Slovensko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Slovenská republika
 

1.2. Rozloha

 • 49 036 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 5 396 168 obyvatel (k 30.6. 2007)
 • 110 obyvatel na km2
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V 1. pololetí 2007se v SR narodilo 26 330 živých dětí (o 725 méně než ve stejném období roku 2006) a zemřelo 26 880 osob. Zahraniční migrací získala SR 3 081osob. Celkový přírůstek obyvatelstva dosáhl 2 531 osob (ve stejném období roku 2006 to bylo 2 004 osob).

 

1.5. Národnostní složení

Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem 44 620 osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %.

 

1.6. Náboženské složení

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi (68,9 % obyvatel), 8,2 % k evangelické církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované křesťanské církvi (2,0 % obyvatel) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel.

Celkově je na Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je jazyk slovenský (mateřský jazyk pro 83,9 % obyvatel). Druhým nejpoužívanějším jazykem, a to hlavně v jižních oblastech Slovenska, je jazyk maďarský (mateřský jazyk pro 10,7 % obyvatel). Dalšími používanými jazyky jsou romský (mateřský jazyk pro 1,8 % obyvatel), rusínský (mateřský jazyk pro 1,0 % obyvatel) a český (mateřský jazyk pro 0,9 % obyvatel, 48 200 osob).

Podle platného zákona SR o používání jazyků národnostních menšin mohou příslušníci národnostní menšiny používat v úředním styku svůj mateřský jazyk v případě, že jejich počet v obci činní nejméně 20 %.

Zákon o státním jazyku SR rovněž umožňuje používat i jiný než slovenský jazyk, je-li splněn požadavek na základní srozumitelnost z hlediska státního tj. slovenského jazyka.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od roku 1996, kdy byl přijat zákon o administrativním členění, je SR rozdělena na osm samosprávních krajů (Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský, Trenčínský, Trnavský a Banskobystrický) a 79 okresů. Samosprávní kraj je nezávislou samosprávní jednotkou SR.

Hlavním městem SR je Bratislava s počtem obyvatel 425 459 (k 31. 12. 2005), rozlohou 367,58 km? a hustotou 1 157 obyvatele na km?. K dalším velkým městem patří Košice (234 871), Prešov (91 621), Nitra (85 172), Žilina (85 425) a Banská Bystrica (81 281).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Základní peněžní jednotkou je Slovenská koruna (Sk, SKK) dělící se na 100 haléřů.

Od ledna 2004 mohou firmy zakoupené zboží nebo poskytnuté služby platit v cizí měně bez povolení NBS.

V turistických centrech, ve větších hotelích, v některých obchodních domech a řetězcích lze platit v Euro. Zatím není běžná hotovostní platba zahraniční měnou na čerpacích stanicích.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. – Den vzniku Slovenské republiky
 • 5. 7. – Svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje
 • 29. 8. – Výročí Slovenského národního povstání
 • 1. 9. – Den Ústavy Slovenské republiky
 • 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

Dny pracovního klidu

 • 6. 1.
 • Velký pátek
 • Velikonoční pondělí
 • 1. 5.
 • 8. 5.
 • 15. 9.
 • 1. 11.
 • 24., 25. a 26. 12.

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hodiny, běžná prodejní doba od 8 do 18 hod., v sobotu a neděli obvykle od 8 do 12 hod. Obchodní domy mají otevřeno v sobotu a v neděli, OD Tesco je otevřen nepřetržitě 24 hodin.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Slovensko nepatří k zemím, vyznačujícími se speciálními zvyklosti při obchodních jednáních. Lze konstatovat, že průběh jednání se nevymyká způsobům uplatňovaným v ČR. Po vstupu SR do EU se již započaly eliminovat zvyklosti z předcházejícího období, kdy sjednané obchodní dohody mnohdy nebyly dodrženy a právní vymahatelnost byla velice nízká. I přesto se však obecně doporučuje obezřetnost a písemné sjednávání obchodních podmínek.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

K 31. 12. 2005 skončila platnost formuláře E111. Nahrazuje jej evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na dobu pěti let. Občan ČR, tak jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU.

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z., kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z., o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi SR a ČR není vízová povinnost. Občané ČR mohou překročit státní hranice s platným cestovním pasem ČR nebo občanským průkazem ČR. Doporučuje se, aby se jednalo o občanské průkazy se strojově čitelnou zónou tak, jak je vyžadováno při vstupu na území ostatních států EU. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být zapsáni do cestovního dokladu rodičů.

Při cestě autem je nutný platný řidičský průkaz, osvědčení o evidenci vozidla, potvrzení o zaplacení povinného ručení (zelená karta). Při převozu domácích zvířat je potřebný platný mezinárodní očkovací průkaz (od října 2004 má mít zvíře i cestovní pas).

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

SR není území se zvýšeným rizikem pro cizince. Evidované jsou však opakované, mnohdy tragické nehody českých turistů ve Vysokých Tatrách, zejména v případě nedodržování příslušných předpisů a závazných pokynů.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky

Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava 1
P.O.BOX 208
tel.: 00421-(0)2-59203303, 304
fax: 00421-(0)2-59203330
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz, Commerce_Bratislava@mzv.cz
web: www.mzv.cz/bratislava
konzulární oddělení tel.: 00421-(0)2-59203301

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum Košice

Rázusova 13
P.O.BOX E-10
042 40 Košice
tel.: 00421-(0)55-6231801-2
fax: 00421-(0)55-6231799
e-mail: cckosice@czech.cz
web: www.czc.sk

České centrum Bratislava

Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
P.O.BOX 331
tel.: 00421-(0)2-5441 8215
e-mail: ccbratislava@czech.cz
web: www.czc.sk

CzechTourism

Krížna 62
811 07 Bratislava 1
tel.: 00421-(0)2-55645064
fax: 00421-(0)2-55645065

(pozn.: CzechTrade ani CzechInvest nemají na Slovensku svá zastoupení.)

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba: 155, 112, 16155
 • Policie: 158, 112
 • Požární služba: 112, 150
 • Informace o telefonních číslech v SR: 1181
 • Informační a dispečerská služba motoristům: 18123, 1815
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • Prezident SR – www.prezident.sk
 • Úřad vlády SR – www.vlada.gov.sk
 • Materiál z jednání vlády – www.rokovania.sk
 • Národní rada SR – www.nrsr.sk
 • Statistický úřad SR – www.statistics.sk
 • Národní banka Slovenska – www.nbs.sk
 • Ministerstvo hospodářství SR – www.economy.gov.sk
 • Ministerstvo financí SR – www.finance.gov.sk
 • Úřad pro veřejné obstarávání – www.uvo.gov.sk
 • Slovenská obchodní a průmyslová komora – www.sopk.sk
 • Obchodní rejstřík – www.orsr.sk
 • Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) – www.sario.sk
 • Tisková agentura Slovenské republiky – www.tasr.sk
 • Slovenská informační a tisková agentura – www.sita.sk
 • Základní webová orientační stránka – www.zoznam.sk
 

1.19. Adresy významných institucí

Úřad vlády SR
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

Národní rada SR
Nám. A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava

Ministerstvo zahraničních věcí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

 • Argentinské tango; Mexická mytologie; Slováci - Co v sobě skrývá argentinské tango? (R. Šulcová) Významy mexické mytologie (L. Christovová). Svět a migrace: Slováci, rozdělení i spolupracující (D. Ašenbryl).
 • Kamenné koule na Slovensku - Zabývali jsme zvláštními kamennými útvary. Velké kamenné koule nalezneme po celém světě, ale málo kdo ví, že je můžeme najít i na sousedním Slovensku.
 • Stará Ľubovňa - kamenný hrad - Stará Ľubovňa je krásné slovenské město, které se pyšní kamenným hradem. Do podhradí nás zavedl ve své reportáži Jiří Kokmotos.
 • Slovensko a chov ovcí - Zamířili jsme do Tater, kde se na svazích pasou stáda ovcí. Jehněčí maso ale na Slovensku nenachází velký počet konzumentů a z vlny se stává pomalu ale jistě odpad. Situaci mapoval náš zpravodaj Vojtěch Berger.
 • Muráňská planina - Už jste někdy navštívili Muráňskou planinu? Jestli ne, tak si ji určitě nenechte ujít. Pozval nás na ní zahraniční zpravodaj Ľubomír Smatana.
 • Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách vysychá - Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách vysychá a vědci si to nedokáží vysvětlit. Náš zpravodaj na Slovensku Lubomír Smatana se vydal “do terénu“, aby pro nás zjistil podrobnosti.
 • Slovenské pltě - Jednou z nejúspěšnějších turistických atrakcí na Slovensku jsou tzv. pltě. Splavuje se na nich řeka, v našem případě to byl Váh. Pokud zavítáte k našim východním sousedům, můžete se svést i vy. Více redaktor Jiří Kokmotos.
 • Horští nosiči v Tatrách - Chodit po kopcích s desítkami kilogramů na zádech, taková je profese horských nosičů. I když už pohořím vládne moderní technika, v Tatrách je tato práce stále oblíbená. S horským vůdcem Peterem Petrasem natáčel na Slovensku redaktor Jiří Kokmotos.
 • Nový orloj ve Staré Bystrici na Slovensku - Vydali jsme se na sever Slovenska do Staré Bystrice. Bavel Batěk hovořil s Pavlem Kudrnou o tamní atrakci - novém orloji.
 • Rainarova chata ve Vysokých Tatrach - Podívali jsme se do Vysokých Tater, kde nalezneme nejstarší a nejmenší Rainarovu chatu. Na stěnách budovy je umístěno dobové vybavení, které používali vysokohorští dobrodruzi a my jsme zpovídali \"chataře\" Petera Petrase, abychom zjistili podrobnosti.
 • Zemplínská Šírava - Reportér Lubomír Smatana nám přiblížil Zemplínskou Šíravu, která po dvaceti letech opět žije turistickým ruchem.
 • Podívali jsme se vrchol Kremenec - nejvýchodnější bod Slovenska, jenž patří k nejvyhledávánějším turistickým zajímavostem celé oblasti. Poslechněte si: Podívali jsme se vrchol Kremenec -...
 • Do seznamu kulturních dědictví UNESCO bylo v nedávné době zařazeno město Levoča, které se nachází na východním Slovensku. Podrobnosti přímo z místa nám poskytl Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Do seznamu kulturních dědictví UNESCO bylo v...
 • Navštívili jsme geotermální lázně, které na Slovensko lákají tisíce turistů ročně. V lázních, nedaleko hranic, natáčel známý lázeňský švihák Jiří Kokmotos. Poslechněte si: Navštívili jsme geotermální lázně, které...
 • Podívali jsme se jak českým a slovenským vojákům padlým v boji vzávají čest jejich kamarádi. Poslechněte si: Podívali jsme se jak českým a slovenským...
 • Přáli byste si žít v Osadě veřejné čistoty? Ano, jedná se opravdu o název slovenské obce, kde čistota není na předním místě žebříčku společenských hodnot. Poslechněte si: Přáli byste si žít v Osadě veřejné...
 • Podívali jsme se do kláštěru Katarynka. Před zhruba 20 lety se několik nadšenců pustilo do rekonstrukce zříceniny. Jak vypadá dnes zkoumal slovenský zpravodaj ČRo Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Podívali jsme se do kláštěru Katarynka. Před...
 • Podívali jsme se do jedné historické památky, kterou navštívil i Robert Mikoláš. Poslechněte si: Podívali jsme se do jedné historické památky,...
 • Vypravili jsme se na Slovensko, abychom se dozvěděli kde a jak tráví jarní dny obyvatelé a výletníci z hlavního města. Společnost nám dělal kolega Ľubomír Smatana. Poslechněte si: Vypravili jsme se na Slovensko, abychom se...
 • Které termální lázně, v asi 50 slovenských obcích zvolit pro svoji návštěvu? Lubomír Smatana podnikl záviděníhodnou exkurzi ... Poslechněte si: Které termální lázně, v asi 50 slovenských...
 • Ľubomír Smatana se vydal za slavnými tanečnicemi z Lučnic, aby zdokumentoval jejich historii a úspěchy. Poslechněte si: Ľubomír Smatana se vydal za slavnými...
 • Termální voda ze slovenské vísky Podhájská láká k návštěvě i Čechy a Moraváky. Lubomír Smatana zjišťoval proč. Poslechněte si: Termální voda ze slovenské vísky Podhájská...
 • Ve vesnici Bošáca se prý pálí nejlepší slivovice na Slovensku. Na místě byl i Lubomír Smatana. Poslechněte si: Ve vesnici Bošáca se prý pálí nejlepší...

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice