Ukrajina

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Ukrajina (od 24. 8. 1991)
 

1.2. Rozloha

 • 603,7 tis. km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Cca 47,1 mil.
 • Hustota na km2 :78
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 61,4%
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Za posledních 10 let je registrováno přirozené i migrační snižování počtu obyvatelstva. Úbytek obyvatelstva od sčítaní obyvatel z prosince 2001 do července 2005 představuje cca 1,3 mil. osob. Během 1. pololetí roku 2007 ubylo cca 180 tis. osob anebo 6,6 osob na 1000 obyvatel. Z celkového počtu obyvatelstva žije 68% ve městech.

 

1.5. Národnostní složení

 • Ukrajinci - 77,8 %
 • Rusové - 17,3 %
 • Bělorusové - 0,6 %
 • Moldavané - 0,5 %
 • Bulhaři - 0, 4%
 • Poláci - 0,3%
 • Maďaři - 0,3%

Podle oficiálních statistických údajů žije na Ukrajině cca 8 tisíc etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností.

 

1.6. Náboženské složení

Převládá pravoslavné (podřízenost Kyjevskému, resp. Moskevskému patriarchátu, též autokefální), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, v jižní oblasti, zejména na Krymu, muslimské.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Státním jazykem je ukrajinština, na základě rozhodnutí některých místních orgánů je v úředním styku používána rovněž ruština (především ve východních oblastech - Luhanské, Doněcké, Charkovské oblasti a na Krymu).

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Systém administrativně teritoriálního uspořádání Ukrajiny tvoří:

Autonomní republika Krym a 24 oblastí (Vinnycká, Volyňská, Dněpropetrovská, Doněcká, Žytomyrská, Zakarpatská, Záporožská, Ivano-Frankovská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Nikolajevská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopolská, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Čerkaská, Černovecká, Černigovská), města Kyjev a Sevastopol, která mají speciální statut.

Hlavní město:

 • Kyjev (2,67 milionu obyvatel)

Další velká města:

 • Charkov (1,47 mil.)
 • Dněpropetrovsk (1,1 mil.)
 • Doněck (1, 1 mil.)
 • Oděsa (1,1 mil.)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka hryvna (zkratka UAH) byla zavedena při měnové reformě v roce 1996. Dělí se na 100 kopějek. Emitovány jsou bankovky v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 UAH a mince v hodnotách 1 UAH a 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopějek. Aktualní kurz podle NBU k 12.10.2007: 1 USD = 5.03 UAH, 1 EUR = 7.17 UAH, 1CZK = 0.26 UAH

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden Nový rok
 • 8. březen Mezinárodní den žen
 • 1. květen Svátek práce
 • 9. květen Den vítězství
 • 28. červen Den ústavy Ukrajiny
 • 24. srpen Den nezávislosti Ukrajiny

Obvyklá pracovní doba od 9,00 do 18,00 hodin s hodinovou přestávkou na oběd, zpravidla mezi 13,00 až 14,00 hod.

Obvyklá prodejní doba od 9,00 do 19,00 resp. do 20,00 hodin u větších obchodů.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Místní zvyklosti se stále více přibližují běžným evropským standardům, zvláště u mladších generací. U ostatních mohou přežívat některé návyky z minulých dob, takže je nutné počítat s tím, že pozitivní mezilidský vztah může být důležitější než psané slovo, a také s určitou mírou nespolehlivosti - např. i pokud jde o dochvilnost - někdy i se snahou zneužít partnera.

Pokud jde o jazyk, ovládají někteří příslušníci mladší a střední generace angličtinu, a to někdy na velmi dobré úrovni. Obecně ovšem - a zvlášť mimo centra - je nezbytná alespoň ruština. Ideální je znalost ukrajinštiny, zejména v západní části země. Mluvíme-li zde rusky, je dobré se omluvit s poukazem na to, že ukrajinštinu neovládáme - hostitelé pak zpravidla bez problémů přejdou na ruštinu.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Ukrajinou není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení a z tohoto důvodu je občanům ČR na Ukrajině poskytována zdravotní péče za úplatu. Je nutné zdůraznit, že naprostá většina místních lékařských či nemocničních zařízení nedosahuje takové kvality služeb, na které je občan ČR zvyklý a mimo velké aglomerace může být úroveň lékařské péče katastrofální. Jedná se prakticky o všechna státní zdravotnická zařízení. Soukromý sektor v této oblasti je prezentován zejména stomatologickými ordinacemi, z nichž některé svými službami již odpovídají evropským standardům. Těmto standardům však odpovídají i ceny.

Všeobecně se občanům ČR před cestou na Ukrajinu doporučuje pojistit. Celá řada českých i zahraničních pojišťoven má své partnery či asistenční služby i na Ukrajině a ty jsou schopny v případě jakéhokoli úrazu či jiné příčiny k vyhledání zdravotnické péče schopny zabezpečit pomoc na odpovídající úrovni nebo zabezpečit převoz pacienta do ČR nebo jiného členského státu EU.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 28.2.2005 zrušila ukrajinská strana vízovou povinnost pro držitele diplomatických pasů členských zemí EU a Švýcarské konfederace, kteří navštěvují Ukrajinu služebně a doba jejich pobytu nepřesáhne 90 dnů.

Dne 31.3.2005 podepsal prezident Ukrajiny Viktor Juščenko výnos o dočasném zavedení bezvízového režimu pro občany členských zemí EU, Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví, v souladu s nímž se od 1.5.2005 zavádí bezvízový způsob vstupu občanů těchto zemí na území Ukrajiny k cestám na souhrnnou dobu do 90 dnů. Občané uvedených států, kteří cestují na Ukrajinu s cílem zaměstnání, studia, sloučení rodiny nebo jejich pobyt přesáhne 90 dnů, musí být vybaveni příslušnými ukrajinskými vízy. Česká republika, jako vstřícný krok, upustila od výběru konzulárních poplatků za udělená víza občanům Ukrajiny s výjimkou dlouhodobých víz.

Dne 26.7.2007 vstoupilo v platnost nařízení Kabinetu ministrů č. 917, které upravuje vstup a pobývání cizinců na území Ukrajiny. U zemí, se kterými Ukrajina praktikuje bezvízový pobyt na dobu do 90 dnů (země EU, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Japonsko, Kanada, USA) dochází k úpravě. Uvedených 90 dnů bezvízového styku lze totiž v souvislosti s novým nařízením uplatňovat pouze jednou ve lhůtě 180 dnů. Znamená to, že cizinec, který pobýval na území nepřetržitě 90 dnů může na území Ukrajiny přicestovat v rámci bezvízového styku až po uplynutí 90 dnů. Chce-li nepřetržitě pobývat na území Ukrajiny déle než 90 dnů, musí být vybaven příslušným vízem dle účelu pobytu.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Stejně jako v ostatních státech bývalého SSSR, i na území Ukrajiny doposud přetrvávají některé jevy, se kterými se občané České republiky při svých zahraničních cestách setkávají jen zřídka. Mimo faktu, že Ukrajina patří k zemím s velmi vysokou mírou korupce, se zejména jedná o vysokou míru kriminality, která je zapříčiněna především neuspokojivou ekonomickou situací v zemi. Velmi častými oběťmi násilných činů se stávají především cizinci, u nichž útočníci předpokládají držení větší sumy peněz. Všeobecně se doporučuje nedávat místnímu obyvatelstvu najevo, že dotyčná osoba je cizinec, neprezentovat na veřejnosti (čerpací stanice, obchodní domy či uliční obchody atd.) větší sumu peněz v peněženkách. Zároveň se nedoporučuje pohyb ve večerních a nočních hodinách zejména v okrajových částech měst. Při cestování soukromým automobilem zastavovat či odstavovat automobil pokud možno pouze na chráněných místech (hlídaná parkoviště, stanoviště dopravní policie), nenechávat uvnitř vozidla žádné osobní dokumenty či cenné věci, vozidla řádně zamykat.

V případě vynuceného kontaktování místních policistů je třeba z jejich strany očekávat jen malý zájem o řešení situace či poskytnutí pomoci. Ochota nedostatečně placených příslušníků policejního sboru je v mnoha případech podmíněna či přímo vynucena „finančním příspěvkem" od ohlašovatele. Stejná situace nastává i při styku s ostatními příslušníky orgánů státní moci, zejména s celníky nebo pohraničníky.

I přes některá negativa se ráz Ukrajiny postupně mění a především díky, byť pomalejšímu, postupu demokratických změn či přechodu k tržnímu hospodářství, se začínají na Ukrajině uplatňovat i základní evropské standardy. Projevují se zejména v oblasti zbožového trhu a zásobování. V obchodech jsou běžně k dostání balené potraviny či nápoje, na tržnicích se zvýšila úroveň hygieny a kontroly nabízeného zboží. Přesto se v souvislosti s černobylskou havárií nedoporučuje konzumovat potraviny či nápoje nabízené pouličními prodavači.S velkou pravděpodobností se jedná o zboží vyprodukované v bezprostřední blízkosti černobylské elektrárny.

Zejména ve větších městech jsou zřízeny funkční sítě směnáren, kde je možno bez problémů směnit nejběžnější druhy valut (zejména USD, EURO, GBP). V této souvislosti je třeba mít na paměti, že veškerý vývoz valuty z území Ukrajiny musí být řádně celně deklarován a při sumách v ekvivalentu nad 3 000 USD i prokazován způsob nabytí valuty. Řádně nedoložené sumy valut při vývozu nebo dovozu mohou podléhat konfiskaci s následným postihem v souladu s trestním řádem Ukrajiny.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu:

Velvyslanectví ČR na Ukrajině, 01901 Kyjev, Vul. Jaroslaviv Val 34 A

Telefony: +380 44  2720431; +380 44 2722110; +380 44 2720807

Fax:  +380 44 2726204

e-mail:kiev@embassy.mzv.cz

Spojení z letiště Borispol taxíkem, cena smluvní cca 110 - 150,- UAH

Spojení z centra města – pěšky nebo metro Zolotyje vorota.

 

Generální konzulát ČR na Ukrajině, 79057 Lviv, Vul. Antonovyče 130 A

Telefony +380 322 976893; +380 322 976894

Fax: +380 322 976896

e-mail: lvov@embassy.mzv.cz

Spojení z letiště taxíkem, cena smluvní 30 – 40 UAH

Spojení z centra tramvají č. 2 na konečnou stanici.

 

 Generální konzulát ČR na Ukrajině, 83015 Donetsk, Vul. Zelena 9

Telefony: + 380 623 043979

Fax: + 380 623 043979

e-mail: donetsk@embassy.mzv.cz

Spojení z letiště taxíkem, cena smluvní 40 – 50 UAH

Spojení z centra města – pěšky, taxi.

 

 

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kancelář Českého centra
04071 Kyjev, Konst´jantinivska 1, byt č. 19, Podol
Telefony: +380 44 230 29 64, 380 44 230 29 78
Fax: +380 44 230 21 09
e-mail: cckiev@czech.cz
nebo rsedlacek@czech.cz

Kancelář Czech Trade
01030 Kyjev
Ul. I. Franko 40
kancelář č. 10
Telefon: +380 44 2386130
Fax: +380 44 239 18 50
e-mail: czechtrade@mbox.com.ua

Kancelář Czech Tourism
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
04071 Kyjev, Kostjantynivska 1/19
Tel.: +380 44 230 29 64, 380 44 230 29 78
Fax: +380 44 230 21 09
e-mail: info-ua@czechtourism.com
www.czechtourism.com

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Požárníci: 01
 • Bezpečnost (milice): 02
 • Lékařská pohotovost: 03
 • Havárie plynu 04:
 • Informace o telef. číslech: 09
 

1.18. Internetové informační zdroje

http://www.president.gov.ua/                Kancelář prezidenta Ukrajiny

http://www.kmu.gov.ua/                      Kabinet ministrů Ukrajiny

http://www.rada.gov.ua/                      Nejvyšší rada Ukrajiny

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a#Find – ukrajinská legislativa

http://www.me.gov.ua/             Ministerstvo ekonomiky Ukrajiny

 http://www.ukrstat.gov.ua/                 Státní výbor statistiky Ukrajiny

http://www.bank.gov.ua/                      Národní banka Ukrajina

http://www.ukrindustrial.com             Databáze nabídek a poptávek

http://www.ucci.org.ua/                        Obchodně průmyslová komora Ukrajiny

Informační agentury a internetové noviny

http://www.korrespondent.net/data/main.html

http://www.unian.net/rus/

http://www.pravda.com.ua/

http://www.interfax.com.ua/

 

K podnikání na Ukrajině v češtině: www.peterkapartners.cz, v angličtině a ruštině www.pwc.com.

 

1.19. Adresy významných institucí

Všechny adresy významných institucí – prezidentské kanceláře, ministerstev, státních výborů a všech ostatních institucí - lze najít na výše uvedených internetových adresách.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Deníky a cestopisy

 • Zakarpatská Ukrajina 2003 - Datum odjezdu byl stanoven na 21.7.2003. ve 20.23 hod. z Prahy - Hlavního nádraží. Už týden před odjezdem to u nás doma vypadá jako..to se nedá popsat. Všude se povaluje materiál, kter

Fotogalerie

Podcast

 • Ivo Dokoupil o horách Podkarpatské Rusi - Rozhovor s cestovatelem Ivem Dokoupilem o Podkarpatské Rusi a tamních horách, o tom, co krásného, ale i nebezpečného může přinést bloudění, a proč tak rád jezdí do východní Evropy
 • Návštěva v Severní Korey; Odvrácená strana Norska; Ukrajina - Dvě návštěvy Severní Korey (J. Chlada a M. Vojtíšková), Odvrácená strana Norska (L. Košner), SvětOběžník - Ukrajina (L. Dvořák)
 • Jiřina Šiklová o své cestě na Ukrajinu - O své cestě na Ukrajinu hovořila Jiřina Šiklová, kterou dobře známe z našeho pravidelného vysílání. Nebylo to rozhodně poprvé a na Ukrajinu se letos vydala již pošesté, takže vysílání bylo protkané celou řadou zajímavých informací.
 • Syrský kuřák; Kwangdžu; Ukrajina není jenom \"u kraje\" - Trable syrského kuřáka (L. Goga). Kwangdžu – město umění, vizitek a revoluce (I. Jonášová). Svět a migrace: Ukrajina není jenom \"u kraje\" (D. Ašenbryl).
 • Léto na Zakarpatské Ukrajině - Kde tráví obyvatelé Zakarpatské Ukrajiny léto? Cesta za některými turistickými cíli je velmi klikatá, jak se při natáčení této reportáže přesvědčil Lubomír Smatana.

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice