Řecko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Řecká republika (Elliniki  Dimokratia)
 

1.2. Rozloha

 • 131.957 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 11.125
Rok1830*1920194019512000200120022003200420052006
Počet obyv. (mil.) 0,753 5,016 7,344 7,632 10,903 10,931 10,968 11,006 11,040 11,082 11,125

Zdroj:Řecký statistický úřad (ESYE)

Poznámka:*         vznik samostatné Řecké republiky po čtyřech stoletích Otomanské vlády

Vývoj počtu obyvatel souvisí také se změnami hranic novodobého Řecka. 

Hustota obyvatel na km2 : 82,9
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva :

 • obyv. nad 15 let: 9.258.100
 • muži: 4.450.300
 • ženy: 4.807.800 pracovní síla : 4.503.500
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Maximum od r. 1970: r.1978 = 1,54 %
 • Současný přírůstek zákonného počtu obyvatel: pouze 0,5 %
 • Od roku 1991 činí přírůstek celkově 6,9 %, je tvořen převážně ekonomickými přistěhovalci
 • Do roku 2015 má dosáhnout počet obyvatel 11,4 mil.
 • Demografické složení obyvatelstva: 50,4% žen; 49,6% mužů
 

1.5. Národnostní složení

Oficiálně není uznána žádná národnostní menšina i když statistiky vykazují muslimskou menšinu turkického, pomackého a romského původu; odhaduje se, že v zemi je již přes 1 mil. imigrantů z Albánie, Bulharska, Rumunska, Asie i Afriky, z nichž necelá polovina je registrována u místních úřadů.

 

1.6. Náboženské složení

 • Řecká ortodoxní církev (97,5%)
 • muslimové (1,7%)
 • ostatní (0,8%)

Religiozita je vysoká, církev má významné postavení a vliv ve společnosti.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • úřední jazyk: novořečtina
 • nejčastěji používané jazyky: angličtina, francouzština
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění země

Řecko je rozděleno na 13 regionů (v jejich čele stojí vládou jmenovaní generální sekretáři), které jsou dále rozděleny na 51 prefektur. K vytvoření regionů došlo přijetím zákona č.1622/1986 (článek 61) o místní samosprávě, regionálním rozvoji a demokratickém plánování a zákona č.2503/1997 o správě, organizaci, personálním obsazení regionů a úpravě dalších otázek místní samosprávy, které regionům daly ráz jednotného decentralizovaného útvaru státní správy s vlastními zaměstnanci, službami a s vlastním rozpočtem. Region je tudíž z finančního hlediska samostatnou jednotkou.

Místní samospráva

Orgány místní samosprávy prvního stupně jsou městské a obecní úřady. V čele městských úřadů stojí starostové, v obecních úřadech jsou nejvyššími představiteli předsedové. Starostové a předsedové jsou voleni každé čtyři roky v přímých volbách (volby se konají vždy druhou říjnovou neděli; nově zvolení starostové, stejně jako prefekti, nastupují do úřadu 1. ledna následujícího roku). Orgány místní samosprávy druhého stupně jsou prefektury, v jejich čele stojí prefekti, rovněž volení přímo v komunálních volbách na čtyři roky.

Tyto dva stupně místní samosprávy (tj. městská a obecní zastupitelstva a prefektury) fungují formálně samostatně a na sobě nezávisle. Prefektům nepřísluší dohled nad městy a obcemi. Starají se o záležitosti na úrovni prefektury (především vydávají správní rozhodnutí – např. povolení k podnikatelské činnosti, stavební povolení, sleduje dodržování hygienických předpisů, apod.).

Jak bylo uvedeno výše, v čele městských úřadů-radnic stojí starosta, zastupovaný místostarostou, zatímco na obecních úřadech jsou to předsedové a místopředsedové. Starostové a předsedové zastupují svá města a obce v místních svazech měst a obcí (v rámci jednotlivých prefektur), jejichž smyslem je lepší spolupráce a koordinovaný postup při řešení problémů, se kterými se místní samospráva potýká. Členství v těchto svazech je povinné. Ústředními centrálami těchto svazů je KEDKE – Ústřední svaz měst a obcí (www.kedke.gr) a ENAE – Svaz prefektur Řecka (www.enae.gr).

Dnes tvoří orgány místní samosprávy 914 městských a 120 obecních úřadů. Na tento počet byly zredukovány z dřívějšího celkového počtu kolem 5 400 v souladu se zákonem č. 2539 o slučování orgánů samosprávy prvního stupně a jejich decentralizaci z roku 1997. Orgány místní samosprávy jsou právními subjekty veřejného práva a jsou po správní i finanční stránce samostatné. Znamená to, že mají svá práva a povinnosti, svůj majetek, svůj rozpočet a své zaměstnance. Finanční možnosti samozřejmě zásadním způsobem rozhodují o jejich fungování, a proto nad zabezpečením nezbytných finančních zdrojů dohlíží stát, který mj. umožňuje výběr poplatků a některých daní (např. daň z nemovitostí).

V kompetenci místních orgánů je řešení a prosazování tzv. místních záležitostí, které se týkají společných zájmů občanů. Rozsah a různé kategorie místních záležitostí, stejně tak jako jejich rozdělení na jednotlivé stupně jsou určeny zákonem. Konkrétní aktivity, které patří výhradně do kompetence orgánů místní samosprávy prvního stupně, vymezuje Městský a obecní kodex  (nejnovější vstoupil v platnost 1.1.2007). Patří mezi ně mj. výstavba, udržování a zlepšování společně užívaných městských a obecních prostorů (parků, náměstí, ulic a cest apod.), udržování čistoty a sběr odpadu, udržování školních budov, výstavba a udržování mateřských školek a zdravotních ústavů atd.

 Zcela zvláštní správní jednotkou je tzv. mnišská komunita na hoře Athosu „Agion Oros". Vstup na toto území je povolen pouze osobám mužského pohlaví na základě zvláštního povolení, které vydává MZV Řecka v Athénách nebo v Soluni Ministerstvo pro Makedonii a Thrákii.

Hlavní město:

 • Athény - spolu s Pireem a předměstími 3.764.000 obyvatel.

Další významná města:

 • Thesaloniki (Soluň) - Makedonie (1.048.000)
 • Patras - severní Peloponés (165.000)
 • Volos západní Thesálie (127.000)
 • Irakleion (Heraklio) - Kréta (120.000)
 • Larisa - střední Thessálie (111.000)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • do 1. 1. 2002 - drachma, zkratka měnového kódu ISO = GRD. 1 GRD = 100 lepta
 • od 1. 1. 2002 - EURO - pevný kurz 340,75 GRD za 1 EURO
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státními svátky jsou:

 • 25. březen (Den nezávislosti) - připomíná datum 25. 3. 1821, kdy byl zahájen národně osvobozenecký boj proti turecké nadvládě
 • 28. říjen (tzv. Den „OCHI", tedy Den „NE") - připomíná řecké odmítnutí italského ultimáta na "právo vstupu a přechodu" fašistických vojsk v roce 1940, kterým byla zahájena řecko–italská válka

Dalšími svátky a dny volna jsou:

 • Nový rok (1. leden)
 • Svátek práce (1. květen)
 • 17. listopad (výročí povstání proti vojenské diktatuře na Athénské polytechnice)
 • Vánoce (25.–26. prosinec)

Nejdůležitější náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu:

 • 6. leden - svátek Theofania spojený s "žehnáním vod"
 • Velký pátek a Velikonoční pondělí
 • 15. srpen - svátek Panny Marie

Poznámka: Téměř ve všech oblastech Řecka se slaví ještě místní náboženské svátky.

V Řecku jako ve většině zemí jižní Evropy se dodržuje v létě doba poledního klidu, která je zákonem stanovena na 14:30 až 17:00 hodin. Úřady, obchody a podniky pracují jen v omezené míře, provoz v ulicích je obvykle menší.

Normální pracovní doba zejména v obchodech začíná obvykle dopoledne kolem 9:00 hod. a končí ve 14:00 hod. Odpoledne většinou začíná po 17:00 hod. a končí ve 21:00 hod. Podniky a úřady si pracovní dobu určují individuálně v rámci stanoveného rozmezí. Pracovní doba na ústředních orgánech (např. na Ministerstvu zahraničních věcí či na Ministerstvu hospodářství a financí) je od 7:30 do 16:00 hod., jednání se však nedoporučuje dříve než po 10:00 hod. V obchodech mimo supermarkety se střídají krátké (pondělí a středa do 15 nebo 17 hod.) a dlouhé dny (úterý, čtvrtek, pátek do 19 až 21 hod.). V sobotu je otevřeno do 14,00 hod., v supermarketech až do 18:00 hod. V neděli jsou obchody zavřené.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Řekové vždy vynikali v obchodu. Zakládají si na tom, že svět se od nich po tisíciletí učil ať již v období antiky, nebo z dob byzantské říše. Projev respektu a zájmu o minulost i současnost Řecka může být proto významným prvkem obchodního jednání. Dobou temna je ovšem doba 400 let turecké nadvlády do roku 1821, která přerušila kontinuitu slavné "řecké" historie. Přes viditelné zlepšení v řecko-turecké relaci je nutné zachovat zdrženlivost při diskusích o Turecku.

Pohostinnost je rysem řecké národní povahy, druhá strana ji však musí umět ocenit. Emotivnost vnímání může vést rychle do krajních pozitivních i negativních extrémů. Při jednání se nedoporučuje spěch, nátlak, přemlouvání a projevy nadřazenosti.

Zároveň je nutno mít zejména při úvodních jednáních na paměti, že Řekové jsou výborní řečníci. Nezbytným předpokladem úspěchu je proto opatrnost a též nutnost dostatečně si ověřit skutečnou solidnost firmy.

 

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků dle pojištění. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vstup a pobyt na území Řecka

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti (jedná se o občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, vydané po roku 2000, pokud nemají oddělenu vyznačenou část). Nedoporučuje se, aby občan ČR mladší 15, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze. Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území.

Při pobytu delším než 3 měsíce by měli občané EU požádat o povolení k pobytu, které je vydáváno formou průkazu (tzv. „Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E.K."/ „Residence permit for a national of a member state of the E.E.C."). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie. Poplatek za vydání povolení k pobytu je zanedbatelný (pohybuje se okolo 1 €).

U řidičů se vyžaduje platný řidičský průkaz, technický průkaz a zelená karta. Mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován.

Specifika země:

Řecko je pohostinnou zemí přivyklou na velké množství cizinců, kteří přijíždějí za účelem poznání i rekreace. Zvláštní bezpečností rizika zde návštěvníkům nehrozí, přesto je třeba upozornit na některá specifika.

Provoz na komunikacích

 • Provoz na komunikacích, zejména ve velkých městech či rekreačních zónách, bývá značný a nejsou v něm vždy uplatňována pravidla obvyklá ve středoevropských měřítkách. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek. Zejména v letních měsících je na komunikacích velké množství dvoustopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné mít stále na zřeteli tyto účastníky provozu.
 • Pravidla silničního provozu tolerují (tzn. pouze pokutují) požití alkoholu do 0,2 ‰ u profesionálních a nových a do 0,5 ‰ u ostatních řidičů. Nová pravidla silničního provozu podstatně zvýšila pokuty jak za požití alkoholu, tak za další přestupky.
 • Na hlavních dálničních tazích se platí pro konkrétní úseky dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují mezi 2 a 3 EUR.

Bezpečnost

 • Přesto, že Řecko lze obecně považovat za bezpečnou zemi, několik posledních let dochází k nárůstu kriminality, zejména ve formě pouličních krádeží a jiné drobné majetkové trestné činnosti. Pozornost zlodějů se soustřeďuje zejména na turistická místa s velkým počtem lidí, věci odložené bez dozoru na pláži. Zaznamenány jsou také krádeže v ubytovacích zařízeních. Doporučuje se neponechávat cennosti a doklady v motorovém vozidle, větší finanční částky vždy uschovat v hotelových úschovách, případně na několika místech a vždy odděleně od ostatních dokladů.

Další upozornění a doporučení

 • Doporučuje se nepodceňovat místní klimatickou náročnost, která s sebou nese mnohdy rizika náhlých příhod či úrazů, a dodržovat alespoň obecné zásady (tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy apod.).
 • Je nutno upozornit na to, že v Řecku nejsou povoleny pohřby žehem a převoz těla do ČR je v případě absence pojištění pro případ úmrtí velmi nákladnou záležitostí.
 • Volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno. Nedoporučuje se cestování do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic.
 • Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením. Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty a porušení tohoto zákazu je velmi tvrdě postihováno.
 • Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.
 • Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům starším 18 let, ženy nemají vůbec přístup. O povolení návštěvy je třeba požádat předem. S žádostí o vyřízení povolení ke vstupu je možno se obrátit na Honorární konzulát ČR v Soluni.
 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Řecko patří z hlediska kriminality stále k jedněm z nejbezpečnějších zemí. Oblasti, které by z tohoto hlediska mohly být považovány za „horší" patří velké aglomerace, zejména vybrané oblasti Athén. Rostoucí kriminalita je přičítána zvýšenému počtu přistěhovalců, zejména z balkánských zemí (více než polovinu všech cizinců v zemi tvoří Albánci).

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Řecko uznalo Českou republiku v den jejího vzniku a k 1.1.1993 byly mezi oběma státy navázány diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

Velvyslanectví České republiky v Řecké republice /Řecky: Presveia tis Tsechikis Dimokratias stin Elliniki Dimokratia, odos Georgeiou Seferi 6, Palaio Psychiko, Athina/ má působnost pro celé Řecko:

Velvyslanectví České republiky v Řecku

Embassy of the Czech Republic in Greece
6, George Seferis Str.
154 52 Palaio Psychiko- Athens
Tel: 0030 210 671 37 55, 671 97 01, 672 53 32 (konzulární odd.)
Fax: 0030 210 671 06 75
e-mail: athens@embassy.mzv.cz

Honorární konzuláty:

V zemi nepůsobí žádný generální konzulát, pouze honorární konzuláty.

Honorární konzulát České republiky v Soluni/Thessaloniki (konzulární obvod severní Řecko čili provincie Makedonie a Thrákie)
8, Plutarchou
546 33 Thessaloniki
Honorární konzul: pan Nikolaos Bumbaris (od r. 1994)
Tel: 0030 2310 267041
Fax: 0030 2310 266415

Honorární konzulát v Pireu
98, Naiadon Str.
175 62 Palaio Faliro - Athens
Honorární konzul: pan Andreas Lionis
Tel: 0030 210 98 13 351
Fax: 0030 210 98 81 606

Honorární konzulát v Herakliu (konzulární obvod Kréta a Santorini)
50, Giamalaki & Sof.Venizelou
712 02 Iraklio
Honorární konzul: paní Maria Nistazaki
Tel: 0030 2810 22 28 52
Fax: 0030 2810 24 23 73

Honorární konzulát Rhodos (konzulární obvod Rhodos a Kos)
Capsis Hotels, Leoforos Triandona Ixia
851 00 Rhodes
Honorární konzul: paní Dia Capsis
Tel.: 0030 22410 78020
Fax: 0030 22410 20900

Pokud jde o Athény, jako dopravní spojení z letiště do centra města lze využít příměstský vlak, ze kterého lze v Athénách přestoupit na metro, autobusové spojení nebo taxi. Využití taxislužby z letiště do centra Athén vyjde na nejméně 30 EUR.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Dne 3. 3. 2005 byla se společností Goldair podepsána dohoda o zastoupení Czech Tourism v Řecku. Adresa je následující:

Czech Tourist Authority - Czech Tourism
15, Panepistimiou Ave.
105 64 Athens
tel.: +30 210 - 3229118 / 3238086
fax: +30 210 - 3239982

www.CzechTourism.com

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Tísňové volání 112
 • První pomoc 166
 • Lékařská pohotovost 1016
 • Policie 100
 • Turistická policie 171
 • Hasiči 199
 • Lesní požáry - hasiči 191
 • Přístavní policie 108
 • Informace o službě konajících lékárnách a nemocnicích 1434
 • Centrum pro otravy 210-779 3777
 • ELPA - silniční asistence 10 400
 

1.18. Internetové informační zdroje

Velvyslanectví ČR v Řecku: www.mzv.cz/athens

Linky na stránky řeckých ministerstev je možné nalézt na stránkách vlády: www.government.gr

Tisková agentura Athens News Agency: www.hri.org

K rozšíření vzájemných obchodních kontaktů doporučuje ZÚ Athény využívat také služeb nově vzniklé Česko-řecké komory (dále jen Komora). Vedle obchodní a právní poradenské činnosti pro řecké a české společnosti je hlavní náplní Komory pořádání prezentačních akcí, přijímání a vysílání podnikatelských misí, propagační akce a případně též účast na výstavách a veletrzích.

Kontakty na Komoru

Adresa:            10, Parnonos Str.
151 25 Marousi – Athens

Tel:                  0030 210 6149666

Fax:                 0030 210 6149660

Web:               www.hellenic-czechcham.gr 

 

1.19. Adresy významných institucí

  Adresy řeckých ministerstev lze nalézt na www.government.gr

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Šakuhači; Umlčené hlasy v Rusku; Ekocesta do SA (4); Turecko-řecký problém; Afghánistán - Šakuhači – tradiční japonská flétna (V. Matoušek). Umlčené hlasy v Rusku (T. Kamenský). Ekocesta de Severní Ameriky - 4. díl (S. Miler). Turecko-řecký problém (J. Urbišová). Afghánistán, země nepoddajných hor a lidí (D. Ašenbryl).
 • Reportáž o řeckém jídle - Vypravili jsme se do Řecka s kolegou Jiřím Kokmotosem, jehož rodné kořeny sahají na jih Evropy. Dozvěděli jsme se mj. zajímavosti o místních pokrmech a moderátorka Zuzana Burešová měla dokonce v průběhu vysílání šanci ochutnat typickou řeckou snídani.
 • Kréta - největší ostrov Řecka - Kréta je největším ostrovem Řecka. Měří přes 8000 km² a obklopuje ji krásně prohřáté moře. Více o tamní atmosféře prozradila kolegyně Václava Vařeková, která se zajímala nejen o národnostní složení tamních turistů.
 • Soluň - rodný dům Mustafy Kemala Atatürka - Prozkoumali jsme místo narození zakladatele moderního Turecka - Mustafy Kemala Atatürka. Průvodkyní po jeho rodném domě, který se nachází v řecké Soluni, nám byla Klára Stejskalová.
 • Monastýr pod Olympem - Pod řeckým Olympem, známým to sídlem bohů, se krčí malý monastýr. Na skromnou výpravu za zajímavou stavbou, i jejími obyvateli, nás pozval Pavel Polák.
 • Ostrov Lesbos - Řecko - V právě podbíhajících časech zájezdů na poslední chvíli jsme zavítali do Řecka na ostrov Lesbos, který je třetím největším. Jaromír Janev nám nabídl zajímavé podrobnosti přímo z místa.
 • Násilí mezi křesťany a muslimy v Nigérii, Hugo Chávez zmrazil vztahy s Kolumbií, likvidace přistěhovaleckého tábora v Řecku - V Nigérii zemřelo v uplynulých třech dnech 140 lidí při bojích křesťanů s muslimy, náboženské násilí se do Nigérie vrací po osmi měsících; venezuelský prezident Hugo Chávez zmrazil vztahy s Kolumbií; likvidace přistěhovaleckého tábora v Řecku
 • Udělali jsme si výlet do Řecka, kde jsme navštívili ostrov Zakyntos. A co zajímavého jsme tam nalezli? Více se dozvíte v naší reportáži. Poslechněte si: Udělali jsme si výlet do Řecka, kde jsme...

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice