Vietnam

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Pro další ekonomický vývoj Vietnamu jsou důležité kroky, které podniká s cílem integrace do globálních ekonomických struktur a regionálních sdružení. K posilování ekonomické pozice Vietnamu budou kromě realizovaného přístupu ke Světové obchodní organizaci významé i aktivity v rámci sdružení ASEAN či AFTA a opatření k posílení prvků tržní ekonomiky.

            Na 13. zasedání AEM (ekonomičtí ministři ASEAN) v Bruneji 3.  května 2007 vyhlásily členské státy ASEAN, že uznávají Vietnam jako plně tržní ekonomiku a vyzvaly partnerské země k témuž kroku. Toto uznání je potvrzením úspěchů Vietnamu v procesu reforem a ekonomické globalizaci a je též důkazem pozornosti, kterou ASEAN věnuje úsilí Vietnamu na cestě k regionální i světové integraci po 12 letech členství v tomto sdružení.

            Vietnam rovněž usiluje o dosažení statutu země se středním příjmem (middle-income country) do roku 2010, což se fakticky rovná opuštění statutu rozvojové země. Výše HDP na 1 obyvatele dosáhne do té doby výše 1000 USD (nyní 725 USD). Země do té doby bude muset být natolik ekonomicky vyspělá, že nebude závislá na doposud poskytované rozvojové pomoci. Nebude to zřejmě znamenat úplné zastavení této pomoci, ale spíše její postupnou reorganizaci a orientaci na specifické oblasti, aby byla zaručena její optimální účinnost a návratnost.

            Předpovědi dalšího poskytování RP do r. 2010 uvádějí celkový příslib 12-15 mil. USD, z čehož se očekává realizace cca 11-12 mld. USD. Velké dárcovské instituce, jako je Světová banka, Asijská rozvojová banka, Japonská banka pro mezinárodní spolupráci, Francouzská rozvojová agentura a Německá banka pro obnovu, hodlají pokračovat ve své pomoci.

            Nadále tak bude kladen důraz na investice do zemědělství, zavlažování, lesnictví, vodních kultur, rozvoje venkova a snižování  chudoby (kolem 21 %); dojde ke snížení podílu výdajů na průmysl a energetiku (15 %) z důvodu vybudovaných kapacit v tomto sektoru a jeho atraktivity pro domácí i zahraniční investory. Vzroste podíl RP v oblasti dopravy, telekomunikací, dodávek vody, budování kanalizace a rozvoje měst na 33 % z důvodu vysoké poptávky. Stabilní podíl si zachová oblast zdravotní péče, výchovy a vzdělání, životního prostředí a vědy a techniky (31 %). V této oblasti bude patřit k prioritním tématům problematika HIV/AIDS, které se stává ve Vietnamu čím dál tím větší hrozbou (charakter epidemie).

            Mezi prioritní oblasti směřování RP budou patřit zejména  horské oblasti severního a středního Vietnamu, delta Rudé řeky, pobřeží středního Vietnamu a jihovýchodní Vietnam kolem delty Mekongu.

            Na období po r. 2010 se počítá s realizací rozvojových projektů s vysokou finanční návratností, umožňující rychlé splácení dluhů a úvěrů (elektrárny, placené silnice a dálnice, kolejová doprava ve velkých městech, letiště, přístavy, telekomunikační systémy aj.). I v tomto období však bude hrát klíčovou roli účinné využívání poskytované rozvojové pomoci.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.


Ve vnitroekonomickém vývoji bude stejně jako loni posilovat pozice soukromého sektoru vietnamské ekonomiky. Od 1.7.2005 vstoupil v platnost Zákon o hospodářské soutěži (Competition Law), který byl připravován již v předchozích třech letech, dává firmám právo vzájemně soutěžit a kontroluje konkurenční aktivity. Zákon by měl odstranit většinu výhod státního sektoru a zároveň omezit počet existujících monopolních výrobců na tzv. přirozené monopoly (např. energetika a železniční doprava). Zákon definuje monopoly a zabraňuje firmám dominanci na vietnamském trhu. Nezakazuje sdružování firem, ale kontroluje tento proces s cílem zajištění rovnoprávné soutěže mezi domácími i zahraničními podniky. Kromě uvedeného zákona bylo před vstupem Vietnamu do WTO třeba schválit kolem 24 nových zákonů, zahrnujíc v to např. jednotný zákon o podnicích (Unified Enterprise Law), nový investiční zákon (Common Investment Law), novelu obchodního zákona, nový zákon o národní obraně, školský zákon (novela), zákon o státním auditu, občanský zákoník, zákon o duševním vlastnictví a další.

            Loňská prognóza nárůstu domácích investic i spotřeby se  plně potvrdila a je předpoklad, že tento pozitivní trend bude pokračovat i letos. V souvislosti s privatizací státních podniků se někteří současní manažeři snaží o jejich modernizaci, a proto je možné očekávat určité zvýšení investiční aktivity nejen v privátní sféře, ale rovněž v těžkém průmyslu a energetice.

            Velkou neznámou zůstává vývoj venkova v souvislosti s epidemií ptačí chřipky.  Produkce drůbeže sice tvoří jen malou část zemědělské produkce, takže z ekonomického hlediska není výpadek produkce drůbeže příliš významný, vážné však mohou být sociální následky zejména pro nejchudší vrstvy vietnamského obyvatelstva. V posledních dvou letech se podařilo zastavit šíření choroby (poslední potvrzený případ onemocnění byl hlášen 25.11.2005). Díky úsilí zdravotníků nebyl za loňský hlášen ve Vietnamu žádný případ úmrtí osob a od prosince 2005 nebyl hlášen ani další případ výskytu onemocnění u drůbeže. V prosinci 2006 ptačí chřipka opět vypukla v některých vietnamských provinciích, koncem května byl opět hlášen případ onemocnění u člověka. Ochranná opatření (vakcinace, likvidace nakažených kusů, zákazy dovozu) proto stále trvají.

            Z hlediska posilování ekonomické integrace Vietnamu do mezinárodního společenství se projevuje pokles celních sazeb pro dovozy z členských zemí ASEAN v souvislosti se závazky Vietnamu, vyplývajícími z jeho členství v zóně volného obchodu AFTA. Větší otevřenost ekonomiky vůči regionálním konkurentům znamená sice určité ohrožení některých méně efektivních sektorů ekonomiky, což je ale naopak jediný prostředek, jak donutit státní sektor k výraznější restrukturalizaci. Sílící vliv zemí ASEAN pochopitelně není příznivá zpráva pro české exportéry. Etablované západoevropské firmy se snaží udržet si tržní pozice investováním a výrobou svých produktů přímo ve Vietnamu.

            V listopadu 2006 schválila Generální rada WTO v Ženevě dohodu o členství Vietnamu ve WTO a dne 28. listopadu schválilo Národní shromáždění VSR většinou hlasů rezoluci o ratifikaci protokolu o přístupu Vietnamu k této organizaci. V prosinci schválil Kongres USA udělení doložky nejvyšších výhod Vietnamu a definitivní vstup země do WTO byl završen 11. ledna 2007 . Podnikatelské prostředí, vymezené členstvím v této ekonomické organizaci, bude základem pro vyváženější vztahy a novou efektivnější spolupráci Vietnamu a ostatních států za transparentních podmínek.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

V souvislosti se sílícím tlakem levných dovozů ze zemí ASEAN by měly vietnamské podniky výrazněji obměnit svá zastaralá výrobní zařízení, produkující konkurence neschopné, drahé výrobky. Problematické oblasti jsou dobře známé, jedná se například o výrobu cementu, cukru, nebo oceli. Vietnam se však brání přímému dovozu investičních celků a naopak podporuje jejich výrobu. Šanci tak mají speciální těžké stroje, např. pro výrobu velkých průmyslových kotlů apod. Ideální je umět nabídnout kombinaci jednotlivých speciálních strojů a nabídnout tak například závod na výrobu zařízení pro cukrovary, cementárny apod. To vše samozřejmě předpokládá i odpovídající financování. Čínská exportní banka například nabízí na export investičních celků vládní úvěr s 15letou lhůtou splatnosti, 5letým odkladem splátek a 3 % úrokem.

Nově vznikajícím velmi perspektivním oborem je ekologické strojírenství. Ve Vietnamu dosud nejsou žádné čističky městských odpadních vod. I když se nedá předpokládat, že by v brzké době jednotlivé municipality měly finanční prostředky na jejich dovoz, tyto musí dle zákona nacházet nově vznikající (zejména soukromé) průmyslové podniky. V této oblasti je dosud malá konkurence, proto první firmy, kterým se podaří etablovat, mohou počítat s výrazným multiplikačním efektem. Pozitivním krokem je proto zřízení zastoupení přerovské firmy Antares v Hanoji, která hodlá dodávat do Vietnamu čistírny a úpravny odpadních vod, zatím spíše menšího rozsahu (projekty v hodnotě do cca 10 mil. USD) a má rozpracován projekt na dodávku zařízení pro výrobu síranu amonného.

Jedním ze směrů, který se nabízí, je rovněž obnova dříve dodávaného českého zařízení, které ještě v mnohých vietnamských továrnách dosluhuje. Jedná se tedy především o stroje a zařízení (dopravní, obráběcí, textilní, obuvnické, polygrafické, lékařské). Dodávky českých strojů v této souvislosti vhodně podporují projekty rozvojové pomoci, s jejichž pomocí se do Vietnamu dostávají „referenční vzorky" moderních českých výrobků (např. obnova lékařského vybavení v nemocnici v Haiphongu, vybavení učňovského střediska v tomtéž městě českými obuvnickými stroji).

Dalšími obory, které lze doporučit, jsou exportně orientovaná průmyslová a zemědělská odvětví, zejména potravinářská zařízení - chladírny a mrazírny, balicí a konzervárenské stroje, stroje na zpracování tropického ovoce (kompoty, džusy).

Výroba obuvi a textilních výrobků spotřebuje každoročně velké množství dovážených materiálů jako např. koženky, speciální textilie a doplňky (zipy atd.). Pro výrobu plastických hmot a léků jsou dosud dováženy některé základní chemické suroviny.

Vycházejíc z plánů rozvoje vietnamského hospodářství (jehož současným heslem je „modernizace a industrializace“), jsou určitě šance v energetice (výstavba a rekonstrukce elektráren a rozvodných sítí), petrochemickém strojírenství, stavebnictví, rozvoji dopravy a infrastruktury. Je však nutno upozornit, že právě v těchto oborech nebyly v minulosti realizovány větší dodávky (kromě několika malých vodních elektráren) a jsou zde pevně etablované silné firmy regionální (asijské) konkurence a že se v těchto oborech (i vzhledem k vysokým dopravním nákladům) budou české firmy muset spokojit jen s malou marží. V této oblasti je nejvhodnější spolupráce formou subdodávek těm několika evropským firmám, které již jsou ve Vietnamu zavedené a které by mohly být přístupné spolupráci.

Vietnam nyní výrazně podporuje budování „high-tech“ oborů, ve kterých tuny oceli nejsou rozhodující a je potěšitelné, že v těchto nových oborech, kde nelze spoléhat na dřívější tradici, se některé naše firmy uplatňují. Konkrétně je možno jmenovat informační technologie a telekomunikace (budování digitálních informačních sítí, dodávky optických kabelů a příslušenství, poskytování připojení k síti Internet).

Slibně se rozvíjí trh služeb, nově zejména finančnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k dosavadní nedůvěře Vietnamců v bonitu místních bankovních ústavů ukládala donedávna většina obyvatelstva své úspory „do slamníku“. Nutno přiznat, že vietnamská vláda a zejména centrální banka v poslední době začaly dobře plnit své ekonomické role a zároveň se poučily z finanční krize v Jihovýchodní Asii (která se Vietnamu tolik nedotkla). Důsledkem je určitá konsolidace komerčních bank, kdy se stát  snaží o likvidaci špatných úvěrů, pokud možno bez velkých otřesů, a růst důvěry obyvatelstva v bankovní účty a vzrůst úspor. Boom začíná  zejména v naprosto novém produktu, kterým (zde) je životní pojištění a spotřebitelské úvěry. I zde se začíná projevovat zájem českých firem a finanční skupina PPF zřídila reprezentační kancelář ve Vietnamu. Dne 10. března 2006 bylo otevřeno reprezentační zastoupení PPF v Ho Či Minově Městě. V listopadu 2006 požádala PPF Státní banku Vietnamu o vydání bankovní licence. Rozhodovací proces je v plném proudu a k udělení licence by mělo dojít ve 3. čtvrtletí t.r.

Určité možnosti jsou např. v dodávkách potravinářských specialit, které se ve Vietnamu zatím běžně nevyrábějí (nebo chybí domácí produkty odpovídající kvality), jako čokolády (v prodeji jsou běžně polské či ruské výrobky), pochutiny, cukrovinky, sýry, stolní a známková vína, likéry, resp. instantní nápoje či ovocné čaje.

Nová vrstva mohovitých Vietnamců začíná ve stále větší míře využívat nově vznikající soukromá zdravotnická zař ízení, která svá přístrojová vybavení, zdravotnické předměty a materiály z valné většiny dovážejí. Do Vietnamu jsou například z ČR dováženy oční implantáty, materiály pro stomatologické laboratoře a podobně. Vysloveným hitem se v uplynulých letech staly české minipivovary. V uplynulých třech letech vzniklo jen v Hanoji 6 restaurací, vyrábějící pivo z českých surovin a s pomocí české technologie.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice