Rusko

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V roce 2006 se Rusko výrazně prosazovalo na mezinárodní scéně. Jako předsednická země organizovalo v červenci summit G8 v Sankt Petěrburgu. Hlavními body ruského předsednictví bylo energetická bezpečnost, boj proti nakažlivým chorobám a zvýšení kvality a efektivity národních vzdělávacích systémů.

V roce 2006 ukončilo Rusko téměř všechna dvoustranná jednání o vstupu do WTO. Za nejvýznamnější lze považovat podpis dvoustranného protokolu mezi RF a USA na listopadovém summitu APEC v Hanoji. Dosud nebylo uzavřeno jednání se  Saudskou Arábií a Gruzií. Po technické stránce nelze ukončení přístupových jednání  WTO ještě v roce 2007 vyloučit. Vstup do WTO je pravděpodobný nejdříve až v r.2008. Předpokladem je ukončení jednání a konzultace o některých otevřených otázkách týkajících se oblasti vývozních cel,  státní podpory zemědělství, ochrany práv duševního vlastnictví.

Očekává se, že ze strany RF bude pokračovat intenzívní lobování o urychlení vstupu do OECD, což by mohlo přiblížit brzký vstup do této organizace.

V roce 2007 pokračuje posilování mezinárodní pozice Ruské federace. V září 2007 byla jmenována nová ruská vláda v čele s premiérem V. Zubkovem. Na 2.12.2007 je stanoven termín voleb do Státní dumy RF a v březnu 2008 budou následovat volby prezidentské. Zásadní změny ve vnitro ani zahraničně-politickém kurzu Ruska se neočekávají.

Přijetí zákona,  který  bude definovat právní rámec pro vstup zahraničního kapitálu do strategických odvětví  (jaderná energetika, letecký průmysl, kosmický průmysl, výroba zbraní a vojenská technika),  by mohlo mít  kromě jasně stanovených pravidel též nepříznivý dopad na příliv zahraničních investic s ohledem na určité avizované omezující faktory. Problematický je zejména připravovaný zákaz  participace zahraničních investorů v některých segmentech. Jde zejména o rozpracování přesně definovaných nalezišť energetických surovin, která budou silovými složkami (FSB) označena jako strategická. Návrh byl dne 14.9.2007 schválen  Státní dumou RF v 1. čtení, ale očekává se, že další schvalovací proces bude mít delší průběh s ohledem na změny v ruské vládě a dvoje volby v RF.


 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Do konce září 2007 dokončila RF téměř všechna zbývající dvoustranná jednání o vstupu do WTO. Za nejvýznamnější lze považovat dvoustranný protokol s USA, který byl podepsán dne 19.11.2006 na summitu APEC v Hanoji. Dosud nebylo uzavřeno jednání se Saudskou Arábií a Gruzií.

Po technické stránce nelze ukončení přístupových jednání k WTO ještě v r. 2007 vyloučit. Vstup RF do WTO je pravděpodobný nejdříve v r. 2008, což ovšem závisí na brzkém ukončení  jednání a konzultací zejména ohledně vývozních cel, státní podpory zemědělství, ochrany práv duševního vlastnictví apod.

Očekává se pokračování v intenzívním lobování o co nejrychlejší vstup RF do OECD.

Vztahy Ruské federace a mezinárodních uskupení jsou uvedeny v kapitole 3.1.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Jak již bylo výše uvedeno ruský trh lze stále více charakterizovat jako trh investic než-li trh prostého zbožím. Větší naději zde uspět má tedy exportér, který je připraven k přenosu výroby (či jiné aktivity) do RF.

Z poznatků ZÚ se ukazuje, že je zájem o spolupráci s českými podnikatelskými subjekty ve všech regionech RF. Předpoklady k upevnění pozice na místním trhu se odlišují v návaznosti na realizaci konkrétního podnikatelského záměru. Není třeba začínat vždy v Moskvě nebo ve velkých centrech. Rozvody vody pomocí plastových vedení, měření a regulaci tepla, kanalizaci, čističky odpadních vod, třídění a spalování komunálního odpadu, jeho sběr, svoz a zpracování, kogenerační jednotky pro produkci tepla a elektřiny různých velikostí, rekonstrukce obytných budov s docílením evropského standardu isolací vnějšího pláště, chmelařství, sladovnictví, pivovarnictví se svými technologiemi, sběr a konservace ekologicky čistých lesních a polních plodů a pitné vody v oblastech dosud ekologicky nedeformovaných a mnohé další je možné organizovat stejnou metodou a tedy plánovitě ve spolupráci s místními orgány v mnohých městech, okresech či oblastech. Dále je v regionech zájem o výrobu skla (obalového), výstavbu pivovarů apod.

Obecně byly silné a slabé stránky exportní pozice a možností ČR vůči RF  formulovány ve Strategii prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v RF pro roky 2005 - 2008 a Exportní strategii České republiky pro léta 2006 – 2010:

Interní faktory (hodnoceno z pohledu ČR jako vývozce):

 Silné stránky

 • zájem na rozvoji vzájemných hospodářských vztahů a tomu odpovídající tvorba, využívání a zdokonalování souboru finančních a nefinančních nástrojů na podporu vývozu;
 • výhodná výchozí pozice opírající se o dlouholetou tradici vývozu, znalost ruského trhu (včetně schopnosti komunikace v ruském jazyce) a znalost potřeb ruských partnerů;
 • dobré renomé ČR v očích ruské veřejnosti a dobrá reputace českého zboží z tradičních  odvětví mezi ruskými spotřebiteli;
 • v relativním pojetí moderní a efektivní průmyslová výroba, schopná technologicky reagovat na požadavky ruského trhu;
 • existence nabídky výrobků s optimálním poměrem ceny ke kvalitě;
 • schopnost kombinovat vývoz s vyššími formami spolupráce, včetně výrobní a technologické kooperace a zakládání společných podniků;
 • schopnost předávat a využívat zkušenosti z restrukturalizace českého průmyslu a zkušenosti ze získávání zahraničních investorů;
 • možnost sehrávat roli mostu mezi EU a RF;
 • dobrá pozice ve vybraných regionech Ruska.

Slabé stránky

 • nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků;
 • nedostatečné povědomí o možnostech a realitách ruského trhu (důraz na potřebu zkvalitnění a rozšíření spektra poskytovaných informačních služeb);
 • přetrvávající předsudky při zpracovávání trhu, v některých případech spojené s dřívějšími negativními zkušenostmi;
 • nižší inovační úroveň v některých oborech související s absencí aplikovaného výzkumu a vývoje;
 • stále ještě nedostatečná spolupráce při seskupování firem pro účely pronikání na vzdálenější teritoria RF
 • rezervy ve využití potenciálu upevňování vztahů v politické oblasti;
 • nevyvážený obraz Ruska v médiích.

Externí faktory (z pohledu ruského trhu):

Příležitosti

 • dynamický růst ekonomiky a zlepšený stav veřejných financí;
 • podpora procesu strukturálních reforem nejvyššími místy;
 • postupné otevírání trhu cestou autonomních liberalizačních opatření a přibližování obchodního režimu pravidlům WTO;
 • modernizace zastaralé výrobní základny a zavádění nových technologií v celé řadě  průmyslových odvětví (energetika, těžba surovin, hutnictví a kovovýroba, těžké strojírenství, chemický průmysl, zemědělství a výroba potravin);
 • postupný rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury;
 • nenasycenost trhu a s tím související vysoká dynamika růstu dovozu do RF;
 • růst reálných příjmů (meziročně o téměř 10 %) a tomu odpovídající zvyšování  výdajů na spotřebu – vznik nové spotřebitelské poptávky po dováženém zboží;
 • zlepšená platební a investiční schopnost ruských partnerů.

Omezení

 • nejistoty spojené se schopností udržet dlouhodobě vysoká tempa růstu;
 • vysoká míra zasahování státu do ekonomiky, četné administrativní překážky v podnikání a zahraničně obchodních operacích, včetně veterinárních a fytosanitárních omezení;
 • monopolní struktury a vysoká koncentrace trhu v řadě sektorů ekonomiky;
 • strukturální nerovnováhy plynoucí z nedostatečné diverzifikace ekonomiky, silné  závislosti na surovinách a poddimenzované dopravní, telekomunikační, distribuční, logistické a energetické infrastruktury;
 • zdlouhavé, ne vždy dostatečně transparentní, zato poměrně finančně nákladné procedury v obchodě;
 • nedodržování principu národního zacházení v některých sektorech služeb (dvojí ceny energie, dvojí ceny v železniční dopravě apod.);
 • regionální odlišnosti v legislativě, nedostatečné exekutivní mechanismy a s tím související problémy s vymahatelností práva;
 • nedostatečná ochrana práv k duševnímu vlastnictví;
 • nízké kapitálové zázemí bankovního sektoru.
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Fotogalerie

Deníky a cestopisy

 • Jak jsem honil medvědy na Kamčatce - Letadlo se pomalu blížilo k pevnině. Spěšně jsem načmáral své jméno na papír. To aby mne po příletu do Elizova poznali ruští myslivci. Letadlo klidně přistálo a my vystoupi
 • Kavkaz 2004 - Elbrus (5642m.n.m), nejvyšší hora Evropy, byla po několik let mou „fatamorgánou“. Čím víc mě zaměstnávala myšlenka zdolat ji, tím víc mi připadalo „obyčejné“ vyrazit na ni s

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice