Vietnam

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

3.1.1. Mezinárodní organizace

AIESI (Association Internationale des Ecoles des Sciences de l´Information), AIF (Agence Intergouvernemental de la Francophonie), AUPELF (Association des Universités partiellement ou entierement de la langue Francaise), CIMMYT (International Center for Maize and Wheat), CIP (Centre International du Pommme de Ter), FAO (Food and Agriculture Organization), IAEA (International Agency for Atomic Energie), ICAO (International Civil Aviation Organization), ICO (International Coffee Organization), ICPO (INTERPOL), ICRC (International Committee of the Red Cross), IFAD (International Fund for Agricultural Development), IGCP (Programme International de Correlation Geologique), ILO (International Labour Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization), INMARSAT, INTELSAT (International Telecommunication and Satelite Organization), INTERSPUTNIK (International Organization of Space Telecommunications), IPU (Inter-parliamentary Union), ITU (International Telecommunication Union), IUCN (The World Conservation Union), NAM (Non-Aligned Movement), OIE (Organisation International des Epizzoties), UNDP (United Nations Development Programme), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Fund for Population Activities), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refuges), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNICEF (United Nations Children´s Fund), UIGS (International Union of Geological Sciences), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNDCP (United Nations Drug Control Programme), UNEP (United Nations Environment Programme), UPU (Universal Postal Union), WB (World Bank), WCO (World Customs Organization), WFP (World Food Programme), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorogical Organization), "WTO" (World Tourism Organization), WTO (World Trade Organization).

3.1.2. Regionální uskupení

AFTA (ASEAN Free Trade Area), AIPO (Asian Inter-Parliamentary Organisation), APAARI (Asia-pacific Association of Agricultural Research Institute), APO (Asia Productivity Organization), APPU (Asia Pacific Postal Union), APQO (Asia Pacific Quality Organization), APT (Asian-Pacific Telecommunity), APEC (Asia Pacific Economic Co-operation), ARF (ASEAN Regional Forum), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ASEANAPOL (ASEAN Association of Police), ASEAN COST (ASEAN Committee on Science and Technology), ASEM (Asia-Europe Meeting), AVRDC (Asian Vegetable Research and Development Center), CCOP (Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas and in the South Pacific), CIAT (Centre International d´Agriculture Tropicale), CIRDAP (Center for Integrated Rural Development of Asia and the Pacific), ESCAP (Economic and Social Committee for Asia and Pacific), IDRC (International Development and Research Center), IRRI (International Rice Research Institute), ISNAR (International Service for National Agricultural research), RNAM (Regional Network of Agricultural Machinery), TECHNONET (Asian Network for Industrial Technology, Information and Extension).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci
 • Ženevská konvence o ochraně zraněných námořníků v době války
 • Ženevská konvence o ochraně zraněných vojáků v době války
 • Dohoda o Světové meteorologické organizaci
 • Dohoda o Světové zdravotnické organizaci
 • Dohoda o Mezinárodním fondu pro rozvoj zemědělství
 • Dohoda o využití vesmíru pro mírové účely
 • Dohoda o zabránění zločinu v letecké dopravě
 • Konvence o zabránění únosům letadel
 • Konvence o zabránění nezákonných aktů proti bezpečnosti civilní letecké dopravy
 • Konvence o mezinárodním civilním letectví
 • Smlouva o zákazu rozmísťování jaderných zbraní v mořích a oceánech
 • Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických zbraní a jejich likvidace
 • Konvence o zákazu vývoje, výroby a skladování chemických zbraní a jejich likvidace
 • Dohoda o zásadách činnosti států při výzkumu a využití vesmíru
 • Konvence o zákazu použití techniky ke změně životního prostředí pro vojenské účely
 • Vídeňská konvence o diplomatických stycích
 • Vídeňská konvence o konzulárních stycích
 • Vídeňská konvence o právech zastoupení států v mezinárodních organizacích
 • Protokol o zákazu použití jedovatých plynů ve válce
 • Pařížská konvence o průmyslovém vlastnictví
 • Dohoda o registraci ochranných známek
 • Stockholmská konvence o vytvoření Světové organizace pro duševní vlastnictví
 • Konvence o zabránění a potírání zločinů genocidy
 • Konvence o zabránění a potírání zločinů apartheidu
 • Konvence o likvidaci všech forem diskriminace žen
 • Konvence o likvidaci všech forem rasové diskriminace
 • Dohoda o nešíření jaderných zbraní
 • Mezinárodní konvence o občanských a politických právech
 • Konvence o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
 • Konvence o mezinárodní námořní dopravě
 • Statut UNIDO
 • Pařížská konvence o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • Konvence o pomoci v případě jaderných katastrof
 • Konvence o poštovní unii v oblasti Asie a Pacifiku
 • Konvence o výsadách imunity OSN
 • Obecná dohoda Světové poštovní unie
 • Konvence o právech dítěte
 • Mezinárodní konvence o zabránění znečišťování moří při námořní dopravě
 • Konvence o zabránění srážek na moři
 • Mezinárodní konvence o záchraně životů na moři
 • Dohoda o spolupráci a přátelství v Jihovýchodní Asii
 • Dohoda o ochraně patentů
 • Konvence o vytvoření Rady pro celní spolupráci
 • Konvence o ochraně ohrožených rostlin a živočichů
 • Konvence o námořním právu
 • Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy
 • Montrealský protokol o látkách ničících ozónovou vrstvu
 • Rámcová konvence OSN o změnách klimatu
 • Konvence Mezinárodní organizace práce
 • Konvence o kontrole hraniční a přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů a jejich likvidace
 • Bernská konvence o mezinárodní ochraně literárních a uměleckých děl
 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví (30. 12. 1964, publikovaná pod č. 118/1967 Sb.)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou VSR (21. 3. 1977, publikovaná pod č. 42/1976 Sb.)
 • Konzulární úmluva mezi vládou ČSSR a vládou VSR (14.2.1982, publikovaná pod č. 15/1981 Sb.);
 • Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (12. 10. 1982, publikovaná pod č. 98/1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou VSR o zřízení a činnosti informačních a kulturních středisek (2.6.1987, publikovaná pod č. 29/1988 Sb.)
 • Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSFR a Ministerstvem zahraničních věcí VSR (25. 4. 1991)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou VSR o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v ČR (26. 1. 1994, publikovaná pod č. 264/1995 Sb.)
 • Ujednání mezi vládou ČR a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů (platnost od 15. 2. 2000)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice