Tanzanie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje

1.1. Oficiální název státu

 • Sjednocená tanzanská republika
 • United Republic of Tanzania
 • Jamhuri ya Mwungano wa Tanzania
 

1.2. Rozloha

 • 945 037 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 36 mil.
 • Hustota na km2: 38 obyvatel
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 45 %.
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,0 %
 • Demografické složení: není k dispozici
 

1.5. Národnostní složení

Obyvatelstvo tvoří více než 100 černošských kmenů - mezi hlavní patří Sukumové, Haya, Nyakyusa, Nyamwezi a Chagga. Většina obyvatelstva pochází z etnické skupiny Bantu. Ekonomicky významné jsou menšiny, které však tvoří pouze 1 % obyvatelstva - Indové, Pákistánci, Arabové a Evropané.

 

1.6. Náboženské složení

 • křesťané (45 %), islám (45 %), animismus
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: svahilština
 • Ostatní používané jazyky: angličtina
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Administrativně správní členění: 26 oblastí; (z toho pět na ostrovech Zanzibar a Pemba, které mají značnou autonomii)
 • Hlavní město: Dodoma (od r. 1973); 0,2 mil. obyv.
 • Správní středisko Dar es Salaam - 1,4 mil. obyv.
 • Další velká města: Arusha, Mwanza, Tanga
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka a její členění: tanzanský šilink - TSh (kurz 25/9/2007:  1.228 TSh = 1 USD)
 • Používání jiných měn: není běžné
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • 12. leden Den revoluce Zanzibaru
 • březen/duben Velký pátek + Velikonoční pondělí
 • 26. duben Den Unie
 • 1. květen Svátek práce
 • 7. červenec Den Sabasaba
 • 8. srpen Den rolníků
 • 9. prosinec Den nezávislosti
 • 25. prosinec 1. vánoční svátek - Christmas Day
 • 26. prosinec 2. vánoční svátek - Boxing Day

Kromě uvedených svátků se slaví ještě muslimský svátek Idd-Fitr, který je 31. dnem od začátku muslimského postního měsíce ramadánu (přesné datum je každoročně různé).

Pracovní doba:

 • státní úřady - po–pá 9:00–16:00
 • banky - po–pá 9:00–14:30
 • soukromé firmy - po–pá 9:00–17:00

Prodejní doba:

 • běžné obchody - po–pá 9:00–17:00
 • so 9:00–16:00
 • supermarkety - denně 8:00–19:00
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V obchodním styku v Tanzanii je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem, pokud nejde o Evropana nebo Američana, který již delší dobu žije v zemi - zde často zapůsobí dlouhodobý vliv afrického prostředí. Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými zvyklostmi už na vizitkách uvádějí titul „Eng.“. V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul „Honourable“.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. Na pobřeží, kde je vlhčeji než ve vnitrozemí, převládají samotné košile.

V případě pozvání do rodiny je vhodné přinést kytici manželce hostitele nebo menší, typický český dárek (sklo, CD s českou hudbou, kniha, nebo jakýkoliv český suvenýr). Bez ohledu na to, zda jde o byt či restauraci, je čas oběda mezi 12:30 až 15:00 hod., čas večeře od 19:00 do 21:00 hod.

S výjimkou supermarketů a větších (značkových) obchodů není neobvyklé, že se při nákupu o ceně jedná. (Nejvýraznější rozdíly mezi nabízenými a nakonec akceptovanými cenami jsou nákupy předmětů pro turisty. Běžně je možno se smlouváním dostat na úroveň až pouhých 20 % z původní nabídky - toto ovšem platí na tržištích pro tento prodej určených.) Smlouvá se o všem - o ceně výrobků, služeb, odměně apod.

Rozdíly v životní úrovni Afričanů jsou propastné. Více než 50 % afrického obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, ve větších městech nebo na jejich okrajích rostou typické africké slumy, ve kterých nejsou zajištěny základní dodávky vody a elektřiny, není žádná zdravotní péče a nedostatečné hygienické podmínky jsou zdrojem pro vznik různých epidemií.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva a proto je velice nepřehledný. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li i o velké částky je snazší a lacinější se se žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. V Dar es Salaamu je na dobré úrovni soukromá nemocnice Aga Khan.

Při nehodách mimo hlavní město je možno využít leteckou záchrannou službu AAR, která sídlí v keňském Nairobi na Wilson Airport, tel (+25420) 717374.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Tanzanie vyžaduje pro občany ČR vízový styk pro všechny druhy pasů. Tanzanské vízum je možné získat na velvyslanectví STR v Německu (Eschenalle 11, Berlín, tel. +4930 30308000, fax +4930 30308020) nebo v keňském Nairobi. Kromě toho tanzanské úřady vystavují vstupní víza na všech leteckých, silničních, železničních a námořních resp. jezerních hraničních přechodech do země. Vízový poplatek je USD 50.

Tanzanské celní předpisy nepovolují vývoz (ale i převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštního povolení.

Doporučená očkování jsou žloutenka A, žlutá zimnice a břišní tyfus. Rovněž se doporučuje užívat antimalarika.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V současnosti (květen 2005) v zemi nejsou oblasti se zvýšeným rizikem, před cestou se však doporučuje informovat o aktuální situaci (např. možnost nepokojů na Zanzibaru).

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

V Tanzanii není český rezidentní zastupitelský úřad. Teritoriálně příslušné velvyslanectví je v keňském Nairobi.

Adresa ZÚ: Embassy of the Czech Republic
Jumuia Place, Lenana Road
P. O. Box 48785-00100, Nairobi, Kenya
Tel.: (+254 20) 273 1010, -11, -12
Fax: (+254 20) 273 1013
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz
Mobil po pracovní době: (+254) 722 517161 (konzul)

Popis spojení z letiště a z centra města:

Z mezinárodního letiště Jomo Kenyatta International Airport se po hlavní třídě Mombasa road, která ve městě přechází v Uhuru Highway, dosáhne po cca patnácti km jízdy centra Nairobi. Zde pak na kruhovém objezdu Uhuru Higway / Kenyatta Avenue odbočíme doleva a po cca osmi stech metrech na první světelné křižovatce zahneme vpravo na State House Avenue. Po zhruba dalším kilometru jízdy poté, co mineme prezidentský palác (State House) zabočíme doleva na Ralph Bunche Road, ze které pak odbočíme na první křižovatce doprava na Lenana Road. Velvyslanectví se nachází cca osm set metrů od této křižovatky na levé straně v třípatrovém objektu Jumuia Place. Je možné použít místní taxislužby, cesta z letiště stojí cca 1 500 KES, z centra města cca 500 KES.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Tanzanii není zastoupení žádné z českých institucí.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie / záchranka / požárníci: 112
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.tanzania-web.com všeobecné info o zemi
 • www.tanzaniatouristboard.com úřad pro podporu cestovního ruchu
 • www.tanzania.go.tz oficiální stránky tanzanské vlády
 • www.allafrica.com AllAfrica Global Media - zpravodajství
 • www.africaintelligence.com Indian Ocean Newsletter–zpravodajství (placené)
 • www.stratfor.com Strategic Forecasting - zpravodajství (placené)
 • www.news.bbc.co.uk BBC - zpravodajství
 • www.africaonline.com Africa on Line - zpravodajství
 • www.lonelyplanet.com Lonely Planet - podrobné průvodce
 • www.yellowpages.co.tz místní zlaté stránky
 •  www.tptanzania.co.tz Board of External trade
 • www.tccia.co.tz Tanzania Chamber of Commerce & Industry
 • www.oecd.com OECD - ekonomické profily
 • www.worldbank.org Světová banka - statistické údaje
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

 • Kilimandžáro 2005 - Příprava na dobytí nejvyššího vrcholu Afriky, safari a výstup na Kilimanjaro!

Deníky a cestopisy

 • Kilimanjaro 2005 - *"Afrika je mnohem „afričtější", než si dovedete představit. Víc prachu, víc bídy a víc nebezpečí. Afrika je plná dobrodružství. Jsou tu hadi. Když potkáte mambu zelenou nebo černo

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice