucí tempem 2,1 % ročně. Poslední mexické sčítání lidu stálo 29,8 miliardy MXN, t. j. cca 30 USD na osobu.

 

1.5. Národnostní složení

Nejpočetnější skupinou jsou indiánsko - hispánští míšenci (cca 59 %), obyvatelstvo evropského původu představuje cca 23 %, etničtí Indiáni 17 % a ostatní cca 1 %.

 

1.6. Náboženské složení

 • Katolické (89 %), protestantské (6 %), židovské (méně než 1 %).
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Španělština
 • ostatními nejčastěji používanými jazyky jsou angličtina, náhuatl, tzotzil, ostatní mayské dialekty.
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Mexiko je federální republika, má 31 států s omezenou samostatností (guvernér, vláda, parlament), a tzv. Federální distrikt v čele s předsedou vlády hlavního města (na území Federálního distriktu leží podstatná část hlavního města) a 2431 obcí.

Jména jednotlivých států:

 • Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas, Federální distrikt: Distrito Federal (D. F.).

Hlavní město je Ciudad de México, které má neoficiálně cca 25 mil. obyvatel, z toho administrativně federální distrikt (zkratka D. F). cca 9 mil. obyvatel. Hustota osídlení zde činí 5799 obyvatel/km .

Další velká města jsou: Guadalajara (cca 5 mil. obyvatel), Monterrey (cca 3 mil. obyvatel), Puebla (cca 2 mil. obyvatel), León (cca 2 mil. obyvatel),Toluca (cca 2 mil obyvatel) Ciudad Juárez (cca 1 mil. obyvatel),Tijuana (cca 1 mil. obyvatel),Cuernavaca (cca 1 mil. obyvatel), Torreón (cca 1 mil. obyvatel), Culiacán (cca 1 mil. obyvatel).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou je mexické nové peso (zkratka MXN), dělí se na 100 centavů (centavos), zejména v turistickém sektoru jsou při placení někdy přijímány i USD.

Během listopadu 2006 se kurz pohyboval na úrovni cca 11,00 Pesos/USD).

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

a) Státní svátky
1. ledna Nový rok
6. ledna Tři králové
2. února Den Candelarie
5. února Den ústavy
24. února Den vlajky
21. března Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
březen-duben Velikonoční týden (před českým pondělím velikonočním) - čtvrtek a pátek jsou svátky
1. května Svátek práce
5. května Výročí bitvy u Puebly
1. září Zpráva o stavu národa
16. září Den nezávislosti
12. října Den rasy (Objevení Ameriky)
1. listopadu Den všech svatých
2. listopadu Památka zesnulých
20. listopadu Den revoluce
12. prosince Svátek Panny Marie Guadalupské
25. prosince Vánoce

b) Pracovní doba
Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu od 9:00 nebo 9:30 hod. do cca 19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14:00 do 16:00 hod. Na severu země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13:00 hodiny. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9 do 13:30 hodin, některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne od 16 do 18 hodin.

c) Prodejní doba
Oficiální otevírací doby v Mexiku neexistují, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9 – 10 hodin do 19 – 20 hodin. V době od 14 do 16 hodin bývá polední přestávka

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V oblasti státních licitací/tendrů spolupracovat na bázi vybraných zástupců. Nutno zakoupit vždy informační podmínky pro licitaci, bez nákupu nelze nabízet a účastnit se licitací/tendrů. Licitační podmínky je nutno vyplnit bezezbytku, nelze vynechat žádnou z položek. V místě je běžná provize, vyplácená mnohdy předem. Prakticky všechny doklady jsou v jazyce španělském, vč.nabídek a informační korespondence. Styk s orgány státní moci je rovněž v jazyce španělském. Pro dovoz a vývoz zboží a peněz je nutno konzultovat celní a devizové předpisy, totéž se týká přímých zahraničních investic.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v úrovni vybavení i kvalifikace personálu. Soukromé kliniky jsou na vysoké úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR nedostupné. ČR nemá s Mexikem uzavřenou žádnou dohodu týkající se případného vzájemného poskytování zdravotní pomoci bez úhrady. Náklady na tuto péči jsou v Mexiku velmi vysoké a to i v zařízeních nižší kategorie (např. několikadenní pobyt se zlomenou nohou a základní ošetření v nemocnici Červeného kříže stojí kolem 700 USD, případné operace a pobyt v dražších zařízeních s kvalitnějším personálem dosahují astronomické výše).

V této souvislosti plně doporučujeme před cestou do Mexika uzavřít zdravotní pojištění vč. pojištění pro případ úmrtí (převoz pozůstatků do ČR se pohybuje kolem 200 000 Kč). Některé soukromé dražší lékařské kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatan, Acapulco aj.), odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a akceptují pouze platbu v hotovosti.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dnem 25. ledna 2000 byla zrušena vízová povinnost pro držitele diplomatických, služebních/úředních a cestovních pasů obou zemí. Bezvízový turistický pobyt na území druhého státu je omezen do 90 dnů. Doporučuje se informovat migrační úředníky na hranicích o počtu dnů, které zde turista hodlá strávit.

Lze se bez obav pohybovat v tzv. příhraničním pásmu USA/Mexiko tj. pásmu od hranic USA do hloubky cca 30 km směrem do mexického vnitrozemí, je nutné však být připraven na konci tohoto pásma na podrobné pasové a celní kontroly. Je nutné dále počítat, že v této oblasti (zejména ve městěch Tijuana, Mexicali, Reynosa aj.) je zvýšená kriminalita (drogy, prostituce atd.).

Pro dovoz a vývoz zboží je nutno konzultovat celní a devizové předpisy. Vývoz hotových peněz z Mexika je limitován do částky 10 000 USD. Je přísně zakázáno vyvážet jakékoliv druhy rostlin, semínek, minerálů a archeologických předmětů bez předchozího povolení (hrozí několik let vězení). Je rovněž přísně zakázán dovoz a distribuce jakýchkoliv drog.

K zapůjčení automobilu je třeba mezinárodní řidičský průkaz. Při řízení motorových vozidel se doporučuje značná opatrnost. Cestovat v noci po některých silnicích se nedoporučuje. V Mexiku existuje velmi hustá a levná síť kvalitních autobusových linek; vzhledem k rozlehlosti země lze k cestování po Mexiku využít i dražší leteckou přepravu.

Napětí v elektrické síti v Mexiku je 110 V (stejně jako v Kanadě a USA). Je proto výhodné používat elektrospotřebiče s přepínáním 110 – 230 V/50 – 60 Hz. Adaptér na americký typ zásuvky lze zakoupit v ČR i Mexiku.
Televizní signál v Mexiku je podobně jako v USA typu NTSC, tedy odlišný od evropského PAL/SECAM.

České mobilní telefony (pokud nejsou tří pásmové, nebo satelitní) v Mexiku nefungují.

Všechny míry a váhy odpovídají českému metrickému systému.

Při pobytu v hlavním městě působí na lidský organismus, zvláště během aklimatizačního období, vysoká nadmořská výška (2240 m n.m.). Chronickým a velmi nepříjemným problémem mexického hlavního města je silné znečištění vzduchu. Při pobytu v Mexiku, zejména ve velkých aglomeracích v čele s hlavním městem, je třeba mít neustále na paměti vysokou míru kriminality.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu a nestravovat se v pouličních kioscích.
Očkování - podle doporučení hygienické stanice v ČR (pro návštěvu některých oblasti, např. vnitřní Yucatán, Chiapas) se doporučuje očkování proti hepatitidě (A/B). Na cesty po Mexiku se doporučuje přibalit si protiprůjmové léky, vitamíny, případně repelenty odpuzující hmyz.

Podnebí: je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí; podnebí je velmi závislé na nadmořské výšce. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle koncem května a končí koncem září/začátkem října.

V Mexiku se lze, bohužel velmi často, dostat do situace, kdy je vyžadován úplatek (to platí v plné míře i o policii).

Úředním jazykem je španělština; anglicky se lze domluvit jen v dražších hotelích a ve významných archeologických lokalitách; na venkově se lze dohovořit jen španělsky (v některých oblastech států Chiapas, Oaxaca i Yucatán se hovoří jen mayskými dialekty).

Pracovní doba v Mexiku se liší v závislosti na regionu a typu organizace. V hlavním městě mají úřady pracovní dobu od 9:00 nebo 9:30 hod. do cca 18:00 či 19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd (cca od 14:00 do 16:00 hod.). Banky jsou otevřeny obvykle do 14:00hod, některé pobočky větších bank i od 16:00 do 18:00 hod.

Oficiální prodejní doba v Mexiku neexistuje, obvykle jsou obchody otevřeny od 9:00 či 10:00 hod. do 19:00 nebo 20:00 hod. Větší supermarkety a obchodní domy jsou otevřeny nepřetržitě od 9:00 do 20:00 hod. (i do 22:00 hod.) a to i v sobotu, neděli i o svátcích.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V současné době nejsou v Mexiku oblasti se zvýšeným politickým rizikem, avšak nedoporučuje se z bezpečnostního hlediska (mimořádně vysoká kriminalita) cestovat po jižních příhraničních oblastech Chiapasu/Guatemala (loupežné přepady ze strany organizovaných kriminálních band (tzv. maras) i ozbrojené útoky ze strany ilegálních migrantů ze zemí Střední i Jižní Ameriky), dále ve vnitrozemských zalesněných oblastech státu Guerrero, kudy vede jedna z hlavních tras pašování drog z Kolumbie do USA, a některé pouštní oblasti států Sonora a Chihuahua (zvýšená zdravotní rizika). V druhé polovině roku 2006 se rozhořel sociálně - politický konflikt ve státě Oaxaca.

Mexický čas předchází o 7 hodin oproti středoevropskému ( v Mexiku se obdobně jako v ČR mění 2x do roka čas). Některé oblasti na severu a západě mají místní posun (tzv. kalifornský čas o 1 až 2 hodiny).

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

ZÚ ČR v Mexiku: Embajada de la República Checa en México
Adresa: Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México D.F. (Distrito Federal)
telefon: +52-55-55312544 nebo 55312777
fax: +52-55-55311837
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
Webová stránka: www.mzv.cz/mexico

Stálá diplomatická/konzulární služba-mobilní telefon: 21092399
Poznámka: Z místní pevné linky na mobil je nutné vytočit 044-55 + 8 digitálních čísel, z mobilu na mobil jen 55 + 8 digitálních čísel. Pro mezinárodní volání na mobil je nutné točit +52-1-55+ 8 digitálních čísel.
Úřední konzulární hodiny pro veřejnost jsou pondělí-středa-pátek od 9:00 do 12:00 hod.
Z letiště je spojení buď taxíkem (cca 170 Pesos tj. 16 USD) nebo metrem (2 Pesos, možnost přestupu), výstupní stanice Polanco (červená trasa).
Z centra města (Zócalo, katedrála, Národní palác) opět buď taxíkem (cca 50-70 Pesos) nebo tzv. kolektivním taxíkem (pesero) s vyznačenou trasou (směr Chapultepec a dále Polanco) nebo metrem (výstupní stanice Polanco).

Seznam Honorárních konzulátů ČR v Mexiku

Honorární konzulát (HK) v Guadalajaře, stát Jalisco
Konzul: p.. Yaromir Nechyba Feireizl
Konzulární působnost: státy Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí a Zacatecas
Adresa: Avenida Libertad No. 1722-A
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco
Telefon: +52-33-38272354
Fax: +55-33-38272354
Mobil: 01- 33- 34900295
e-mail: ynechyba@prodigy.net.mx
Úřední hodiny: pondělí-pátek od 1030 do 14,00 a od 16,00 a 20,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci)

HK v Monterrey, stát Nuevo León
Konzul:: pan Radko Tichavský
Konzulární působnost: státy Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila
Adresa: Pabellón Tec, Ave Garza Sada No. 427 Sur, Local 20, Planta alta, Colonia Altavista, 64840 Monterrey, Nuevo León
Telefon:/Fax: +52-81-83691605
Mobil: 01-81-89989886 a 01-81-89989888
E-mail: consulado@unet.com.mx
Úřední hodiny: pondělí-pátek od 09:00 do 13:00 a od 14:00 a18:00 hod. (jinak po předchozí konzultaci)

HK v Tijuaně, stát Baja California
Konzul: p. José Antonio González Ibarra
Konzulární působnost:| státy Baja California, Baja California Sur, Sonora a Chihuahua
Adresa: Blvd. Fundadores No. 2951 „B", Colonia Juárez, C.P. 22150 Tijuana, Baja California
Telefon: +52-664-6849732
Fax: +52-664-6848286
Mobil: 0016199809696
e-mail: tijuana@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí-pátek od 09,30 do 15,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci).

Poznámka: místní čas v Tijuaně předchází o 2 hodiny před mexickým (tj. - 9 hodin oproti českému)

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Mexiku bylo dne 11.5.2006 otevřeno zastoupení CzechTourismu.


Adresa: Oficina de Turismo de la República Checa - CzechTourism
Kepler 101, Col. Nueva Anzures
11590 México, D.F. México
Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com
Webová stránka: www.CzechTourism.com

Na konci října 2006 byla oficiálně otevřena kancelář CzechTrade.


Adresa: CzechTrade
Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures,
Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11590, México D.F. (Distrito Federal)
Tel./Fax: +52-55-47771121
E-mail: mexiko@czechtrade.cz
Webová stránka: www.czechtrade.cz

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • široké spektrum informaci o Mexiku: www.mexico.com, www.mexonline.com
 • informace o krajanech v Mexiku: www.krajane.net
 • ambulance a požárníci: 080
 • policie (ochrana obyvatel): 55703503 a 55701910
 • policie pro čtvrť Polanco 55801922 a 55801713
 • požární sbor (centrála) 57683477
 • hlavní letecké společnosti:
 1. Aeroméxico: 51334000
 2. Lufthansa: 52300000
 3. Air France: 018001234660
 4. KLM 52795390
 5. British Airways: 53870300
 • informace o telefonních číslech: 040
 • taxislužba 52802181
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice