Sýrie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Syrská arabská republika
 • angl.: Syrian Arab Republic
 • arabsky: Al Džumhúríja Al Arabíja As Súríja
 

1.2. Rozloha

 • 185 180 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

počet obyvatel:

 • 19 mil. na území Sýrie (dle syrské statistiky ke konci 2006)
 • z toho muži: 51,2 % (na území Sýrie) resp. 50,2 % ze všech
 • ženy: 48,8 % (na území Sýrie) resp. 49,8 % ze všech

hustota na km2:

 • 94,8 obyvatel ( r. 2006)

věkové složení:

 • 39,6 % 0–14 let
 • 13,1 % 15–19 let
 • 22,2 % 20–34 let
 • 17,3 % 35–54 let
 • 7,9 % 55–64 let

aktivně činné obyvatelstvo:

 • 5,459 mil.

zaměstnanost:

 • státní sektor 24,2 % 25,7 mil.
 • soukromý 75,6 % 73,8 mil.
 • družstevní 0,2 % 0,5 mil.
 • zemědělství 30,3 % 28,6 mil.
 • průmysl 13,7 % 17,3 mil.
 • stavebnictví 13,2 % 12,6 mil.
 • obchod, doprava, finance 21,8 % 20,5 mil.
 • veřejné služby, státní správa 21,0 % 21,0 mil.

Zdroj: Syrian Central Bureau of Statistics - Statistical Abstract

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Podle posledních statistik dosáhl počet Syřanů koncem roku 2006 19 mil., je to o 2,1 mil. více než před 10 lety. V průběhu let 1981–1994 vzrostl počet obyvatel o 3,2 %, v letech 1994–2006 to bylo 2,58 %.

 • podíl městského: 50,2 %
 • podíl venkovského: 49,8 %
 • živě narození: 26,9 osob na tis. obyvatel (2005)
 • zemřelí: 3,0 osob na tis. obyvatel (2005)
 • kojenecká úmrtnost: 24 / tis. narozených (2005 - World Bank)
 • střední délka života: 70 roků (2005 - World Bank)
 • koeficient plodnosti /2003/: 3,8 narozených dětí na ženu
 • negramotnost: 25 % nad 15 let (World Bank)

Zdroj: World Bank, Syrian Central Bureau of Statistics - Statistical Abstract

 

1.5. Národnostní složení

V oficiálních statistikách se neuvádí, s výjimkou Palestinských utečenců, kterých bylo podle statistiky k 31.12. 2006 celkem 430 tisíc. K tomu je nutné připočítat cca 40 tis. neregistrovaných, což dohromady tvoří cca 2,7 % obyvatel žijících na území Sýrie a dále pak početnou skupinu Kurdů bez syrského občanství na severu země. V posledních letech přibyla ještě početná skupina iráckých utečenců – téměř 1 mil.

Národnostní skupiny: 90 % syrští Arabové a dále Kurdové (cca 8 %), Arméni, skupiny Čerkesů, Turků, Turkmenů, Peršanů, Židů a Romů.

 

1.6. Náboženské složení

Sunitští muslimové 74 %, alavitští muslimové 12 %, křesťané 10 %, drúzští muslimové 3 % a malý počet Židů a jiných muslimských sekt. Křesťané jsou rozděleni do řady církví - maronitská, ortodoxní (řecká, arménská, syrská), protestantská, římsko-katolická, nestoriánská, chaldejská.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština je úředním jazykem, rozšířeným po celé zemi. V obchodním styku převládla angličtina nad francouzštinou, která je na ústupu. Znalost obyvatelstva některého ze světových jazyků je malá. Mnozí vysocí činitelé hovoří pouze arabsky. V oblastech koncentrace menšin je rozšířena kurdština (severovýchod) a arménština (Aleppo).

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Sýrie je z hlediska správního rozdělena na 14 územně správních celků - provincií (muháfazát), nazvaných podle hlavního sídla, v jejichž čele je guvernér (Damascus, Damascus Rural Area, Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Deir-Ez-Zor, Idleb, Al-Hasakeh, Al-Raqqa, Al-Sweida, Daraa, Tartous, Quneitra). Hlavní město: Damašek - cca 1,7 mil., s předměstími cca 3,6 mil. obyvatel. Další velká města: Aleppo (2,3mil.), Homs, Lattakia, Hama, Deir-ez-Zor, Sweida.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Syrská libra (arab.: líra) SYP = 100 piastrů (arab.: kirš, pl. kurúš). Bankovky v hodnotách: SYP 1000, 500, 100, 50 (od r. 1998 je postupně vydávána graficky nová emise bankovek). Mince v hodnotách: SYP 25, 10, 5, (2 a 1). Drobnější mince se prakticky nepoužívají.

Sýrie uplatňuje systém více směnných kursů, i když dochází k jejich postupnému sjednocování (v červenci 2002 byly např. sjednoceny 3 různé kurzy používané na přepočet celní hodnoty dováženého zboží). Syrská libra je vázána na EURO jako intervenční měnu. Používání cizích měnových jednotek v tuzemském platebním styku je ze zákona zakázáno.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní a náboženské svátky v r. 2007:

 • 1. 1. Nový rok
 • 11.–12. 1 svátek Al-Adha (obětování)*
 • 29. 1. muslimský Nový rok*
 • 8. 3. Den revoluce z r. 1963
 • 21. 3. Den matek
 • 17. 4. Den nezávislosti
 • 16. 4. Velikonoce západní*
 • 9. 4. Narozeniny Proroka Muhamada*
 • 23. 4. Den mučedníků
 • 1. 5. Velikonoce ortodoxní*
 • 1. 5. Den práce
 • 25–26. 12. Vánoce

Pracovní doba státního sektoru:

 • Ne–Čt: od 8.00 do 15.30 hod. (oficiální), skutečná je cca od 9.30 do 14.00 kdy je možné úředníky na úřadech zastihnout
 • Pá, So: volno, ranní dochvilnost však není typickým rysem.

Pracovní doba soukromého sektoru:

 • Soukromý sektor pracuje dle vlastní úpravy, ráno od 9.00 do 14.00–15.30, výjimkou nejsou večerní hodiny 17–20 hod.

Prodejní doba v obchodech:

 • od 9.00–10.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 20.00–21.00 hod.
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodě je velký význam přisuzován osobním vztahům, známostem a referencím od přátel. Proto je nezbytné si nejprve získat osobní důvěru, což se neobejde bez častých osobních kontaktů, přestože nemusí mít s projednávaným obchodem přímou souvislost. Často intuitivní chování Syřanů způsobuje, že důvěra a sympatie k představiteli firmy mají pro ně větší váhu, než firemní výkazy. Rovněž dary jsou běžnou součástí obchodního života. Alkohol však není vhodným dárkem, pokud se neví, že obdarovaný je křesťan. Vhodnější je proto české sklo a jiné, pro naši zemi charakteristické suvenýry (i větší hodnoty). V Sýrii se důsledně používá a respektuje titul Dr., zejména doktor ekonomie, práv a medicíny, ostatní tituly nejsou tak obvyklé. Ve vysokoškolském prostředí je samozřejmě používán titul docent a profesor. Tituly jsou uvedeny i na vizitkách, které jsou psány většinou v angličtině i v jazyce arabském. Ačkoli dochvilnost není mnohdy u Syřanů na místě, od evropských partnerů ji očekávají.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařské ošetření a zdravotní péči nutno platit v hotovosti. Pro krátkodobý pobyt se doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé české pojišťovny. Místní zdravotní pojištění pro cizince neexistuje. Hospitalizace je možná při úrazu nebo ohrožení základních životních funkcí. Úroveň státních zdravotnických zařízení je velmi nízká, proto se doporučuje využívat pouze několika soukromých zdravotnických zařízení, které se blíží nebo mají evropský standard. U týdenní hospitalizace se zákrokem lze očekávat účet až ve výši kolem jednoho i více tisíc USD.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Krátkodobý cestovatel musí zažádat o vízum na ZÚ SAR v Praze, je možné udělit dvojí i několikanásobný vstup. Vízum je obvykle platné tři měsíce od data udělení a je považováno jako vstupní na dobu pobytu 15 dnů. Pokud má být pobyt delší, cestovatel musí požádat těsně před uplynutím této doby o prodloužení na imigračním úřadu. Pobyt se dá prodloužit na jeden měsíc, poté je nutno požádat o další prodloužení. Délka povoleného prodloužení závisí na důvodech pobytu a přístupu příslušných úředníků. Poplatek za prodloužení je 50 - 100 SYP, nutné jsou 4 fotografie. Prodloužení trvá od 1 hod. do 1 dne v závislosti na momentálním počtu žadatelů. Pobyt se dá prodloužit nejen v Damašku, ale i ve všech provinčních městech, kde bývá prodloužení rychlejší.

Vízum k dlouhodobému pobytu lze získat na základě kontraktu na dodávku a montáž zařízení, případně technické pomoci nebo pokud má firma v zemi registrovanou pobočku (branch office). Syrskými úřady je vyžadována záruka místní partnerské společnosti. K opuštění Sýrie je nutné získat výstupní nebo zpětné vízum vždy na základě souhlasu partnerské společnosti. Nevyžaduje se lékařské potvrzení o AIDS, pouze při dlouhodobém pobytu. Úřady nevydají vízum do pasu, ve kterém je uděleno izraelské vízum či razítko z překročení izraelského hraničního přechodu.

Dovoz a vývoz valut, místní měny a osobních potřeb

Dovoz valut a syrských liber do Sýrie není omezen a nevyžaduje se jejich přihlášení celním orgánům. Stejně tak neexistuje povinná výměna valut. Pokud však subjekty dovážející měnu hodlají tuto měnu opět vyvézt, je nutné při dovozu její přihlášení celním orgánům v případě, že:

 • vyvážená částka u ne-residentů a Syřanů žijících v zahraničí déle jak rok (kromě Jordánska a Libanonu) bude přesahovat 5 000,- USD
 • vyvážená částka u residentů (Syřané, cizinci s pobytem 1 rok, právní osoby registrované v Sýrii a pobočky zahraničních společností) bude přesahovat 3 000,- USD a 2 000,- SYP

Vývoz syrských liber není dovolen (kromě výše uvedeného), a to ani pokud je prokázáno, že tyto byly do Sýrie příslušným subjektem dovezeny, či získány směnou za valuty v Commercial Bank of Syria. Residenti cestující do Jordánska a Libanonu mohou vyvést 7 500 SYP.

Místní směnárny v zásadě odmítají přijímat starší vzory USD bankovek.

Deklarovat při vstupu do země je dle příslušného zákona nutno videokamery, elektrotechniku, radiopřijímače, filmové kamery, fotoaparáty, hudební nástroje, notebooky (přenosné PC) apod., které se někdy zapisují do cestovního pasu a při výjezdu ze země se zápis zruší.

Při cestování vlastním automobilem je na hranicích nutno zakoupit místní pojistku odpovědnosti v ceně 30 USD a karnet v ceně 40 USD, které platí 30 dní. V případě vozidla s dieselovým motorem bývá požadován zvláštní poplatek či kauce v řádu i několika set USD.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace v Sýrii je poměrně dobrá. Ve městech se lze bezpečně pohybovat i v nočních hodinách. Kapesní krádeže se mohou výjimečně vyskytnout (zejména v přeplněných tržištích). Krádeže aut a zařízení z nich prakticky neexistují. V Sýrii se téměř nedodržují dopravní předpisy v našem pojetí a bezohlednost jedněch řidičů je kompenzována velkou tolerancí druhých. Vymáhání náhrady v případě nehody je velice obtížné a zdlouhavé. Cestování taxi je poměrně levné, stejně jako hromadná meziměstská přeprava. Hotely vyšší kategorie jsou poměrně drahé po celé Sýrii, hotely střední kategorie v evropském standardu neexistují. V letních měsících je nutná rezervace.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

poštovní adresa:

Embassy of the Czech Republic
Damascus, P.O. Box 2249, Syria
tel.: 00963 (0)11 3331383, 3339395, 3333077, fax: 00963 (0)11 3338268
e-mail: damascus@embassy.mzv.cz (ZÚ), Commerce_Damascus@mzv.cz (obchodní úsek)
lokalita: Abou Roumaneh, Abi al-Alaa al-Maari Sq.- (lidově Dawár Rawda), Misr Street 51 Jednotlivé složky ZÚ jsou umístěny v jedné budově.

 • Velvyslanec: Mgr. Tomáš Uličný
 • Rada ZÚ: Ing. Václav Štor (vedoucí konzulárního úseku)
 • I. tajemník: Ing. Jaroslav Kalfiřt (vedoucí obchodně-ekonomického úseku)
 • Pracovní doba: Ne–Čt 7.45–16.15 hod.
 • Územní působnost: Sýrie

ZÚ SAR v Praze
Velvyslanectví Syrské arabské republiky, Českomalínská 20/7, 160 00 Praha 6,
tel.: 224310952, 224311171, fax:224317911

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Nejsou zastoupeny

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Praktická telefonní čísla:

 • První pomoc: 110
 • Policie: 112
 • Požárníci: 113
 • Obecná infolinka: 147
 

1.18. Internetové informační zdroje

Portál s výběrem nejdůležitějších internetových adres o zemi (oficiální stránky všech státních institucí, komerční a turistické informační servery) je přístupný na www.syriagate.com. K dalším známým portálům patří www.syria-net.com a www.syria-online.com. Adresář syrských firem z rezortu zemědělství je přístupný na www.ibl-group.com.

Syrské ministerstvo informací a jemu podřízená Arab Advertising Organisation, která je vydavatelem denníku „Daily Bulletin of Officials Tenders“, zřídilo vlastní informační server, umožňující vyhledávání vypsaných tendrů podle různých kritérií (datum, region, vypisovatel, komodita apod.). Server je přístupný na webových stránkách: www.alnashra.org.

Pro získání některých obchodních a ekonomických informací, zvláště přehledu důležitých zákonů, možno doporučit oficiální stránky Federace syrských obchodních komor (www.fedcommsyr.org), stránky Damašské obchodní komory (www.dcc-sy.org) a Ministerstva ekonomie a zahraničního obchodu (www.syrecon.org). Hloubka nabízených informací však v mnoha případech nedosahuje podrobností uvedených v této zprávě. Užitečné informace komerčního charakteru je možno dále získat prostřednictvím amerického Country Commercial Guide na www.usatrade.gov, nebo jeho britského protějšku na www.tradepartners.gov.uk.

Rozsáhlé teritoriální informace o zemi s řadou odkazů poskytují i stránky University of Texas (menic.utexas.edu/menic/countries/syria), kde je možno získat i pravidelnou roční zprávu Energy Information Administration (www.eia.doe.gov) o stavu syrské energetiky (těžba ropy, plynu, elektrárny).

 

1.19. Adresy významných institucí

Pobočky a kanceláře českých firem:

Technoexport, a.s., P.O.Box 6383, Hakim M. Abdulla - ředitel kanceláře, tel.:  00963-11-2129665, 2125813, fax: 2127091, e-mail: TexDamas@net.sy

Obchodní a průmyslové komory

 • The Federation of Syrian Chambers of Commerce : President: Dr. Rateb Shallah, P.O. Box 5909, Damascus, tel.: 3337344, 3311504; fax: 3331127, www.fedcommsyr.org
 • Damascus Chamber of Commerce: President: Dr. Rateb Shallah, P.O. Box 1040, Damascus, tel: 2218339, 2211339; 2232348, fax: 2225874, www.dcc-sy.org, e-mail: dcc@net.sy
 • Damascus Chamber of Industry: President: Mr. Samer Al Dibis, P.O. Box 1305, Damascus, tel.:  2222205, 2215042; 2213475, Fax: 2245981, e-mail: dci@mail.sy
 • Aleppo Chamber of Commerce: President: Mr. Mohammed Saleh Al-Mallah, P.O. Box 1261, - Aleppo, tel.:021-2238236/7, 2269910, fax: 021-2213493, e-mail:alepchmb@mail.sy
 • Aleppo Chamber of Industry: President: Mr. Ghassan Krayem, P.O. Box 1859, Aleppo, tel.: 021-3620600/1/2, 3639700; fax: 021-3620040, e-mail: alpindus@net.sy
 • Homs Chamber of Commerce and Industry: President: Dr. Tarif Akhras, P.O. Box 440, Homs, tel.: 031-471000, 469440, 468605, fax: 031-464247, e-mail: homschamber@homschamber.org
 • Hama Chamber of Commerce and Industry: President: Mr. `Izzat Habbal, P.O. Box 147, Hama, tel.: 033-233304, 517700, 525203, fax: 033-517701
 • Latakia Chamber of Commerce and Industry: President: Mr. Kamal Ismail Al-Assad, P.O. Box 124, Latakia, tel.: 041-479530/1,238213, fax: 041-478526,
 • Idleb Chamber of Commerce and Industry, President: Mr. Ahmad Al Hassam, Idleb, tel: 023-235744, fax: 023-238744
 • Tartus Chamber of Commerce and Industry: President: Mr. Wahid Kamel Meri, P.O. Box 403, Tartus, tel.: 043-329851/2, 311244, 318119 ; fax: 043-329852, 315728, tacom@net.sy
 • Dar´a Chamber of Commerce and Industry, President: Mr. Abdul Karim al Khalili, Dar´a, tel: 015-231253, fax:015-235452
 • Sweida Chamber of Commerce and Industry, President: Mr. Hamad Hamoud Nassre, Sweida, tel: 016-234585, fax: 016-232512
 • Deir Az-Zor Chamber of Commerce and Industry: President: Mr. Bashir Tu`meh, Deir Az-Zor, tel.: 051-222091, fax: 051-224756
 • Raqqa Chamber of Commerce and Industry, President: Mr. Omar Homaidi, Raqqa, tel: 022-234110, fax: 022-235218
 • Hassake Chamber of Commerce and Industry, President: Mr. Makram Yousef Al Sabagh, Hasake, tel: 052-221645, 311506, fax: 052-313842

Nejdůležitější syrská ministerstva z hlediska obchodních kontaktů

 • Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Adresa: Adawi, Damascus, tel.: 4415921, 4455972, 4445610, fax: 4457786,
 • Ministry of Industry, Meysaloon Str., P.O.Box 12835 Damascus, tel: 2231845, 3720959, 2223834, fax: 2231096, www.syr-industry.org
 • Ministry of Electricity, P.O. Box 4900, Damascus, tel. 2248111, 2223086, fax: 2227736,
 • Ministry of Communication, Parliament, Damascus, tel: 2227033/34, 2221133-5, fax: 2246403,
 • Ministry of Housing and Construction, Salihieh, Youssef Azmeh Sq., Damascus, tel: 2217571/2, 5431076, fax: 2217570 (Housing) Sa´dallah Al-Jabri, Damascus, tel: 2223595-7, 2227966, 2211494 (Construction),
 • Ministry of Local Administration and Environment, Salhieh, Tiliani, P.O.Box 3773, Damascus, tel: 4447608, 4421386, 2234309, 3330510, 3310381, fax: 3335645
 • Ministry of Irrigation, P.O. Box 4451, Damascus, tel.: 2228571, 2221400/1/2/3, fax: 2246888
 • Ministry of Agriculture and Agricultural Reform, Hijaz Square, Damascus, tel.: 2221513/4, 2213613/4, fax: 2244078, www.syrianagriculture.org
 • Ministry of Transport, P.O. Box 134, Damascus, tel.: 3316840, 3336801/2/3, fax: 3332172, www. min-trans.net
 • Ministry of Finance, P.O. Box 13136, Damascus, tel.: 2220200/1/2/3, 2211300/1/2/3, fax: 2224701,
 • Ministry of Economy and Trade, Salhiyeh, 1/ Damascus, tel. 2245362, 2213513/4,5 fax: 2225695, e-mail: econ-min@net.sy, www.syrecon.org (Economy and External Trade Division), 2/ Barzeh, Damascus, tel: 5137266, 5137466, 5137271, 5137334, 5137338, fax: 5122390 (Internal Trade Division)
 • Ministry of Health, Damascus, tel.:3339600/1/2,3322226/6, fax: 3311114
 • Ministry of Tourism, Kouatly Str, Damascus, tel: 2210122, 2242852, 2237940, 2215916, fax: 2242636, www.syriatourism.org
 • Ministry of Culture, Rawda, George Haddad Str, Damascus, tel: 3331556, 3338600, 3338633, fax: 3338446, tlx: 411944

Další významné státní instituce: (celnice, free zóny, přístavy)

 • General Directorate of Customs, Mr. Mahmoud Merci, Director General, Baramkeh, Damascus, tel.: 2121701, 2123937, 2121700/1/2, fax: 2126921
 • General Organization for Free Zones, Dr. Adnan Suleiman, Director General, Jamarek Square, Damascus, tel.: 2122951, 2123834, fax.: 2134104
 • Directorate of Trade and Industrial Property Rights, Mr. Bashir Hazaa, Direcor General, Barzeh, tel: 5121104, fax: 5120107
 • Supreme Council for Investment, Mr. Mustafa Al-Abdala Al Kefri, Director, Baghdad Street, Dahdah stop, Damascus, tel.: 4410448, 4412039, fax: 4428124
 • General Directorate of Ports, Mr. Muhsin Hassan, Director General, P.O. Box 505, Latakia, tel.: (041) 475890, 473333, 473876, 471577 fax: (041) 475805
 • Syrian Petroleum Transport Company, Mr. Mohammed Jihad Hamza, Director General, P.O. Box 13, Baniyas, tel.: (043) 711300, fax: (043) 710418
 • Syrian Crude Oil Transport Company, Mr. Fasal Habib, Director General, P.O. Box 331, Homs, tel.: (031) 516417, fax: (031) 470167
 • Commercial Bank of Syria, Mr. Durid Ahmed Durgham, Director General, Yousef Al-Azmah Square, P.O.Box 933, Damascus, tel: 2214508, fax: 2216975, 2228524
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice